I like it. What is it?
C:/TAG/Art/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0036
This is I Needed Color
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xkdxxdddoolccccc,:::cclcc:,;:,cccccccccccccc:,'';:;,;::;,,'''::c0KXXxNWWWWdllccc,:c:;::::::.'..'''..
ccokxodoollcccc:':::ccll:c;..',';cccccc:,;::,'';;;,,;:;.,;;,,;ccOddd:loKMNklcc:c;;::;::::::''...'''.
;lolloddoll:::::';:::ccccc;...'':ccccc:;,,,;''',;,,,;:,.':::::c:oool,:;0No::::::,,:::::::::''.....'.
kOxk:,ll:l:;:;,;',,...''.',,'.',:ccc:,'',;;c;,;;c:,,::,.,::::cccWMMN;c:,,''''.';',::;::::::'.....'..
kkOOO',c:ddc:;;,.',,,,,,,,;;..',:::c;'',;:;::;:cc:;;::,,;cc:;cccNMMW,;:;,,''''';.':::::::::......'..
xkkOOc,coodo::;,..,,,',,,,;;'.,,clll::cccc;c:;cll::;;;;::ccc::ccKNWN:;;,,'''.'','':::::::::''....'..
koO0OO;oodolc;:,.     ... .. ...clllc::cc:ll:,,,;llc;,,;;cccc:cc0NNX..''........ .;::::::::'''...'''
xddxxk:coclc:::;. ..........  ..loooll::::clc;::lllc;,,;clccc:ccKMMM..kxxddoc:;, '::::;,;:c,,'..',,.
xloooxd:doo:c:c;. ......'... ...occllc;;clcclc::;:ol;;;:l;;:cccckXKK..xdddol:;;, ':c::;,,:c,,,''',,'
0xlloklckdlcllc;. ...,:cc...  ..occddxllxdo:;;;loloo:::llc,;lcccdkkx..doooc:;,,, '::;:;;;:c,',,',,,'
kxoodkkxxxlcco:;. ....',,... ...lccldkdx0xxol::ldlddc::::c;:ccccokxd..ollc:;;,'' ':;,:;::c:,,,,',,'.
kxoookodkxlcll:;. ..........  ..lllddxdd0loxo,''',;:;;;''.'::lccodoo. ,c::;,,''..;;','',;::;,,,.'..,
:kdodxc,dol:cc,;' ..........  ..c;,clkxk0xxl..........',...cllc:lc::. ,,,',,''..:c...  .,,;;;;;.. .:
'xO0kOx.clccol;,'...........  ..cc:lodxxxdo,lol,     .,,'.clcccc:. ....;,......           .',......,
.o0koOd;,llloc;;'...........  ..ccl:;;,,;,',oo.       .  'lccccc;.... '... .                  ..   ,
.dOd:d;',::cc;.;'. .........   .ccdclo:::. ..:kc..   .''ccccccc::,... .....        ....''......... .
'cdl,cc.::,:;,,''.   ...   .  ';cloc::::;.   .,c;.....'llc::::::;,'.. .....  ............     . ..''
..o:,,c;c:c::::;;,,,;;;;,'''',,;cllollolc,'....x0l....,cllclollclcc:;,,,......',,,,,,,,,'...  .  . .
;;:clcccl:;:lllllcllllclllllllccllclddoc::cccccldxkkOxKOK0k00XX0KKKkl:::::::::coooooodlcc:okllcc;.. 
