I like it. What is it?
DIR\TAG\HTML
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0026
This is Dimensions.Guide
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNXKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNWWXXWXKMMMMMMMMMMMMMMMMMMWxKOMMMKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKXXNXWWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMWKMXKMMMMMNWWWNNXKMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0XMMMWK0WMXOKMMMMMMMMMMMMMMMMNWNXXXMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXNWWWWWNNNX0KONNNNNNNNNNNNNNNNNKKONNNNNNK0XK00NNNNNNNNNNNNNWMWNNXNWWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWKWMMKK0K0kxK000KK00KK000XXkKNO00K000KKOOkOOk0K000X000K00KMMWWWWMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWNWMMK00K0xxK000KK00K000O0NMMWO00K000KKOx00Ox0K000K000K000MWXXNNNNNWMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMXNNMMK00X0kxK000KK00KK00OXKMMMKO0K000KK0k0K0O0X000X000K00KMMXWXNKXWWMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWNNMMK00X0kxKK00KK00KK000OkWWNNk0XK00KKOx00Ok0X000X000XK0KMMXNNNWNMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWKMMMK00K0xxK000KK00KK00OkMMWWM00K000KKx00KOO0K000X000K000MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXNN0NWWXXKXK00KKKKKKKKKKKK00NK0N00KKKKKKKO0OO0OKXKKKXKKKKKKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMWXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKWKXNKNMMMMMMMMKWXXWXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMXMXXMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXN0WKXNMMMMMMMMWXXMNNXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMNMXXMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM00WN0KMMMMMMMMMK0NMMKKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMNNXNMXXMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMKOXM00WMMMMMMMWKXXMMXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMWMKWXWMXXMNNNNWXXNMMMMMMMMMMMMMMKXW00NMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMNWNNNNMXXMWNNNWNNNWNWMMMMMMMMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMWKMXXMWKMMMMMMMMWNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMWNNWXXWWXWWWWWWWWNXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWNWWWNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMXWWWWXWWWWXWNKWWWWWWWWWWWWWWWWWMXXNWXWNNNNXWWWWWWWWWWWWWWWKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0024
This is Good, Cheap and Fast
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkOX
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxk0NNW
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOKXWWWW
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOKNWWWWWW
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkXWMMMMMMMM
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxkdodddxkkkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxONWKKWWWWWW
kkkkkkkkkxdolllloodxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxko:::::okkkkkkxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxOkKXOKWWWWWW
kkkkkkkdllccclclclllldxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxo:;:;::lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxx0kXXOkdXXNXx
kkkkkxlcllcccccclcclooxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxc;;;:;::lkkkkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkXXOx;OKKO;
kkkkxlcccccccooodxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxc;:;;:;::lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkXOKKxKXXKx
kkkkkkkxxkkkkkOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkd:::;;:::::lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkx0xxKOXWWWWWWW
dddddddddddddd0xdddddddddddddddddddddddddddo:::;;::::::ldxxxxxxxddddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxOxxK0XWWWWWWW
cc:c:c:cc::c:codc:c:ccccc:::::::ccc:::::cc::;;;::::::::::ccccccccc:;;cccccccccccccdddckxooOKNWWWWWWW
ccc:::cccc:cccckcccccccccccoc,':ccccccccc:;;;::::::::::cccccccccclc::ccccccccccccclddc0oooxOoooooooo
cccccccccccccccxlcccccccccokllo00occcccc::;;;:::::::::ccccccccclk0OOxlccccccccccccccccdcccooc;;cc:cc
cccccccccccccccllcclcccclc:ccd0Olcccccc:::::::::c::::ccccccccccx0kxkolcccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccclclc::;;:oOxccccccc:;;;;;;::cccc::ccc:ccccccdkkolcccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccllllllcccoxkOocccccccc::;;;;:::::::cccccccccccclllllc::cc::ccccccccccccccccccccccccc
ccc:ccccccccodddooolodxOOOkdcccclolccc::;;;:::::::cccccccccccclllcllccc,...'cc:ccccccccccccccccccccc
cccccccoxO00kxxxxxOOkxdocc:::ccOO0XOcc:;;;;:::::::ccccccccccccclccclccc:'...:dl:cc::cccccccccccccccc
cccccccloxkO00OxxolccodddodoooodOOOocc;;;;;::::::ccccccccccccccc:cc:cclccclc:cc;;;;ccccccccccccccccc
cccccccc:ccc::cccccdOKKKKKKKKKKKK0dccc;;;;;:::::cccccccccccclllc:cccccccccccccoccccccc:cccccccccccll
ccccccccccccccccclxkkkkkkkkkkkOOklcccc::;;;::::cccccccccccclllcclcccccccccccccccccccccccccccllllllll
cccccccc:c:ccccccccccccccccccccccccccc:;;;;;::ccclccllllllcclllllllccccccccccccclcccccllccclllllllll
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0021
This is Procedur.al
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@##@@@OOO8##@@@OO8@8cOOo@OCo8C@CCO#O@@@oo@##CooCOcC@OC8@OC8oOCOOC8CccoO@8@#@OCO8Oo@@OOOCcC8OCccoccCO
CO8@@##@8OO8@##@8OO88OCCC88CCOC8CC8@O@@OcC##OoooOoC@OC8@COOo8OOCO8ocoO88@#@OCO8CO@8OOCoCOOocoocoCOOO
CCCCOO8@@@@88O8@##@8O888OCo88CCCOOC8OO@@CCO@@oooOoO@CO8@C8oOOOCOOocCO8@#@8OO8CO@8OCoCOOocoCOOCOOOOOO
OOCCCCCCO888@@88O8@#@CO888OCC@8CCCOOOCO@8Oo8#CCoOo8@C88COCCOOC8OooOO8@#8CO8CO@OCooCCocoCOOOOOOOOOO88
8OOOCCOCCCCOO88@@@888@8OO8888C8@OCoO8OCO@8CC#8OCCo@#O8CoOCCOC8OoC8888OCO@OO8CooCCooCCOOOOOOOOOOOOOCC
OOO888OOOCCOOOOOO8@@@@888OOOO8@8OCCoC88CO@8o8@OOOC@@8@oCCOCC88CO8OOO88@88OooooooCOOOOOOOCCCCCCCOCCCo
O8888OOCOOOOOCCCCCOOO8@88888OCO8@8CCCO88OO888@O8Co@@@8oCO8O88CO8888@@8CooooCCOOO8OOOCCCCCCOCCoooCCCO
CCCooCOO8888OOOOOCCCCCCOOO8888OCCO@8OO8@@OO@@@88OC@@@O888O@@888@@@8OCooCCO888OOOCCCCOOCooooCCOOOOO88
OCCCOOCCCCCCOOO88@@88OCCCCCCOO88888@@888@@88@@@888@@@@@88@@88@@8@OOOOO88OOCCOOCOOOOOOCCOO8888@888OCC
@@88888888OOOOOCCCOOOCOO888OOCCOO8@8@@888@@@88@@@@@@@@@@@88@@@@8@88OOOCCOOOOOCOOOOO88@@#@888OooCCCOO
CCCCCCCOOOO8888OOOOOCCCCCCCoCOOCCOO8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8888888@@@@@@@@@@@88@888OOOOOOOCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCoooooCCCCCCCC888888OO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@8888888888OOCOOOOOOOOOOO8888OOOOOOOOOO
