I like it. What is it?
C:/TAG/Culture/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0247
This is The History of Work
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooooooooooooodoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooodddddxxddO0ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooodkOKK0Oxloolc:lokkkxkOkxxxxkNKl:coooooooooooooooooooooooolcloooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooodOOKOKO,:oool:ldxO0OkxddoxKWx:::clxkdddddddodddddddlcc;,::llodooooooooooooodoooloooooooooooo
oooooookkO0xcxXOcoooollxkOkxolllOWNl;;;::oOkkkkkddddddddooc:::'','cclloooooooooccclodoloxxdooooooooo
ooooooox0XNKdo0Kxooooolllc:;;ckNWXc;;;;;:ccodxkOddddddddo:;'.''..',;loooooolc,d0dlcccllooooooooooooo
oooooooxXXKOOK0kdoooooooc:;:xWWWX:;;;,;:cccllldddddddol:''......'';oollcc:;','.lNWXx:,,,:loooooooooo
oodooood0KkkOkdlllloooo;,.;c:OWXc,;,;;::ccclloclllllc;'.........,:lll:;;,,;'',..;NWKk;....:ooooooooo
ooddoododOOkxdlc:::cll:..,,ccx0:,,,,;;;::ccl:'..xoc;;;,,,',''';lllllc;;:;;;;,,'..cWWk;.... ;oooooooo
oddooolldxxxdol:::cco:'..,';:o:''',;,,;:cc::....:o:;;;;cllcc:ccooodxddolcc:;;',...dWO:'... .cooooooo
ooooooocO0OKKKdlooodo''',..,;,'..,,,';;;:;,..,.',c:,,;:looc::ccccc:::OKkdkOOkkddol;xdllccclooooooooo
oooddl;'xOKkl,,:oool,''.:'.,''.,,,,.''''....'X:;::;,',;ldxdooodxdododxKNKkxkx0OO0o;'.'lllooooooooooo
ooool:';c;'',,,':llcdl'::;.'..';;,..........,NOc::'''',coxxddddoolllodxOXNXOOOOOc.......'loooooooooo
ooool:'',;',,,''',,'xo:c;;.....,,'...........XNOc:;'...',coxxkkkkkkkkOkkk0cxkOd';ccl:;'.:odddooooooo
oooool:..,,','',,',,.;c;;,...................kNN0c,,'.....,,:loodddxxxkkkOkdl,.',,,',;;clloddooooooo
oooooooc'',;',,''',,,::;'....................'XNNXx;;,,''''''';;;:ccc:cok,':;,'...',;,'';;:oddoooooo
oooooooo;:;::;;;;;:;:;,........';;,...........oNNNXXkl;;,,;,,,,;:clldkOKK...::,,,,''.',;''';:okkdooo
ooooooooooolc::::::;,'........,:::,............OXXXXXXKOo:cccc:coxkk000NX....;:;;,,,,'.,,...',ckOkoo
oooooooodddol:::::;'........',:::c;',;,.........0XXXXXNNNX0kdoooxkOOOKNNN.....;,',,,;;;::'.''',ckxoo
oooooooooddolc::::,'...',,'clodxxxdoxxd;........'OXXXXNNNNNNNX0kkkOKNNNNNc'...,,'.'''',;o,....''lxoo
oooooooooodoodoodll:;'',:;;:codddxdldxkloc:;,,,'',OXXXNNNNNNNNNN0o::x0NNNOo'...;,...'...,,'....';koo
oooooooooddddookx:cl::;;::;;clodxdlclokcllllllllll;kXXNNNNNNNNNd.''';ldXNX0l...':'..'...'';',...'doo
ooooooooooooookkxoxxccc;'..;lodol:cldkxcllllllolll,.OXXNNNNNNNOc'..,:lkONNXO:...,;''....;;:''....;do
ooooooooooooooxkkkkkd,..      ;lc::k0Ol:llolclllll'.,XNNNNNNNNNX0,.',cxKNNXXo....:,''''';oc','''.,oo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0243
This is NĂ˜ SCHOOL NEVERS
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  .... . .............'...'''.'.............''.'''.''''''''''......................,'''..,,;;;'..'''
 ........................'''..............'''...'''..'.....................        ..'......,;;;,'..