odxxxkOxdoodxddddoooooooooooooollllodooolcclddolloolKk00K0KKkKKKKKX0xllldddkO00O0kxxxkxdoolldlc:xOkd
OOO0000KKKK00OOkkkkkkkkkkxdoooolllccccllc::cccccccclO0KX0O00kOKKKKKOOkdodk0K0OOOOOOO0OxdxOOkkOocdO00
00OOOOOOO0KKKXXXK0OOkkkkkOkoc:;:;;;;;;:::::::c:::::dXKKKddOk0OOKKOkOkdkKKO0XKkoldc:oldccxodkO0Oolooo
kkxkkkOOOO0OOOOOO000KXXXXKKKK0dc:::::;;:;;;;;ckllllKXNNNK00X0ddxOK0kkOkkOO000KK0Odoloddxk0klokOdoldd
xkkkkkkkkkkkkkkkkxkxkkO00KK00KKXKK0Okdol:;;;;dlcdolx0NWWNXK0kkKKOk0KK0OO00Oxxk0XXX0xollxOddxok0KkldO
xxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkOOOOxkO0KXXXNXK0Okddl0::clox0WWWNX0KXXK0O0OOkkKXXXK0Okkk0XNX0OkxxOXXKOdkdooc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0025
This is Noirlac
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lKNKKKKKKKKKK0l::::::::::::::::::::::::::::::::::::xKK
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::OMMKKKKKKKKKKKKKl:::::::::::::::::::::::::::::::::::cOK
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::KMWNKKKKXXXKKKK0l::::::::::::::::::::::::::::::::lOXWXK
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::cKNKKXNXXXKKKKKKKl::::::::::::::::::::::::;;:dOXXNNXKOx
dl::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lWMMXKKKKKKKKKKKKKOl::::xxd::::::::::::cll;'''''''''''''
0Kk:;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::oKNWNXKKKKKKKKKKKKOxdool:,'cc:';:::::::::kO0Ooooooooooooxdd
kOOOO0Oo::::::::::::::::::::::::::ldkkkkOWNKKKKXWWWNXKKKKKk0NKx:::O0:::do:::::::lKMMMN0Oddloook00X00
,,oKXWW0cccccccccccclcccclclccclOWMWNXKOkOOKKxxxxxxxkKKKKKWMMKd','O0',,odccc::ccoKMMMN0O:'.'''x00X00
lcxKXWWXkkkkkkkkkkkkdddddddxkkOWXXK000koodxXXxddddddxxxkkkMMMKkxxx00dxxOdddddxkkkkMMMN00l''.''x00X00
KKKKXWWKkkkkkkkkkkkkdddddddxk0XOxlllllo0M0x00xdddddddddddxWMMKx;,,O0;;,oxkkkkO0000MMMN00000000000X00
;;dKO:,,,;;;;,,,;:lllddddddxxddlo''.'';0MOxxxxxxxxxxxxxxxxMMMKd',,O0';;odcccccccloWWWNOOxkxkxxOOOXOO
c:dKk',.,'''''.,';oocllllllooll:d,,',,c0MkOkolllllllllllllk0KKkddd00dddkdclllcllldMMMN00,'.,''x00X00
KKKKk'...''''..'';o:;;;;;;;;;,::kxxxxok0MkOddclclcd0OkccccllkOd...O0'..lo:cc:cc:ccl0MN00:.....x00X00
:;cdc',';,''''.,';:;:;:;;,,,,;;::,'.'';0MkOxl',','oK0k',,',,Oko,;;OO';;od;::c::::::;xX00kxxxxxO00X00
.......''..,,',,',:do,'....'clcod0c...';c;;lxxxxxxO000xxxxx:,'','',','''','''',''.....',;x00kxddxX0O
.........'....'.............'''d0Nxd'.......':lclcxKKk:c:c:'c''',,.''.'''','';:;''........:c........
..............................,'...'..........,.'.'.'.'..........''...'..',;clllllc:,...............
...............................'..............'...'..','.................'ollclllllclldko,..........
.......'....','''...............'','.,,'''....''..'.',''..''';,''.........cNKklllllokKOxx0x:........
,,,,,,,,,,,,,,,;,..'.'..'.'''',';:::;:::;:::c;::c;c::c;::c;c:c:;:::''...',,,xKNOoldkoc:::::::,',,,,,
....................................................................................................
''.''..,''.'.;cNNl''.........';,.;:,.::c.:;,,':';;;',c,.:::.;;',,:':'..........;;',:;.;::.;''..'.'''
''.'.'.,''..ckcNXl............,,';c'.:::.::,.;:';;,',:;.:::.::':';';;........''::',;:.:::.;:;.;,.'''