8@@@@@88@8COOOOOOOOOCCO88OO8OOOO8@8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888OO88888OOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCooooo
888OOOOOOOOOOOOOOO8O88@8@@@@@88888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88O88OOOOO888CCCOOOOOOOOO8888888@@@@@
OOOCCCCCCOOO8@@OOOO888OOOOCCO@@@8@@8@8@@@@@@@@@@@@@@8@@@8@@@8@@@8OOOOOO88888OCCCCOOOOOOOOCCCCCCCCCoo
O888888@888OOOCCOOCOCCCOOOOO8888OCO88888@8@@888@@@@@@@@@888@8888@888OOOOCCCCCCOOOOOOO8OOOOOOCCCCCCOO
OCCCCCCCOOOOOOOOOO8888OOCO8OOOOO88@@88@88OO8888@@@@@@@8@@@8888888OOO888OCCOOOOOCCCCCCOOOOO8888OOOOOO
OOOOOOOOOOOOO88@@8OOOO888OOO888O8888@@@8CC888O@8O@8@@OOC@@88@OOOO8OOOO88O8OOCCOCCOOOCCCCCCCOOO8888OO
OOOOOO8@@@@@8OCOOO8888OCOO8@8O88O8CO8@OoO@8CC8@8o8888C8CO8@@888OOOOO88O8888OOOOOOCCCOO@88OOOOCCCOO88
88@@@@@88CCooCO888CCCOO8@@@88OC8OoC@8CO8@@CCC@@OO@O@@OC8o8888O8@OCOOCO88OO8@8OOOOCoCOOOO88@88O88OOOC
@@88OOCCCOO888CoCCOO88@@@88OCOOooC@@oO@@@OCC8#@c8Co@@Oo88C88O88O@88OCoC8@8OOO8@OCOOCCoCOOOCO88@88OOO
8OOCCO8888OCooCOOO8@88@8OCCOOCooO8OcC8@@8oCOC88c@Co@8CcCOoO8OO88O8@@8OCoC8@8OOOO88OCOOCooCOOOOOO88@@
CO88888OCooCCOO8@@88@8OCCoO8CooCOCcC8@@@oCOOoCOo@CO8OCooOCOO8OCO8OO@@@OOCoC8@@8OOOO888OOCoooCOOOOOCO
88888OooCCOO8@@88@@8OCoooO8CooCOCcC@@8@CCO8CCO8O@CO88OOoCCoC88OOO8OC88@8OOCoC8@@88OOCO8888OCoooCOOOO
8@@CcCoCOO8@#8O8#@OOocco@8CooCOCcC@#O@OCO8OoO8OC@OO88OOoCOcCC@OOO88OC8O#8OOCcCO8@888OCCO88O@@CCCcoOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0009
This is Art Palette
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oooocccooococooCO88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
oooooccooooccocoCO888888888OOCoCOOOOOO88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
oooooooooooooocoOOOOOOCoCOOCCooCooooooCOOO8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
oooocccccocccooooooooCCCooooooooccccooCCocoooooCO8OOOOCCCCCCCO88888888888888888888888888888888888888
oooocccccocccccocooooooooCCCoooccccocooc:ccc:cocoCCCCCCoooocoooO88888888888OOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCC
oooooocccccccccooooooooooooocoCOCcocoooccoocccccoCCCoccccc::::ccCOOOOOOOOOOOOOOCCCCooCCCCOOOCOOCCooo
ooooooooCocccooooCCCCoCOooooooCCCCOOOCCooCoocoocoCOCCocccc::cccoOOOOOOOOOOOOOOCCCCoooooCCOOCCOOCoooo
oooccooccoooooooCCoooCCoocccoooooCCCCCCooooccoooccoCCCoocccccoooCCCCCCOOCCCCCCCCCCOOOCCCCoCoooCCCooo
cccooocccooocccoooCooCCooccooooooooooCooccccccccccocooooccccccoCOOOOOCCOOOOOCCCCOCCoCCCooooooCCCooCC
occoococooooooooooCoooocccccccccoooooCCCCococcccccccccccccccccooooCCCooCOOCCCooCOOoooCoooCoooooooooo
ccccccoocccoooooooooccccccccccccccooCCCCocoocccccccoccc:cccccccoCCCCCOOOO88OCoooOCooooooooCCOOOOCooC
ccccccccocoooccoccccccccccccocccoooCCCCoccoCCooccccoocccccc:ccoCCCoCCCCCCOOCoooooooooCCooCCCCOOCCooC
cocccccooooococccccccccccc:ccccooccoCooo:ccooocc:ccccccccc:ccccooooCoCCCoCoooCCooCCCCCCCooooCooooooC
ooocccccccccccccccccccccccc:::cccccccccc:cccooocccc:cccooccccooCOOOOOOOOOCCCOOOCCoooCCooCCCooooooCCC
oCocoooccoccccccccccccccc::::::::::::cc:cccccocc::ccccoCOCCooOOOOOCCOO88OOOOOOOOCooCCCoCCCCCCOCOOCCC