..........................................'''''''','''''........'.........          ..........',;;;,
.....;kxo....xkk;...;oxkkdxkk;........''''.'''.....'.'......''.''.......               ..:00d;...',;
.....cMMMXc..WMMc.:XMMX0MMMM0....'.'.''.''''..................''..',,...             ..l0XXXKK0d;...
.....lMMMMM0:WMMc;WMMc;KMWNMMx................................,..'...',c:          ..cKWWWXXXNNX0kc'
.....lMMWdWMMMMMc:MMMkMM0,0MMO...............................'......''c;.         .:0WWWWWNXNKNWN0kx
.....cMMW.,kMMMMc.xMMMMXxKMMK'.........;.. .............',;;:;,,,'..'Ok.        ..ONNWNNNNNNWNNNWWWK
.....cXXK...,0XX:,xXXKXXX0x:.......    .'  ......... ....';c0KNWN00KKx.....     ..;dKNNNNWWNNNNWWWNX
.......':cc:'...''';:c:,....;;;....';;..';'';:;'..... ..':oxXNWXdoX0o:'.;......  ...'o0XNWWWNWWWWNWW
.....,0MMMMMMK'.,kNMMMMMNx'oMMW.;;cMMMcdkXNMMMMMNk' .'xNMMMMMMWl,;WMMl;lo,',''.........:kKXNNNNNWWWW
..   dMMWocco,.:WMMd,.;xkl,oMMWldldMMM,,NMMKc;;cWMW;.NMMd;;;dMMN,.NMMxc:oc;;.,''''.......,d0XNWWMMMW
     .kNMMMMNk,xMMK.. .',,,lMMMMMMMMMMdkMMWlool,OMMkoMMX..'..KMMx.WMMxc;:;'c..;,,,','......,oXNMMMWW
,... .kxddOMMMOlWMMd'.'oOo;oMMW;c,,MMMxdNMMKdllxMMW:,NMMk:,:xMMWc,WMMx:cclcccccclc:,;lc;'.....cxXNWN
c,,.;0WMMMMMMKc:cONMMMMMNx:dMMW.,clMMMxookXMMMMMWk,..,xNMMMMMXkdc:NMMMMMMM0''',;;cccloc:;,......':,.
c,::cccloddlc;;c::;:ooc,. ..,......;llccc:;cclc;..'.'',;,;:c:;'',,;:;';looolclll',...;l;'..'........
':cccxNNXocccNNNdcONNNNNNXk:XXK...'KWWdcNWNNWNNN.cNNNNNNXO:',:xKNWNKxcc;:clodxko:o:..,;,,::.''......
ccccckMMMM0lcWMMxcKMMXkkkd: xMMk.,kMM0;OMMWooool.;MMMxdkMMN,'WMMOloOkc':;:ldodolc;l..,,,,,,;::lll;,'
llllokMMMMMWOWMMxc0MMWNNN0.  0MMc,MMX::lMMMXXXX:.:MMMookMMW'.KMMMNKkl,;,ccoxxkll;:c;.,,,,,,,''',;;,,
clllldMMWxXMMMMMxlKMMXkooc.  .NMNKMW;..lMMWllll'.:MMMXWMMN''.,lldkNMMX;c:;lccdoc:;c..,,,,,,,,,',,,,,
ccc;,dMMWookNMMMxlKMMWXKKKk...,WMMW:...lMMMK0KKK,:MMM..0MMO;lWMWK0NMM0..'::::::::;.',',,,,,,,,,,,,;,
.'.,:d0KKxxddOOklcx0Oxdddxo....:xdc....;dddddddx',dxd...k0Oxcoddkkkd:.........   ...,,,,,,,',,,,,,,,
       .........'''...............................................'.....''...'''...';,;,,,,;;;;,,;,,
   ..........................................................''.'...'....''''''''',:,,,,,,,,,,;:;;,,
      ...   .... ...........................................................'.',',,l,,,,,,,,,;;,,',,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0240
This is the Most Searched
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'''.'',,,,''................'...'''''......'................'''''''........                     ....
.....'''''''...... ..............'','''...'..................'''''''.......                        .
.........'''''...................'',,,,,,''....''''''.......''''''''''.....                        .
...........'''..................',;;::c:,..':lll;...';:;,'''''''''''''.........                  ...
