I like it. What is it?
C:/POST/0023/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0023
[-]
This is the Embroidered Computer
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jan 13, 2019 / 10:02 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
JPG
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Art / Technology
----------------------------------------------------------------------------------------------------
O00KK00OOO0O0KKKO0KKKKK0xllcoO0KKXXXXXXXXXXKOKXXXXXXXXO0KOkkkddO0XXXXXXXXXKOOO0KKKO0KKKKKKK0O0KK0000
O000000KKKKKK00KO0XXKKKK00kkkkOO0KKKKKKKKKK00XXXXXXXKO0XX0OxdoldO0KXXXXXXXXKK0OO000KKKKKKK0OkkkdcdkO
KKKK0KK0KKKKKKKOO0XXXXXXXO0X0000KXXK0000000KKKKKKKXKOKKKKOOOKXOOOO0KXK0OOOOOO000OOOOOOOOOOOOkdoododx
000Oddo:;d0KKKKOOkXXXXXK0OKKOXXXXXX0KKXXKO0KO0KK00KKO0KKKXXXXKOKXXXXKO0OKXXXKKKKKK0000OOOOOOOO000000
00OxxkOkxdxkk0KkkkK0K00KKXXXKKKXXXXXXXKKKKOxo:okO0KKKK00KKKKKKXXXXXXKOXKKKKK0kOOOdlxkO00000OOOkkkkkk
00000OOkO00000kkO00O0KKKKKKKKKKKKKKKKKKK0K0OOOOOOKKXOKNXXKKKKXXXXXXKOOXXXXXXK0kxddodkkO00OOOOOOOOOOO
00KKK0kKXXX0KX00KkKXXX00KXXXXXXXXKKKKKKKKKKXXNNNNNX00NNNNNNNNXX0O0K00KKKK00000kO0000000kOKKKK0OO00OO
KKK00x00000KXXXOKXKKKK00Oxd;oOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkXNNNNNNKKOO0K0kKKXXXXXXXXXXXK00KKKKKxKKKK0xO00K0O
0KKKk0KXXXKK00000KXXXXKOkdkddxk00XXXKKKKKXXXXXNNNNKKXXKK00KXX0kddcckKXXXXXXXXXXXXXK000Ok0KKKKK0O00Ok
OOOkOKKKKKK0KK00OkO0K000Ox0KX0O00OOOOOOOOO000000O00K0OKXNNNXOkOkOkxkOkOXXXXXX00XXXXXX0x000000000OOOO
KXKxxOxokk00KXX0O0XkKXXXk0000XXOK0OO0KXXXXXXXKNNNXKKXXO0KKXKKK0KXkXXXXXXXXXXXXKXXXKOOOKKKKKKKKKKKKK0
00OOxlo:coOkOOOKK00kKK00OkXXNXOKN0OONNNNNX00OkkolkOONNKOXNNNNNNXK0O0KK0OKKK00000000O0KOOKKKKKKKKKKKK
KKK0K000kxxOkOOkkkxOKK0XXX0KNN0KNXx0XNNNNNXNKOxxdkOOOO0KKKK00O00OOOOO0K00000000000Oxdol:oxKKKKKKKKKK
KKKKKXXX0OOxkO0KXOOXXXXXXXXXKKXKKXK00KKXXX0XNNNNNX00KKNXKOKXNNNNNXXKK0OO0KXXXXXXXXkxOkOOxdkxkOKKK0kO
KKKXXXKkOOkKXK0Xk0XXXXXXXXNNXXKK000KXKK00KKXXNNNNNNNX00K0OKKKKKKKKXXXXXXK0O000KXXXK0000k0KKKKKKK0xKK
00KKXX0k0kXXXXXXK0KKXXXKxOOdlOXNKKkKKKKKKKK000KKXXX0OXNNNkNNNNX0KKkX0kKX0XXk0XK0000KXKkk00KKKKKKKk0K
KKK00KKOO0KXXXXXXXXKKK0O0ooolod0OOXXNNNNXXKKXK00kkxkO0K0OKNNNNNXK0OdoocdkKOxO0000KK0000OO0OO00000OkO
KKKXX0OXK0O0KXKXKKXXXXKx0KXXXKKK0KXNXNNNNNNNNNNNKOk00OO0000KKKKK0dkxOO0OxxkOKXXXXKK000000OOOOkO00000
XXKKKkOXXXK0OO00KKXXXK0OOOO00000000KKKKKKK000OOkO0XNNNX0XNXXKKKKKK0KXXXXXKKXXXXXXXK0KXXKKK0000OOkOk0
OO0OxdkK0OKKKKOkkkOkkkO0K0O0KXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXNNNNNKK00NNNXXXXKK0OO0KXXXK0XXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKOx
00ddlc,lx00OO0KK000O0000000K0OO00KKKXXXXXXXXK0kxkx:o0NNXkOKKKKKKKKKKKK0OkOOOOKKKKKKKXKKK0dxOOdlkkOKx
OxkdokOxdxkO00kOKXXXXXXXXXKKKKKKKKK00KKKKKKKKOOddddddxkkOKXXXXXXXXXXXKKK000KOOOOO000000000kollcclxkx
kOKKKKKK0000kOKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKXXXXKk0KXXXX00OKKXXXKK00KK00KKKKKKKKKKOkOOOOOOO00Oxkk000xdkx
0OO0KKKKKKK0OKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0KXKKKXXK0KXXXXXXXXX0O0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXK000KKK0000OOOkO0kO00
KKK0OOKKKKKKkKKKXXXXXXXK0KXXXXXXXXKOKX00XXKKXXX00XXXXXX0k0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0O0KKKKKKKK0xxkkxk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0260
[>]
This is Jigsaw
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0257
[>]
This is Prateek Vatash
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0256
[>]
This is Do Not Touch Your Face
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0254
[>]
This is Urban Interactions
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0250
[>]
This is the Fallback Project
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0245
[>]
This is Tyler Hobbs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[>]
This is Forgotten
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0243
[>]
This is NØ SCHOOL NEVERS
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0242
[>]
This is Hello From Here
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0229
[>]
This is Golsa Golchini
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0226
[>]
This is One Nation, Tracked
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0136
[>]
This is The Apology Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0093
[>]
This is Baseball Card Vandals
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0262
[>]
This is how to correctly use a computer
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0251
[>]
This is the Great Google Revolt
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0236
[>]
This is Yoto
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0234
[>]
This is Tony Futura
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0225
[>]
This is the Age of Instagram Face
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0213
[>]
This is Swipe Night