CCoCooccccooccccc:cccc:::::::::::::::::::::c:cc:::cccccooCCooCCCOOOOOO8OO888OOOOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOCCCooococcc:ccccccoccccc:::::cccccccccccccccccccccoCCCOCCOOO8888OOCCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOCOOOOOOCCCCCCoooooCCooooooooccccccccooocooooCCCooCooCooCoCCCOOOOOOOOCCCCCOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOCCCCC
CCCCCCCCOCOCCCCoCCoCoooC8888888OOooooCooCoCCCCCCCCCCCooCCCCCoCooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCOOOCCooCCCCoooC
CCCoCCCCCCOOOOCCCOOOOOOOO88888888OOOOOOOCCCCOOCCCCCCooooCCOOOOOOOOOO8OOOOCCCCCCOCCCOOOOCOOCCOOOOCCCC
ooooooCCCCCCOCCCCCCCOOOCCOOOCCCOOCOCCCooc:::ccccccccc:cccccccCOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCooCOOOOCCooo
ooooooooCCCCCoCoCCooooCCCCCCCCCCCCCooCoooccc:::::::ccccccoooCCO8OOOO888O88888OOOOOCCCoooooCCCCOCoooo
oCCooooCCCCCCCCCCCooocoCCCCCCCCCCCCCCCCCocccc:c::::ccc::cccoCOO8888888888O88888OOOOCCCCCCCCCCCCCCCCC
oCCCooCoooooCooCooCoooCCCCCOCCCCCCCCCCCoccc:occcccccc::::::ccoC888888888888888888888O888888OOOOOOOOO
ooooocoCoooCooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCc::cc::::occcc:::::ccoC888888888888888888888OOO88O8888888888
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0007
This is typo/graphic posters
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@############CcccCCCCCCO@@8OOCCO##8CCO@@OO##@C@#88@OO@##OO88O@#####OCC@####OCCC8@@@@@@888OC####CCCCC
###########8OocccOOCCCCCCCCCCC8#@OCCCO@#OC@#@O##8OOOO@##@8OC8######8CC8####8CCCOOO###8OOOCC@###OCCCC
OOOOOO@##@OCCocO@##8CCCCCOOCO@##@@@8CCO@@8##8COOooCCC8##888O@##O@@#8CCCC8@###8CCCC###8CCCCC8###OCCCC
oCC8@#######@8oC@###@OCO@@OO@888@###8CCOOOCoc::::::::ccCC8@8@#8CCCCOCCCCCO####8CCC###OCCCCCO###8CCCC
C@##@@@@######@ocO@###@#@OCCCCCCO###@OOOCcc:::::::::::::cccoCOOCO8###8OCC@####OCCO@##CCCCCCC@@@@88OO
@8OCCCCCCO#####8coC8####8CCCCCCCC###@OOC::::::.::::::::::::coCCCCCO8@@@@@@@@8OCCCO@#@8888OOC88OOCCCC
cCCCCCCCCC8####8coO@#@@##@OCCCCCO##@OOC:::::::::::::::::::::oOCCCCCCCCCCCCCCCCO888888OOO8@@@88@#@8OC
cCCCCCCCCCO####ocC@@8CCO8OCCCCCC@@8OOCc::::::c:::c::::::::::c8@#@8CCCCCCO@@@OOO8@@@8OOCCO###8CC@##8C
:CO8OOCCCC8##@CccCCCCOOCCCCCCCO@8OCCCCocc:ooc:::oc:::::cc::cCO@###8CCCCC@#@C@###OCCCCCCCC@##@O8#@8CC
C@#####@@@@8OCcccoCO8###@@88@@8OCCCCO8OCocCooCCCOOccoocccocCOOO@###@OCC@#@OCO###@O8888OCC8#####@8OCC
o88@####@8OCCCccccCOO888@888OC8O8@O8@@O8OCCCCCooOOoccccccoCCCCCO8###@O@##OCCC@###8OCCCCCCC@##@O88@#@
.CCCO88888OOCCccccCCCCCCC8@@OO#OC88O8@888@OCoc:cocc::::cccoooccoCO@#####@CCCC8###OCCCCCCCCO###OCCCO@
:8@##@888O888OccccCCCCCC8OO@@O@@O88O@@O@@@8OCocoCoocccc:coccccccccoO@##@8CCCCO###8O8888OOOC8@@8CCCCC
o###@CCCO8888@@8OOOOOCCCCCC@@CO88O888@8888OO8OooCCCocccccoocccccccccoCoCCCOCCC8@88OOCCO@#@CCCCCCCCCC
.O@##@OCCCCCC8###COO88OCCCO#8O888OOOOOOOOOOO88oooccccc:::coocccccccooCCCCoCCCCCCCO88OCC##@CCCCCCCCCC
.coCO8@#@8OCC8###o8#@@8OOO8@88OOO8OOOOOOOOO888oCoc:::::::cooccoooCCCCOOCCCoooCCC8@OCCCC###CCCCCCCCCC
.cCoCCCO###8C@##@c@##@8@#@8OOOOOOOOOOOOOOO888OOOOOCCoocc:oCCoCOOOOOOOOOOCCCocoC8#OCCCCC@##8OOO8888OO
8CCCoCO@###OC###8o###OO8##@OOOOOOOOOOOOO8O888O88888OOOOOOO88OOOOOOOCCOCOCCooocC#@CCCO8888OCCC8888@##
@#@88@##@8CCC###OO###@###@OOOOOOOOOOOOOOO8888O88888OOOOOO8888O88OOOOOOCOOCoooco##OCO@####8CC@#CCCC@#
.cOO8888CCCCO8OCc8##@##@OOOOOOOOOOOOO8OOO888OO88O8OOOOOOO8888O888O88OOOOOCoCCocC##@8@8C8##@O8#@OO8@O