''.'''.,''.;KkcNMo...........';;';:,.:c'.;;,.;;.;;,';,;.:::.,:';;,';l......';,';;',::.;,:.::;';,',,'
''.,''.,''.OXxlMMo....'......;,;';;:.;l'.,,',,:.:Od'.c,.,;;..,.'c''';:...,.::,.;:',:c.;::.::;.::',::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0023
This is the Embroidered Computer
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
O00KK00OOO0O0KKKO0KKKKK0xllcoO0KKXXXXXXXXXXKOKXXXXXXXXO0KOkkkddO0XXXXXXXXXKOOO0KKKO0KKKKKKK0O0KK0000
O000000KKKKKK00KO0XXKKKK00kkkkOO0KKKKKKKKKK00XXXXXXXKO0XX0OxdoldO0KXXXXXXXXKK0OO000KKKKKKK0OkkkdcdkO
KKKK0KK0KKKKKKKOO0XXXXXXXO0X0000KXXK0000000KKKKKKKXKOKKKKOOOKXOOOO0KXK0OOOOOO000OOOOOOOOOOOOkdoododx
000Oddo:;d0KKKKOOkXXXXXK0OKKOXXXXXX0KKXXKO0KO0KK00KKO0KKKXXXXKOKXXXXKO0OKXXXKKKKKK0000OOOOOOOO000000
00OxxkOkxdxkk0KkkkK0K00KKXXXKKKXXXXXXXKKKKOxo:okO0KKKK00KKKKKKXXXXXXKOXKKKKK0kOOOdlxkO00000OOOkkkkkk
00000OOkO00000kkO00O0KKKKKKKKKKKKKKKKKKK0K0OOOOOOKKXOKNXXKKKKXXXXXXKOOXXXXXXK0kxddodkkO00OOOOOOOOOOO
00KKK0kKXXX0KX00KkKXXX00KXXXXXXXXKKKKKKKKKKXXNNNNNX00NNNNNNNNXX0O0K00KKKK00000kO0000000kOKKKK0OO00OO
KKK00x00000KXXXOKXKKKK00Oxd;oOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkXNNNNNNKKOO0K0kKKXXXXXXXXXXXK00KKKKKxKKKK0xO00K0O
0KKKk0KXXXKK00000KXXXXKOkdkddxk00XXXKKKKKXXXXXNNNNKKXXKK00KXX0kddcckKXXXXXXXXXXXXXK000Ok0KKKKK0O00Ok
OOOkOKKKKKK0KK00OkO0K000Ox0KX0O00OOOOOOOOO000000O00K0OKXNNNXOkOkOkxkOkOXXXXXX00XXXXXX0x000000000OOOO
KXKxxOxokk00KXX0O0XkKXXXk0000XXOK0OO0KXXXXXXXKNNNXKKXXO0KKXKKK0KXkXXXXXXXXXXXXKXXXKOOOKKKKKKKKKKKKK0
00OOxlo:coOkOOOKK00kKK00OkXXNXOKN0OONNNNNX00OkkolkOONNKOXNNNNNNXK0O0KK0OKKK00000000O0KOOKKKKKKKKKKKK
KKK0K000kxxOkOOkkkxOKK0XXX0KNN0KNXx0XNNNNNXNKOxxdkOOOO0KKKK00O00OOOOO0K00000000000Oxdol:oxKKKKKKKKKK
KKKKKXXX0OOxkO0KXOOXXXXXXXXXKKXKKXK00KKXXX0XNNNNNX00KKNXKOKXNNNNNXXKK0OO0KXXXXXXXXkxOkOOxdkxkOKKK0kO
KKKXXXKkOOkKXK0Xk0XXXXXXXXNNXXKK000KXKK00KKXXNNNNNNNX00K0OKKKKKKKKXXXXXXK0O000KXXXK0000k0KKKKKKK0xKK
00KKXX0k0kXXXXXXK0KKXXXKxOOdlOXNKKkKKKKKKKK000KKXXX0OXNNNkNNNNX0KKkX0kKX0XXk0XK0000KXKkk00KKKKKKKk0K
KKK00KKOO0KXXXXXXXXKKK0O0ooolod0OOXXNNNNXXKKXK00kkxkO0K0OKNNNNNXK0OdoocdkKOxO0000KK0000OO0OO00000OkO
KKKXX0OXK0O0KXKXKKXXXXKx0KXXXKKK0KXNXNNNNNNNNNNNKOk00OO0000KKKKK0dkxOO0OxxkOKXXXXKK000000OOOOkO00000
XXKKKkOXXXK0OO00KKXXXK0OOOO00000000KKKKKKK000OOkO0XNNNX0XNXXKKKKKK0KXXXXXKKXXXXXXXK0KXXKKK0000OOkOk0
OO0OxdkK0OKKKKOkkkOkkkO0K0O0KXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXNNNNNKK00NNNXXXXKK0OO0KXXXK0XXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKOx
00ddlc,lx00OO0KK000O0000000K0OO00KKKXXXXXXXXK0kxkx:o0NNXkOKKKKKKKKKKKK0OkOOOOKKKKKKKXKKK0dxOOdlkkOKx
OxkdokOxdxkO00kOKXXXXXXXXXKKKKKKKKK00KKKKKKKKOOddddddxkkOKXXXXXXXXXXXKKK000KOOOOO000000000kollcclxkx
kOKKKKKK0000kOKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKXXXXKk0KXXXX00OKKXXXKK00KK00KKKKKKKKKKOkOOOOOOO00Oxkk000xdkx