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0204
[>]
This is Masterpiece Theater
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0200
[>]
This is the Art of Warez
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0196
[>]
This is all the Bob Ross Paintings
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0190
[>]
This is 21wallpaper Batch Nº6
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0189
[>]
This is Insta Repeat
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0181
[>]
This is the Subway Dancer
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0174
[>]
This is Unraveling the JPEG
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0171
[>]
This is Mac Menu Bar
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0167
[>]
This is how healthy is the internet
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0162
[>]
This is Francesca Cramer
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0161
[>]
This is IBM Design Language
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0156
[>]
This is Killed by Google
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0153
[>]
This is On the Trail of the Robocall King
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0146
[>]
This is Web Design & Art History
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0142
[>]
This is the little app ruling the sound of modern music
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0140
[>]
This is Generative.fm
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0137
[>]
This is Pocket
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0129
[>]
This is Tech Will Save Us
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0120
[>]
This is Gabriel Silveira
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0116
[>]
This is the A.I. Diet
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0114
[>]
This is Past is the Future
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0113
[>]
This is the Secrets of the World's Greatest Art Thief
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0112
[>]
This is how we’ll invent the future
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0111
[>]
This is Star Wars Always
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0109
[>]
This is the Trauma Floor
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0103
[>]
This is the Route of a Text Message
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0099
[>]
This is Eiko Ojala
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0097
[>]
This is the Museum of Failure
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0070
[>]
This is Laetitia Ky
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0066
[>]
This is Meth, Murder, and Pirates
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0065
[>]
This is Art Sqool
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0064
[>]
This is Lena, the Patron Saint of JPEGs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0054
[>]
This is the Treasure Behind the Wall
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0049
[>]
This is the New American Empire
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0047
[>]
This is Pointer Pointer
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0046
[>]
This is the Tech Revolt
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0042
[>]
This is When risking everything pays off
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0041
[>]
This is Microsoft by the Numbers
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0040
[>]
This is In Search of Lost Screen Time
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0036
[>]
This is I Needed Color
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0031
[>]
This is Coastline Type
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0029
[>]
This is Dropgangs
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0027
[>]
This is Black VHS Covers
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0025
[>]
This is Noirlac
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0022
[>]
This is the Internet (but not as we know it)
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0021
[>]
This is Procedur.al
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0016
[>]
This is Technology Ranked
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0014
[>]
This is Forged and Filed
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0012
[>]
This is 2018 in Photos
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0009
[>]
This is Art Palette
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0008
[>]
This is Heartbreak
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0006
[>]
This is How to be an Artist
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0002
[>]
This is Home Alone Again
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0048
[>]
This is Magnet Fingers
[>]