..........'''......''.........',:coool;.. .'';c;',..',;col;',,,,,,,,,''''........               ....
'..''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,;;codo;.. .':ccccl:'..,;:llooc;,;,;;;,,,,,'''.......             ....
'''''',,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;cdl,..   ':;;;:'   .';:lodoolc:;;;,,,,,,'''''''..             ....
'',,,,,;;;;;;;;:::::::;;;;:::::::;;cl,'.   .;;;,,.   ..';:ldxdc::::;;;,,,,'',,,''...          ......
'',,;;;;;;;:::ccccc:::::::cccccc:;;lo:'..'ldlllc:,.',''';:coocl;;;:;;,,;;,,,,,,''...         ......'
',,,;;;;::::ccclllllcccclllccccc::okkOkkkkkkxdlldxxdddddoooodl:;;,,,;;;;;;,,,,''.....       ......''
,,,,;;;;:::cccllllllllllllllllllcxkOOkkkollc:ccc;:clxxxkkkkkko:;;;,,,,;;,,,,''.';,;'..   ........'',
',,;;;;;:::cccclllllooooooooooookOOOOkkk;::,:cc;::;;kkxxkkkkkOl;,,,,,,,,,,'',::::::;............',;;
,,;;;;;::::ccclllllooooooooooddxO0Okxkkx::;:;':;,:;;OxxxkkOkkkOk:,''''';:c:cc,'...............'',;;:
;;;:::::::ccccllloooooddddddddxkO0OkkokOOO:ccc::;k000Oxdd:odxOkkkdddoddkxl::;,,'''...........'',;;::
:::::::cccccccclloooddddxxxxxxxOOlddcxkxdddooooollclcc:lloxkxkOOOkkOOkxo:ll;,,''''''.......''',,;;::
::::ccccccccccllloodddxxxkkkkkkc;lxd:lxxkxxxxxxxdddddoc,:::dddddkkkOkoo:''''''''''''''.....''',,;;::
::ccllllllllllloooodxxxkkkkkOOkkdlcdllolddddddddddddol::c:cloookdoolc;,''''''''''''''''....'''',,;::
ccccllooooooodddddddxkkkOOOOOOOoodddocdxxddddddddollccclcccc:::clc;;,,,''''''''''''''..........',,;:
cccllooodddddxxxxxxxkkkkO000K0Kkx:col:OOllllllol:cc:::::clooo:::;;;,,','''''''''.................',;
cllllooodddddxxxkkkkkkkO0KKXXXX0:xkdo,Oxc::::;;;,cc:;;coddlool:::;;,,,,'''''''..........       ...',
cllloooooddxxxxkkkkkkkO0KKXXNNWW0kkxxxkl:;:::::,;::c::odlclcc;c::;;;,,'''''''''.......           ..'
clloooodddxxxxkkkkOOOO00KXXXNNWWOkdoooxolc;;;,,,',;;::ccc:;,'.l;;;;;,'''''''.........             ..
::clooddddxxxkkkkOOO000KKXXNNNWWklc::;c:::cc:,,'....';:::;,''.l:;;;,,'''''.........                 
:::clloodddxxxkkkkOO00KKKXXNNNNWWo:c;K:,;::;;;::,'.',;;:;,''..;c:;;,,''.....                        