0OO0KKKKKKK0OKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0KXKKKXXK0KXXXXXXXXX0O0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXK000KKK0000OOOkO0kO00
KKK0OOKKKKKKkKKKXXXXXXXK0KXXXXXXXXKOKX00XXKKXXX00XXXXXX0k0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK0O0KKKKKKKK0xxkkxk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0021
This is Procedur.al
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@##@@@OOO8##@@@OO8@8cOOo@OCo8C@CCO#O@@@oo@##CooCOcC@OC8@OC8oOCOOC8CccoO@8@#@OCO8Oo@@OOOCcC8OCccoccCO
CO8@@##@8OO8@##@8OO88OCCC88CCOC8CC8@O@@OcC##OoooOoC@OC8@COOo8OOCO8ocoO88@#@OCO8CO@8OOCoCOOocoocoCOOO
CCCCOO8@@@@88O8@##@8O888OCo88CCCOOC8OO@@CCO@@oooOoO@CO8@C8oOOOCOOocCO8@#@8OO8CO@8OCoCOOocoCOOCOOOOOO
OOCCCCCCO888@@88O8@#@CO888OCC@8CCCOOOCO@8Oo8#CCoOo8@C88COCCOOC8OooOO8@#8CO8CO@OCooCCocoCOOOOOOOOOO88
8OOOCCOCCCCOO88@@@888@8OO8888C8@OCoO8OCO@8CC#8OCCo@#O8CoOCCOC8OoC8888OCO@OO8CooCCooCCOOOOOOOOOOOOOCC
OOO888OOOCCOOOOOO8@@@@888OOOO8@8OCCoC88CO@8o8@OOOC@@8@oCCOCC88CO8OOO88@88OooooooCOOOOOOOCCCCCCCOCCCo
O8888OOCOOOOOCCCCCOOO8@88888OCO8@8CCCO88OO888@O8Co@@@8oCO8O88CO8888@@8CooooCCOOO8OOOCCCCCCOCCoooCCCO
CCCooCOO8888OOOOOCCCCCCOOO8888OCCO@8OO8@@OO@@@88OC@@@O888O@@888@@@8OCooCCO888OOOCCCCOOCooooCCOOOOO88
OCCCOOCCCCCCOOO88@@88OCCCCCCOO88888@@888@@88@@@888@@@@@88@@88@@8@OOOOO88OOCCOOCOOOOOOCCOO8888@888OCC
@@88888888OOOOOCCCOOOCOO888OOCCOO8@8@@888@@@88@@@@@@@@@@@88@@@@8@88OOOCCOOOOOCOOOOO88@@#@888OooCCCOO
CCCCCCCOOOO8888OOOOOCCCCCCCoCOOCCOO8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8888888@@@@@@@@@@@88@888OOOOOOOCCCCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCoooooCCCCCCCC888888OO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@8888888888OOCOOOOOOOOOOO8888OOOOOOOOOO
8@@@@@88@8COOOOOOOOOCCO88OO8OOOO8@8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888OO88888OOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCooooo
888OOOOOOOOOOOOOOO8O88@8@@@@@88888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88O88OOOOO888CCCOOOOOOOOO8888888@@@@@
OOOCCCCCCOOO8@@OOOO888OOOOCCO@@@8@@8@8@@@@@@@@@@@@@@8@@@8@@@8@@@8OOOOOO88888OCCCCOOOOOOOOCCCCCCCCCoo
O888888@888OOOCCOOCOCCCOOOOO8888OCO88888@8@@888@@@@@@@@@888@8888@888OOOOCCCCCCOOOOOOO8OOOOOOCCCCCCOO
OCCCCCCCOOOOOOOOOO8888OOCO8OOOOO88@@88@88OO8888@@@@@@@8@@@8888888OOO888OCCOOOOOCCCCCCOOOOO8888OOOOOO
OOOOOOOOOOOOO88@@8OOOO888OOO888O8888@@@8CC888O@8O@8@@OOC@@88@OOOO8OOOO88O8OOCCOCCOOOCCCCCCCOOO8888OO
OOOOOO8@@@@@8OCOOO8888OCOO8@8O88O8CO8@OoO@8CC8@8o8888C8CO8@@888OOOOO88O8888OOOOOOCCCOO@88OOOOCCCOO88
88@@@@@88CCooCO888CCCOO8@@@88OC8OoC@8CO8@@CCC@@OO@O@@OC8o8888O8@OCOOCO88OO8@8OOOOCoCOOOO88@88O88OOOC
@@88OOCCCOO888CoCCOO88@@@88OCOOooC@@oO@@@OCC8#@c8Co@@Oo88C88O88O@88OCoC8@8OOO8@OCOOCCoCOOOCO88@88OOO
8OOCCO8888OCooCOOO8@88@8OCCOOCooO8OcC8@@8oCOC88c@Co@8CcCOoO8OO88O8@@8OCoC8@8OOOO88OCOOCooCOOOOOO88@@
CO88888OCooCCOO8@@88@8OCCoO8CooCOCcC8@@@oCOOoCOo@CO8OCooOCOO8OCO8OO@@@OOCoC8@@8OOOO888OOCoooCOOOOOCO
