I like it. What is it?
C:/POST/0172/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0172
[-]
This is The Times Machine
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
May 08, 2019 / 03:48 PM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
HTML
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
History / Knowledge
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMWNNWNWWWWNWWWNWWMMN0XXNWMMMMMMXWWXWMMMMMMMWKWXWMMMMMNMMMMOk00WMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMMMM
MMMMWMMMXNNXWXXWMMMXMMxk:dK;OWKOMWo:xkXkKx000MK.k.N0kNk0;OKMNdloKoNkkOkXxXOkMMMMXWOkkXOO0OOkkkXKMMMM
MMMMWMMNXKX0XX0KXMMXMMollkKc;X,kWNdKoOdlX:oodMM'O,N:cN:XllOMN:cdKlNlxklkoKclXKMMXMNXKKKKX0KNXWMXMMMM
MMMMWWWWWWWWWWWWWWNNMMMMMMMWKMMMMWWMMMMMMMWNNWXxxdWWWNWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNNNNNNNNNWNMMMM
MMWNXXWXXNXNNXXWWWWWWWWWXKKKKKKXWWNWNNNNNKKNKKKXKKKKKXNKXNNKXWWWWWWNNWWNNWWWNWWWNWWWXKKXKXXNXXXXWWMM
MMM0XX0NKXWNNN0MMXXXKXX0KXKKXKKKXXKXXKXXOKWWXX0XKXN0XN0KKXXM0NONNWO0XKK0KK0WWOX0XMOXX0WXOXOXKNXMMMMM
MMNcXkx0d0KokdOXNxdd0KldxcxklxK0lXc0dcxOolW0dkld0O0kOdx0lKkWlK0dMxkdlxKldKlKkk0xXNooXoX0xKk0OdOXMMMM
MMMMWNXWNNXNNXNKNXKKXMMKWNNNXNXNNNXMKW0WNMN0KXKKNXXNXXKNMMKMKNONOXKKXXXXXMX0KXKKW0KXXN0KKKKKKXOMMMMM
MMMMKxOlXxxOWcXlkNoKWNOdoKdoK0lKOdKXlKkoMMo00cdkoKdlNXcKX0cWcKodxoK0oXokNMNoWlxkx0oXXKocNlNXckxOMMMM
MMMMMXXXKXWXNXXNKWNWWXXWNXXXWNMNXXNXXNXNNXXXNXXXKXNNWKXWKNWWWKNXWWKXXNXXKXWKKWWNMKMNKXWKKNNXNNKXKMMM
MMMMMKoNcd0cNXodlNoOXdxMOdcNXcWldkKl0kdNNcNcxkXKlKoxdlcN:NMXxdxdMoxdcNXkxWxdcXklOdKlOWMllNoXo0d0WMMM
MMWWWXNNXXWXNNNXNXNXXWNWNNNWNNNXNXNWWNXMMWWNMNMWNWNNNNNWNWWWNNNNWNNWNNWNNWNNWWWWWWWWMMWMMMWWWWWMMMMM
MM0xOOOKOkKKkOXOX00KKNKKXWkxKKxOkxkKkkOkkXOOOOOkkk00NKK0OO0OOWKKKXXKK0KX00NKXKNKWKK00O0OkOOkkxOkkOMM
MM0kKkxkOOOk0OWXKXK000KOKNNWWWWWWNWWWMo,;;,,;;,.';oO00000OkOkOKKXXXXXXKKKKX0d;.:c:lOOkNMMMWWWWWMWWMM
MMO0OkxOKk0kk0XKXK0K0KK00XX0XKKOKXO0XXl...,,..',,.,lO00KKK00OOKKKKXXKKKKKKK0c'  :. .;oK00KOXKO00KKWM
MMWNNNXXNXXNNWK0KK0X0K0K0XNWKOKOk0OKNMc '::.  ..'kd;dKKXXX0OkxOO00OKKOkdxkll'   okc' :NNKKK0K000NWMM
MMN0K0OK000KKNX00XKXKXKXKXNMMWWNNWNMMMd;  .;0;  .:'cx0KK0o'  .::...;dkkdc'....   ..  ;NWMWWWWWNWNWWM
MMMMWNNXXNXWMMKKK0KKKKKK0NKKXK0K0K00KKo;l.'co,      .;:,xkdd;........;... lcc;,   x.':XNWXXWXNKXXKWM
MMXXXXNNXXNNXNXKKKXKKKXKKX0KKWNKKNNXKKxl::' . ...:l'..;xl:'.'.........:,;collo;  ', ,0XXXXXXNKKNKKWM
MMXNXXNXXXXNXNX0KKXXXNXXXXN0XKKXWKXKKNo..      ;dlx0O0Kx;'.,,..        ;xdddo..  lKkloWXXXXKKX0KXNMM
MMWKK0KK0K0KKW0OOkOKOOXO0WNXXKXKKKKXKMo       .c,',',;.  ,oll:.         'lllo,  'Ok.'dWMNNXXNXXXWMMM
MMMMNXXXXKXXMMXXO0O00kKOOKKKKKXKKKXKKKl    ..   '.                     ..ool:o  dXKcc;WWKKKK0KKKXWMM
MMXKK00K0KKKXXWWXNKXNKKXXXXXX0K0KKK0XWd   .    .l,.                   ., ...    .okk0OKKKKXKKXXKKKWM
MMOOK0000K0O0O0KK0KKKX0KKKWXK0KKNXKWNKd        .                       ;OOkxd'     :''NNXNNXXXXKXNWM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0249
[>]
This is the Map of Mathematics
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0243
[>]
This is NĂ˜ SCHOOL NEVERS
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0240
[>]
This is the Most Searched
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0237
[>]
This is FutureMe
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0232
[>]
This is I Type NY
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0228
[>]
This is The Last Mile
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0057
[>]
This is the digital handbook for agency people
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0055
[>]
This is Guns in America
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0053
[>]
This is Phase
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0248
[>]
This is Password of the Day
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[>]
This is The History of Work
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0223
[>]
This is Runway Palette
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0222
[>]
This is the NYC Subway Map
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0221
[>]
This is E.C.A.B. a D. in a C.B.F.
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0217
[>]
This is Analogue Pocket
[>]