:::ccclloodddxxxkkOO00KKKXXNNNWWWolccl,;;::;;,,'  .',;;;;,'..';;;;,,;'....                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0238
This is how an opera gets made
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxxxxxxxxolooodddddxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxxdx
xxxxxxxxxxxxxxxxdlooodddddxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxddxk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkdooooddddxxxxxxxxxxxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxdxkkk
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOkdoddddddxxxxxddxxxxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.ckkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxxkOOOOO
O00OOOOOOOOOOOOOOOOOxodooodddddllccxxxxxkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkk':kkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxxxkOOOOOOO
000000000000000000000Oxdkkdolcldxllxxxxxxxkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkk':kkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkOOOOOOOOOO
0000000000000000000OkkxOOkxxkxdddllxxxxxxxxxkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkk';kkkkkkkkkkkkxxxxxxkOO0000OOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKK00Odxololk000000Ooldddxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkk';kkkkkkkxxxxxxkkOO0OO0OOO0OOOOOOOO
KKKKKKKKKKKKKKKKKkdxolddox0000000dx0OOkxxxddxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx';xxxxxxxkkkOO00OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
K00KKKKKKKKKKKK0xddocloxxoO000000dx000000k:::;;;;;;,,,,,,''''''''.:kkOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00000000000000OdoxollldkdlOOOOOOOdxOOOkkkl...........     ........lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
00O00000000kkxodxolllcdxxkOOOOOOOdxOOdcc::,,''','..'''',,;xOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkOOkkkkkkkkkkkkkkkkkk
OOOOOOOOkxxkkoodllccccdxddddxxkkkooddc:xkkkkkkkkk:.xkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkxddxkkdlollcc:l:loddddolxkkxcclcccxkkxxxxxxx:.dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxdlloxxxdlcccccc:l:;ll:occcolllc:ldddddddddddddd;.oddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoooo
c:coooool:cc::c::c:;llcllccoc:cllclooooooollooooo,.looooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
loooooo:;c:;;;;:c:;ldl:;::c:;:ooooooooooooooooooo,.looooooooooooooooooooooooolooooooolllllllllllllll
oooool;,:,,,,;;;:::c:::,;cooooollooooooooolllllll,.lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
cl:,,'','''';;'::;.,,;,.;clllll;'cllllllllll:,llc'.cllllllllllllllllllllcllllllllllllllllllccccccccc
cc:'.''...',;'....''.;' ;llllll,'cll:;:llllcc'.....'',;:clllllllccclllcccccccccccccccccccccccccccccc
:'.........,:...  ..  ''cllllll,.'ll,..clc;lll;.. .cllllllllllllllllcccclcccccccccccccccc:::cccccccc
........ ..'.......  ..;;,llllll;...,,.,,c.;:,......'cllllllllllllllllllllllllllcccccccccccccccc::::
........ ...:.     . ..cc.;lllll;    ..........   .. .cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
....   .....,c         cl:.ldddll.   ..   '':c.   ...'ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc:::::::::
..,.  .     ,d.      . :cc.....       .... ;,,   .  .ccccccccccccccccccccc::::::::::::::::::::::::::
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0229
This is Golsa Golchini
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKX
WNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0OkkkO0KXNNNNNNNNNK0OOkO00KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NNWWNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxl:cccllclllc::lxOKKKOkollckd::;:codkKKKKKKKKKKKKXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0Okxkkdl;,''''c:ccc:cldk0K0kxoldXl;:clc,',;lk000KKKKKKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNNNWNNNNNNNNNNNNNNN0kooodlccldkl,,,.....,:lxkkO000K0kxNx,,:lkXx:c:,,cdkO0000000KKKKXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNNNNNNNNNKklcc:;:oc:,,,',;,....',',;coOX0xO00XKKKloxxxkKN0xd:'.';ldkOOOO0000KKXXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNNNNX0kxo:cood:,;;;,....'',;,;:clloloolx000KKKKXX0xodddxkkxxdlc;;,;coooddxkO0KKXXXXXXXXXXXXXX
WWWNNNNNN0Oxool:ldlol,......,,,'',;llcc::;;::;:c;::cccccccclccclllllllclodddolllccccox0KXXXXXXXXXXXX
WWWWWNWWlxxdodllc::;'.....''''''',,:;;::cccccc::;;:::::cccccc::cccllllclloxkOOOkxdooollok0KKKKXXXXXX
WWWWWWWNoxddkxdc,'.......'.',:clooddddddxxxxddxxdddddxxxkkOOOOOOOOOOOOOOkkxkc:clloodoo::clxO00KKXXXX
WWWWWWWkxd0KkOd:... ..,',;,;;clodddxxddk00000000xoodkdk0KKX0kkxO00KKKKKKKOxl:::clodkxdo:lccxkOO0KKXX
WWWWWWNxxOX0kdo:'....'c;:;;;;clooddxd.:dkkkkkxxxdc;'.dKXXXXK0OxdkOOO000Okxl::ccldx00xoKxolclxkkO0KKK
WWWNNW0xoOOkdoc;:'....,::;;;:loodxxxkOOOOOOkxxk0OxdodxOk00OkkdoooooxOOOOdl:::::dxkNXkxXOKdccxkkO0KKX
NWWNWWKx00oxdc,xo'....;:;;;;collooolcldxdool;,,,:ccc:;::;clollloodxdkkxoc;''',:x0XNKOOO0dllxkOO0KKXX
WWNNNNNKKOdld,:;c.....',,,,,;::::,,;:ccccccc::::cclloooddooloooolodxxxl,,...',:ldO0OkdllldO0KKKKKXXX
NWNNNNNNNXOcc,'':;coocl:c:,,;;,,,;;:::cc:::::::;;;;;;;;;,,,,,;,,:lcc:,..';;',cdkkOkxddxOKKKXXXXXKXKK
WWNNWNNNNNNXxl;:dddOkcclodc;:ccddocloooololllllcc;,,'..........''''',,,,;;,cdkOxxkO0KXXXXXXXXXXXXXKK
WNWNNNNNNNNNNXxdO00OOkxxdoodoooxOkO0KXXXXXX0Oxxxddodooodddxxxxxxxdlccccldxddxxx0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WNNNWNNNNNNNNNNKkOK00kxddxO00OxxOOO0KKKK00KKKKKK000000Okkxdollooooddxdodxxk0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
NNWNNNNNNNNNNNNNX00xddk0NNX0kkkkOkkkOOOkkOOOOO0OOOOkxxxxddoooooodxxkO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
NNWWNNNNNNNNNNNNNX0KK00KKK000l::ccclxO0000000000KKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKX
NNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNN0K0OO0XXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNXNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK
WWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
WWNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0211
This is the New York City block party
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXKXXXKKKKOdc;xdlllO0:,,0ol;lk; ,lxO:Ok0OOK;:dc:XOOddooxkkxxdkOkdlc::c. ;kkkx0Xdoooc'.';...lo 
XXXXXXXXXXXKKKKOd;:odll:dkOxooOxoo,;lxoccd:xdkOOXlldc:XOkoolxxlloddxxo;;:loo; ;kOOxk0Okkkd,..;;.... 
ldxkOKKXXXXK0OOxoldol::.oxddxdxdxddl:,:dkxcoodOkdoclddXOol;,lkdOxllc:ldlodooxooc,'...ld,';,',;o.    
,,,,:cdKXX0Okdloxdoc,clcll::cllclllc:,'',clccdddool,.,kOkccllkXk. .,;cxkkxc;,oddooodccc; ..'',cd.   
..','..kKOxxc,,coll;;oxl.....';c:ccclccodccdOd:cllox,,kKKOx:coK'   .lllo'.  .clloddlc;..;o...',c'   
,. ....Okdxdllo:;::.;c:.''. ..',''o,,,:lxx::::lododxllk0KkO:ccc ....cclcol. ;ol;;dc,,;,::;          
,'',, ckxkkkd::c::;';:,,locclc;:, '',,,,;odl.codddddo:00KkOl:c;'.....',,;:',;coddoldo:;l:l.         
'',. ;xddkkol;,'..',;:::,';c,',:o.'..''''c::'cc,:l';l;:dO0Ok'.'.         ';,,,;cc;::;':c,do,        
lc:,.oOOOxdxll,.'c,;;;,:doodclldd;...''''':,';ldooooc;,:,oXXlcl;..       .....,:;;,:cc:,,dd.        
loo:cdKX0dxooodlkOc.'',,:cc:;:;;o;.......',. .;::;;,.,,,.lkk:cl:c:,.     'o,koccclooollOloc.        
.';lOXXx;:clodooO0Ol''''.':;,'.,:;''..'oool:coccclllkOcc:xOOloolclol..', .ccokkddddodoxdollc.     ',
.lk00KO;::::cc:;;dc.......;llccc,..''''ckoc;:;;:ccclkOl:;'d0l:coolc:'..   .'..',;:'..:coddl:.    ;:c
:lxkkko;cc:;;..',..........,c:,.........:xoxl;:cdxkxolc,,.:ko:,,,,,;;..','...''''...'';:ccc:    . .,
;;coddc:ccc;ddool;;;;::::cokl:;........:c:::dkkkkxdlc;,:oddocc:,:clc:c:looo;';;::     .''cc:     ...
,,;:clc::c:,dc;'..........,ccclo........,,;:lxxxxxxxdcdxoollc:o:lodoooollc:;,;;c,     ;'.,''..,. ...