88888OooCCOO8@@88@@8OCoooO8CooCOCcC@@8@CCO8CCO8O@CO88OOoCCoC88OOO8OC88@8OOCoC8@@88OOCO8888OCoooCOOOO
8@@CcCoCOO8@#8O8#@OOocco@8CooCOCcC@#O@OCO8OoO8OC@OO88OOoCOcCC@OOO88OC8O#8OOCcCO8@888OCCO88O@@CCCcoOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0014
This is Forged and Filed
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
:::::::::::.........:::::::.........:::::::::::.....:::::::::::::::::::..........................:::
:::::::::::::::::....::::::.........:::::::::::....:::::::::::::::::::::.....::::::::::::........:::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::::.....:::::::::::::.......:::
:::::::::::oCccco::co:oocC:oc:cc:cCcc:oC:cC:::::Cc.:oCccc:Oc:oc:::oocc:O::O:.:cOcc:cO:cC::.......:::
:::::::::::oCc:cC:.cO.ooCo:Cc:cC:cCcc:cC::O::::c:Cc:c:oCc:O::oo:::ooc::O..O.:c:Oc:::O::O:::......:::
:::::::::::cc:::::::.:c::c:.::c::cc:c:cc::::::::.:c:c:::::c:::::::c::::c::c::::c:c::c::::::......:::
:::::::::::::::::::::.::.::.:::::::::::::::::::..::..:::.........................:...............:::
...::::::::::........................::::::::...:ccc.:::.........................................:::
:.....:::::::.........::::::::::::::::c:::::c::::cocccc:c:::cc:::ccccccccoooc....................:::
:::::.......:.........coCCCoooooooooccccccocccccccccccccccoooooooooCCCCOOOOOc....................:::
.........:::..::::::..cccccccccccccccccccccccccccccccccccoooooooooCCCCCCCc:o:....................:::
:::::::::::::::::::::.:::cccccccccccccccccc:cccccooooooCCCCCCCCCOOOOOOOOOo.o:....................:::
:::::::::::::::::::::::::cccccccccccccccccc:ccccooooooooCCCCCCCCCCCOOOOOOc.c:....................:::
:::::::::::::::::::::::::ccccc::::::::::::::cccccooooooooooCoCCCCCCCCOOOOc.c:....................:::
8888888888888888888888CooCCCCCOOOOOOO88OCCoooCCCCCCCCCCCCCooooCCCCOOOOOOOCoo888888888888888888888888
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OoCCCCOOOOO888888OCCoooCCCCCCCCCCCCCooooCOOOOOOOOOOOoo@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCCOOOOOOOO888888OCCooCCCCCCCCCCCCCCooooCOOOOOOO888OOC8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCCCCCCOOOOO8888888CCooCCCCCCCCCCOOCOCCCCOOOOOOOO888OOOO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOCO8OOOOOOOOO88OOOOooCCCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO888OO88@@@@@@####@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88OO8888OOOOOCCOOO88OOOOOCCCCCCCoooooCCOOO888@@@@@@@@#@@@@@@@@@8888888888@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8888888OOOOOOO8888@@@@@@@@@@@@@@@@@888888888888888888888888@@@@@@
8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888888888888888888888888888888888888888@@@@@@
888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@@@88888888O888888888888888888888888888888888888888888888@@@@@@