@##8OOCCC8@@8Oocc@#@O@##OOOOOOOOOCOOOOOO8888CO8888OOOOOOO8888O888888Coooo:ccoooccCOOOOOOO88OCC88OOOO
C##CCCCoC8##8ooccOO8OO@#@OOOOOOOOCCCOOO88888CO888888888OO8888OOOOOCccc:::::cccooccC@##@@##@OC8@@@88O
c##@88OOCC@##88OooO8888@@@8OOOOOOOCooO8888888O8888@8888888888OOOCCocccc::::ccccoocco##@O@##@C##8COOC
.@#@CCCCCCC##@occcoO8##8OOOOCCCCCCCCO8@@88@@8@88@@@@888O8888@888CCOOCoc:::::coooocccO##@##@OO##@88OC
.O#@CCCOOOC8##OoCOCC8##8OOOOCCCCCCoC8@@88888888OO@88OCC88O888888CoOOCCoc::::ccccccccc#####@O8##CCCCC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0005
This is Phil the Bottle
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
##########################o::::..........::::::::...................................................
#########################@c:::............:::::.....................................................
#########################Cc:::............::::.................:OCoooc..............................
########################@c::::............:::......cCCCCCoocc::c8OoC8C..............................
########################Oc:::............:::::::...CCCCCoCCCCCOO8OOOOocc:...........................
########################o::::............O::::::..:CCOCCCCCCoooCCoooCCCCc...........................
#######################8c:::............O#c::::...cCCCCCCoooooooooooCCCC:...........................
#######################Oc::............c##o:::.:::oCOCCCCCCCCCCCCooCCCCC............................
######################@o::.............c@#C:::O8@@8OOCCCCCCCCCoCoooCCCCo............................
######################@c:::.::::::.....O##C::o8OOO8OOOOCCCCCCCoCoooCCCC:............................
######################8::..:::::::::::..cOo:c@8OCCOOoCCOO8@8OOOOOCCCCCC.............................
######################8:::::::::::::::::::c8@@@@88888OOOOOOOOOOOOOOOOOC.............................
#######################8o:::::.:::::::::::c888OOCCCCCCCCO88OCCCooCO88Oc.............................
#########################8o:::::::::::::::O@@@@88OOOOCCooooccocccCO88O:.............................
###########################@Oc::::.:::::::C8OOOCCCOCCCCCCOCooooccCO88C..............................
#############################@8Cc::::::::::888OCO8OoooooooocoocccO88Oo....................:.......::
#################################8Ooc::::::oO8OCOOCCCoCCcoooooccoO88O:.............coO888888OCc:::::
#####################################@8OOCo:::cccoooCOCCCooooocoO888O.............C8888OOOOOOO88Cc::
##########################################@::........::coCOOOOOOOOOOo............ooCCO8OCocCOO888Oo:
##########################################8:::..............:coocc:.............o@@@@@@8CooCO8888OC:
#########################################@Oc:::..............................:oCOOCCO8OCCCCO88@88Oc:
#########################################O::::::::............................cCOOOOO88O88888OOOOC::
#########################################@o:::::::.............................cOCCoooCCCCCCCoooC:..
##########################################C:::::::.............................:CooooooooooooooCo...
#########################################@c:::...................................cooooooccccoocc:...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1 (6 POSTS)