.',,,;:::;,cd,,,..,,'',;;,.,ccc::;.....  ..,cdxdxxxdddoc;..'.';loodddddc,';,',;;:;...':'',,'. .. ...
,,;,'''''.'lxc...'..         ..',;::;'..  .:lxxxxxdol:;.  ....,:::ccllc'.',,',;:cccccc:;....      ..
.. .'....'llo;......         . ..''',,,;:ldxxkkxoc:ccld. .'...:;,,;:l;,;..,'.',;;c:cccc:,'       . .
ddxl''...;locl..  ..              .';ldxxxdolcccclodood;,l;''''.';;c,;.,..''.'';:ccccc:;:;.......  .
;;...'...;clocc,',;c.     ..',:cldddcclc;'..:cllllcclod:,;......','''.,..,:,..',:::;;;::;:......    
..'...',;:::llc:cool    .',;;:cclc'... :'..':cccc:;llll:,;........'.. .'cc;..''',,,,,,,,;lc,........
    .'.     ........     .:ccll,. .    .................cx.           'cc,. ........... .xko:;,;;;,,
c:odxl;..............            'o,.,,...'dc''''.''',;;:c:;,.      .;c;.  ............ .:'llol:lol:
lol::;:clolllll,........    .    co,.,;;;::clclccxoooooxdclllc ..',:llc:..............  .;..;:,ldc;;
o;',:,,;,:cc;:;....... ....  .   .:c:;::loclccolc:l'cxdl;;oodo.....l,lc:;.............. .:.....':;,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0204
This is Masterpiece Theater
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          ..                                                        
                                          .                                                         
                                       .  .                                                         
                                      .. .. ..                                                      
                                      ..... ..                                                      
                                     ..  .  ..                                                      
                                  ........  ..                                                      
                                  ;;;;;....,,,'.                                                    
                                 .;;;'...;;;;;;.                                                    
                                 .;;' .;..;;;;;        ...........''........                        
                                 ';:c,xkk.;;;;,  ....''''''''''''''''''..'''''...                   
                                 ,oKK0kkd;;;;;'.''''''''''''''''..''....''''''''''.                 
                                 ;:dK0OkkO:;;;.'''''''''''''............''''''''''''.               
                                .;. 'dKOOKk;;;..'''''''''............''''''''''''''''.              
                                '.    .c0o, ';..'''''....'....''...''''''''''''''''''.              
                              ......... .   .'........'.....'...''''''''''''''''''''.               
                             .....''''.......... .''... .''...'''''''''''''''''''..                 
                          ..'''...''''..''. .. .. .   ......''''''''''''''''''..                    
                       ..'''''...'....................  ...''''''''''''''''..                       
                    ..''''''''..''.....'''''...........'''''''''''''''''..                          
                 ..''''''''''.......''''''''...''....''''''''''''''''..                             
               .'''''''''''''...''''''''''''......''''''''''''''''..                                
                    ........''''''''''''''''....''''''''''''''..                                    