888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOOOOOOOOOOOOOO8888888888888888888888888888888888888888@@@@@@
8888888888888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOOOOOOOOOOOOOOOO88888888888888888888888888888888888888@@@@@@
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0009
This is Art Palette
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oooocccooococooCO88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
oooooccooooccocoCO888888888OOCoCOOOOOO88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
oooooooooooooocoOOOOOOCoCOOCCooCooooooCOOO8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
oooocccccocccooooooooCCCooooooooccccooCCocoooooCO8OOOOCCCCCCCO88888888888888888888888888888888888888
oooocccccocccccocooooooooCCCoooccccocooc:ccc:cocoCCCCCCoooocoooO88888888888OOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCC
oooooocccccccccooooooooooooocoCOCcocoooccoocccccoCCCoccccc::::ccCOOOOOOOOOOOOOOCCCCooCCCCOOOCOOCCooo
ooooooooCocccooooCCCCoCOooooooCCCCOOOCCooCoocoocoCOCCocccc::cccoOOOOOOOOOOOOOOCCCCoooooCCOOCCOOCoooo
oooccooccoooooooCCoooCCoocccoooooCCCCCCooooccoooccoCCCoocccccoooCCCCCCOOCCCCCCCCCCOOOCCCCoCoooCCCooo
cccooocccooocccoooCooCCooccooooooooooCooccccccccccocooooccccccoCOOOOOCCOOOOOCCCCOCCoCCCooooooCCCooCC
occoococooooooooooCoooocccccccccoooooCCCCococcccccccccccccccccooooCCCooCOOCCCooCOOoooCoooCoooooooooo
ccccccoocccoooooooooccccccccccccccooCCCCocoocccccccoccc:cccccccoCCCCCOOOO88OCoooOCooooooooCCOOOOCooC
ccccccccocoooccoccccccccccccocccoooCCCCoccoCCooccccoocccccc:ccoCCCoCCCCCCOOCoooooooooCCooCCCCOOCCooC
cocccccooooococccccccccccc:ccccooccoCooo:ccooocc:ccccccccc:ccccooooCoCCCoCoooCCooCCCCCCCooooCooooooC
ooocccccccccccccccccccccccc:::cccccccccc:cccooocccc:cccooccccooCOOOOOOOOOCCCOOOCCoooCCooCCCooooooCCC
oCocoooccoccccccccccccccc::::::::::::cc:cccccocc::ccccoCOCCooOOOOOCCOO88OOOOOOOOCooCCCoCCCCCCOCOOCCC
CCoCooccccooccccc:cccc:::::::::::::::::::::c:cc:::cccccooCCooCCCOOOOOO8OO888OOOOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOCCCooococcc:ccccccoccccc:::::cccccccccccccccccccccoCCCOCCOOO8888OOCCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOCOOOOOOCCCCCCoooooCCooooooooccccccccooocooooCCCooCooCooCoCCCOOOOOOOOCCCCCOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOCCCCC
CCCCCCCCOCOCCCCoCCoCoooC8888888OOooooCooCoCCCCCCCCCCCooCCCCCoCooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCOOOCCooCCCCoooC
CCCoCCCCCCOOOOCCCOOOOOOOO88888888OOOOOOOCCCCOOCCCCCCooooCCOOOOOOOOOO8OOOOCCCCCCOCCCOOOOCOOCCOOOOCCCC
ooooooCCCCCCOCCCCCCCOOOCCOOOCCCOOCOCCCooc:::ccccccccc:cccccccCOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCooCOOOOCCooo
ooooooooCCCCCoCoCCooooCCCCCCCCCCCCCooCoooccc:::::::ccccccoooCCO8OOOO888O88888OOOOOCCCoooooCCCCOCoooo
oCCooooCCCCCCCCCCCooocoCCCCCCCCCCCCCCCCCocccc:c::::ccc::cccoCOO8888888888O88888OOOOCCCCCCCCCCCCCCCCC
