I like it. What is it?
C:/POST/0075/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0075
[-]
This is the Sommeliers of Everything
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Feb 05, 2019 / 11:09 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
TXT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Culture / Food
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,xOOxol;....  'dXWXdc.. ':ccKNNKKXXKOk::ok0WWWWNKKKK0KK00OOO00000NWWWWWWWWNXKKK0XXXNNXWWWNWWWWWWWWWN
;d0K00kl;'.;o'd0NWNWX'. .;coOKOddoc::,;oOXWWWXK000000OOOOO00000KKNWWWNWNWWWNK0O0KO0KNWWWNNWWWWWWWWWW
:;;col:,..'dWo;o0XNWW:. .,dkxKlk,:lddx0NWNXK0OO0OO00000OOOO000KKKXWWWWWWNNXK00O00KKNNWWNWNNNNWWWWWWW
c;'''...''.,l:.';cxON0.  .:xx0NWK0Oc;dWKOxkOOOOOKNWWWWWWX0OOO000KKXXNNNNXXKK000OO0OOOXk0KNWNXWWWWWNX
;''''....',:ol'...:ldO;...,oko,xONWKxlooddxxxkOXNWWWWWWWWW0OOO0KNWWWNXXNNNNXK00OOkkkdxk0NWWWNWWWNNXN
x:''.,:olcloc:d:. ..,::....cxd,..xXXNOlclllodxOXNWWWWNWWWWKOOO0NWWWWWXKXXXXK0OOOOOxxO00NWWNMWWNNNNWW
Wkc,';,coll;,ldoo:.........,okl;..':OWNOc::loxkKNWWWWWWWNXKKKK0KNNWNXK0KKK00KXXX0kOONXXNXNWWWWNNNKXN
NKOo:,',:c::cox:lk:...... .'ckkc'...:k0WXxc:loxOKNWWWWWNXKXXO0000KKK00KK00xKXNWWKkOKWXXNkkXNXXNNKXNX
WWWWNKOkO0XNNNXK0XO.... ....;oxc.'....cONN0x:codkO0KKK00KNNWN0K00000000000OxXWWKkkxkxXXWOkkXKXXXXXWW
XNWWWWWWWWWWWWWXKKK;... ...,,:xd,.....:odNoxxc:lox0XNNX00XNWWWXXKK0OxkOOolOKXxxoxoo.';:OK0kKNWNNKKNX
xOK00x0XNWWWWWN0lodc.....,..',xk;..''';:,c.cll0olOWWWWWX00XNWWNKWWNKOOkkxl;:c'..;:oc::oOd0XKKKkWXNXX
:cdoxkdokkkXXWKc;,,'.'....;...,kc,'''',xoc:o:;;;cxKNWWNK0KXNXKkONWNKxxloc. ..cc',:K0colOXko;c;lXNWWW
,''.,.''''coKWO;',''......'..':dkc'...;xxOclcl.;;dKOO0kxkxxkOxxxk000Oo,:d....c;;l;cKX0X0WO:d..ONWWWW
:;.,'... ...XW0;'',,'......'..'cdl;,..;lO0oox. .clokkxxdkdd000kxOKOk0x:',...,k,'.;X0kKXXWXdc.,ckWWWW
Oo;:'.....,OWO;,,,,,,..;l;:.  .:ox:,':lcxOdc;. .,;ddxddolxKKXKolo00OOkxdOxO,:d0k;,kkdkdNkkodxkKWWWWW
WWXKNXKXXKXWWO;,,,;;;,:lONNl. ..;dc,;coxko:cc..':k0kd:::O00O0dddd:xkOOOO0kxkOkO0dOX::;;olxkKKXWWWWWW
NNWNNNNNNWWWWWKx:,;;cx0NWWW0. ..,clkKN0Kd:Oc;,ox0x;lc'';OddlO0Ko:o;kK00kOkloxK:;O00dd:.,cOXXXNWWWWWW
WNWXKXNNNNNNNNNWWNNNWWWWNNWK:...':olKNNkOxk:;,c:.';:coo:d;;dXOO';clcXK0Ox0do.;do:ll';,,:XWWNXXWNNNXW
NNX00O0NWWWWNNNWWWWWWWNNXKXKO'...,:c0NNKl;kl.. .'c..:;.'c:;cloOKKxXOX0O:;:dK0k:c,.''...,looOXKXWWNNW
OX0O0OKXNX0XNNNNWWNWWWNNd:ldKo. ..,:lNNNXKl,'  .'',;.....,,:dkxkOOk0o,lxO0NO0k'..',....,.::0NNNWWWWW
OkkO0O0KKKXXNNNNNNNNWWNNNXNNNK;.;coxONNNolOcco;''......;..,,;x000XKdcc..'ll:. .,..',',,.,:xXNWWWWWWW
OkOOO0OOO0XNNXXXXXXNNNNWNONKXXKKox00OOcOl,,.'ldl;...;.':;;':okOOKKl..'...;.....',;l:..,;dkNKWWWWWWWN
0OO0000O0kOXNKXXKXNXXXNNNNNKO0Oll'clckoc,,;'..;.,d:'....,:;ooolkkc;.. ........' .c;......:ONXWWWWWWW
0000XK00Kxx0KK00K0XXKNXXXXNWXKoolcxk,',...,'l:'.,dckkl,'.:oc;d:::'   ..'. ....'.:c,......'.cXNWWWNNN
0k0K00O0KOO0000000KKKKK0KKKNWXloolcl:cl. .....dc.::lN0kc;xl.  ..        ,' .. ...'.'; ..;...:NNNNNWN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0243
[>]
This is NĂ˜ SCHOOL NEVERS
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0240
[>]
This is the Most Searched
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0229
[>]
This is Golsa Golchini
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0226
[>]
This is One Nation, Tracked
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0208
[>]
This is Spoils of #nature
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0136
[>]
This is The Apology Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0073
[>]
This is Everybody Loves Lizzo
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0055
[>]
This is Guns in America
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0032
[>]
This is Creating While Clean
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[>]
This is The History of Work
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0239
[>]
This is Kencko
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0233
[>]
This is why every website wants you to accept its cookies
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0231
[>]
This is Popcorn
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0227
[>]
This is Foldeat
[>]