oCCCooCoooooCooCooCoooCCCCCOCCCCCCCCCCCoccc:occcccccc::::::ccoC888888888888888888888O888888OOOOOOOOO
ooooocoCoooCooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCc::cc::::occcc:::::ccoC888888888888888888888OOO88O8888888888
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0008
This is Heartbreak
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#@8O8@@##@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCoocccccoCO@@@@@@@#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Oocc:::::cccccco8#############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8c::ccoCO88888888Co@##############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@####@c::cCO888888888888CO###############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#######C:::COCoccoCOCocoCCC##############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@######8o:cOCoooooO@OCCCO8O@#############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#####8CoCO888O8O88888888O@###############@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
888@@@@@@@@8OO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOOOOO88OOooCO888888888888@@@@@###@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
8888@88OCOOCccO8@@8O8@@@@@@@@@@@@@8OCCO8@@8OOOOOOOOCCCCO888OO888888OO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88
oCCOOCoccccc:co88OocoooCO@@@@@@@@8CocccO88OCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOCCCCooCCOOO8@@@@OCO8@@8OooC8888888Ooc
:::::::ccc:::ccoCocccc:coCO8OOOOOCocccccoCocoOCocoooooCCOCooooooooooooooooooCCCooooCCCoccooooooooooc
:::::::ccccccccoooccccccccoooooooooooccoc:::cOOCoocccoCO8occoooccoCCOCCoooooCCCCCCCCCCocoooccooccccc
c:ccccoooooocccc::ccccccccccooooooooooc:::::COOOCCooCOO88C:::cooooCOOOCoocooCOOOOCCCCoccoooccoocccco
cccoooooccooccccc:::ccccccccooooooooCo::::::oOOOOOCCCOO88O::::::coCOOOOCocoooCCCCCoooooooocccoCOOOOO
cccooooccccoccccc::::ccccccccccoooc:ccccc:::::ccoCCCCCOOOO:.:::::::cCOCCoooocooooccoccooCCCOO88OOOOO
oooooooc::ccc::::::ccccccccooccc::::...::::::..:::::::::::::....::c:cooooooccccccooCCO888888OOOO8888
ccccooocccccc::::::ccccccccc:::::::........:::.:::::::::::::..:...::::::cooooCCOO88888OOOO8888888888
:::ccoooooocc:::ccccccccccc::::............:::..::::::::::::...:..:::::::oO88888888888888888888OO888
:::cccccccccc:::ccc:c:::c::..................::::::::::::::::..:........::C8888888888888888OOOOOOOOO
cccccccc::ccc:::::::::::::....................:::::::::::::::..:..........:888O888OOOCOOOCCCCOOOOCCo
cccccccc::ccc::::cccccc:::.....................::::::::::::::..::..........oCccccccccccccccccccccccc
ccccccccoooooooccccccc::........................::.:...:::::...:::.........:c:::::::::::::::::::::::
oooooooCCCCCCCCCCCCCC::...........................::.....::.....::..........:::::::.................
ooooCCCCCCCCCCCCCCCCo:.............................:............::...........::::...:::::::::.......
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0006
This is How to be an Artist
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
888888@@88@@@@88O8OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCoocccO8888OOOOOOO8OO88OO8888OO888O888OOOOOCooooC88888888888
8888@88@@@@888OOOOCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCoCCCccccO@88@8O8888888OOOCoOOO8888888888888888OCooC88888888O8O
8888@88888@88OOO888OCCCCCCCOCCCOO8888O888occocCCooOO888888OOCCOOCoooCCCO8888888888@@@8OOOOOOOOOOO888
88@@@88@@@8O88OO8888OOCCOO8OO8OOOO8888888OcC88OCOOO88888OCCCCOOCOCoooooC8OO888888888OOO8888O8888OO88
888@88@@@@8OOO8888OOO88OCCOCCCOOO8888OCO8Oo888OccO8888OCCCCO888CcooooooooOOO88OO8OOO8888888OO@@88OO8
8@@88@@@@88O8OOOOOOOOO88OOOCCCCCCOoCoc::oOo@888CcC8O88CocccoO88ocoooooooooOCCOO888OOO8888@@8O@@@@@88
8@@88@@@@@88888OOOCOOO88OOOOOOCOoccccccccccCCOCoooO888ccccooo88OOOCCCCooCooCCCOO88OOOO8888@@8@@@@88O
@@@@@@@@@@@@888OOOOCO8OOOOOOOCOOocccccccooccooooocO@@8CcccoocoCOCCooC8OooooC8@8888OoOO8888888@@@@@88
@@@@@@@@@@@@@@88OOOOOOOOOCCOCOOOCoccoccccc::ccccocooc:::::::coCCoOoooCoooCCCO88888CcCOO8888888888888
@@@@888@@@@@@@88OoooCCCooOOOOOOOCoccccccccoc:::cooc::::::::cc8OooooooooooCCCO88888CoOOO8888888888888
8@@888888@@@@@888CccCOOOcCOO888Occcccoccccccooc:cc:::cc::ccccoCoooooooooooooO8O8OOcOOOO888888@@@@@@8
8@@88@@8888@@@888OcoCOO88C8888ocooccc:cccoocoooc:::::cc:::cccccooCoooCCCCooCO8OOOOcOOOOO88888@@@@@@8
88@88@88888@@@@@@8CCOOOOOooCOoccoocccc:ccooooooc::cc:cccc::ccccooCooCCoCOCCoO88O8OcC888888888@@@@@@8
88888@8888@@@@@@@@OOOOOOCCooccccocccoc::::cccooco8O8OCCOOOCCocccooooooooCoCCO888CcoCOOO8888888@@@@@8
@@88@@@8888@888@@8OCcooccooocccoccccocccccc::::c::oCC:oCOOCCOCocccoooCCCCCoC8O88OoOOOOOO88888O8@@8@8
8888@@@8@@888OOOOOOCooCCCcoccccccccoccoccc::::::::cCo::cCOOOOOOooooccooooCCC8O888oCOOO8888@@8OOO8@@8
8888@@88@@888888OOOOOCCOCoocccoocccoocoocc::::ccocCCCc:c::c::cooooooooooCoCOOOOOCoCOOOO88888888888@8
88@888@@@@88888CCCOOOCCCooocoooocccooococc:::cooocCCo:::c:ccccooO8OOCCoooCoO88OOOoCO8O8O88OOOOOCCOOO
@@@@888888@888888OOOOOCooocoooocccccocoocccccCCoooCCoc:ccccooCooO8OO8OCoooooCCO88oCOOOOOOOOOOOOOOOO8
@8@@888888@@@8@888OOOOCooooooCCccoocooooooocooooooCooc:cccoCCOCocCOoC8CcoooooooOCocCOOOOOOOO8OOOO888
8@@8@888888@@@@@8OOOOoccoocoCOCocoocococcccc:::cccocccccccooCOOOocCCOOccooooocoCCCCo8OOOOOOOOO888888
8@888888888@@@@@88OOCcoccCCoOCoccCCooccccccooo::::::::ccccooCOOOOCoOOOCCocoocoO8888oCOOOOOOOOOOOOOOO
8888888888@88@@@8@OOOooooCOOCoccoCoocccccccccoc::::::::cccc:oOOOOOCCOOOOOoocooo8888oCOOOOOOOOOOO8888
888888888@@88@888888oooocoooccccCCCCoooCOocoooCCoCo:c::::cccccoCCOOOOOOO88OOCooCO8OcoO88OO88888OO888
8OOO888888@8@@88@@@8ooooooocccco8OCC8@@@OoooCOOCCCCCocc:::::cccccoCCOOOOCO8O8OOOOCCCooO8O8888888OO88
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
3/3 (28 POSTS)