                                 ........''''''''''''''''''..                                       
                                            ....''''''''''                                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0175
This is the Hong Kong Ballet
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXX
XXXNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXNNNNNXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWNNNWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNWNWWWWWWWWWWWWWNNNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWN00KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
XXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWNkkOWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXNNNNNNNNNNNNNNN
XXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKKNNNWWWWWWWWWWWWWWWNKNWNNWNkxkNWWXKWWWWWWWWWWWWNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNNNN
XNNNNNNNKNNNNXXXXXXXNNNXNx0NOk0NNK0XNNNNNNNXlONNX0NNK0XXxxloXX0XXXKKXNNNNNNN0lxNXNX0NXNNNNNNNNNNNNNN
xkkkkkkkld0Oxk0OxxkkxokkOkOKkOkO0OOOOl0KKKXKk0KKO0OOooxxkkOOK0kOkxkkOkOKXXKXK0KKO0OXXXNNNNWWWWWWWWWW
doxkO00OxKKxdddoodxxkkO000O0xkOOxxxxk0KOO00000KO00xkOOk000000kOO0OOkkOOO0kkOOkkO0kOKOXXKXNNNNNNNNNNN
dcdxOkkxllxOd;o:loOxxkxOdlkxo:lkxdOOxxOO00OxxOkodOOOxk00OxdOxoldOO00OOxkdkOdolkOxoxxkOdoxO0000O0KKXX
l:xdxooll::lkoc;ccoloooddcoxxdxxookdlxocxkxldxxlxOkloxoddoldxoldxkxooddxodkdlcxxkxxooddodxddkxxxkxOO
xkkxxxdkxdxdxxdddxkkdkkkkxkOkkkxOOOOkkdkkkkkxOOkxxxxxxxxdxxkkkkdxkkkxxxkxxxxdxk0OOkkkkOxxxxkxxxxdkOO
lllololxxolodkdddxddokddllOxxkxdddlokOxxkkkkx00OkxxxOOkOOOO0kOOkkOOOOkkOO000x00O0O00000OO0Kkkkkk0OOO
kxkkxkkkkxxxxxxxxxxxxOkxxkOxxxxxxxdxxOddxdxxx0kkOkxxkOdddddOxddoxxolc;;,cccc:cOdddlllllllllcccccclll
dddddxdxOdddddddddddddoooxOxododdoddxxxxxxxxx0000OxxxxxxxxxOkxdxdxxxddxdxxxxddOkdxddxddxxddddxdddddd
ddxdddddddoddoddodddddddddxododddxxxxdxxxxxxxO000xxxdddxxxxxxxdxdxddddxxxxxdddodxddddxxddddxxdxxdddx
dddxdxddddddddxddxdxdddddxxxxkkxxxxxxxxxxxxxO0000xxxddxxxxddxxkkxxxxxddddxddxxddxxxxdddxxddxxxdooddd
xxxdxxxdxkxxxxxxkkxxdxxxxdxdddddddddddddddxO00O0kddddddddddddddxkkkdkxddddxxxxddxxxxdodxxkkxdxxdxdxx
xxddddxxxxxxxddoododxxkxdddododddddddddddxOOO0O0xddddddddddodododxkxkkkxxxxxxkkddkkxdxkddxkxddxxdddd
oooddddddxxdxxdodddxddddodooooooddddddddx0000O0Oddddoododooooooodddxkxxdxkxxddxxxxxxxkxxxxxddxkkxxxx
lloddddddxdooooddddddooooodddddoddddoddk00O0O00kddoddldoldoooloooododdxxkxxkxdddodddddddddooxkdddddd
lodxoodddoooxxdddoodoodooooooooooddoddd00k00k00dddlddcoocoocoolooloooodooodddxxolldxxkOxlcllodxxxkxo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0173
This is Sex with Everybody
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKKKKKKKKKKKKKKKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKK0KKKKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKWMMMMMMWNNNNNNNNNWMWWWMMMMMMMMWNWMWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNMMMMMMMWXXWMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXMMMMMM0oodxdddddXMKkkNMMMMMNOk0WWkxkkkkkkkXMM0kO0O0KNMMkccxWMMMMKocdNMMMMMMMMM
KKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKWMMMMM0odMMMMMMMMMMOk0MMMWKkkXMMNxxXMMMMMMMMMOkXMMWOkXMMXocoXMWxcl0MMMMMMMMMMM
KKKKKKKXKKKKKKKKKKKKKKXMMMMMKoodddddd0MMMNkkXMXkkKMMMMWxxO000000NMMOkNMMM0k0MMMWkccxlcxWMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXWMMMMNooXWWMMMMMMMM0kk0kONMMMMMMkxOXXXXXXWMMOkKXX0k0WMMMMMKcccKMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXNMMMMWoo0NXXXXXWMMMWkkkKMMMMMMMMkx0WWNNNNWMMOk0KKOkXMMMMMMMlclWMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXMMMMMkdddxxxxkKMMMMNKWMMMMMMMMMOkOOOOO00XMWOkNMMWOOKMMMMMWccoMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKXK0kkXXKXMMMMMNNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKXNMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKkxOxKKkOOkkx0KXXWMMMWc:lolokNMMMMMMWNNNNNNNWMMMMMN000KXNWMMMMWWWWMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKK0000000000000KKKWMMMMl:0MWl:lMMMMNKKXNNNNNXKKXWMMkll0OkdlokXMMWXXNMMMWXXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
XXKKKKKKKXXKXXXKKKKKKKKXWMMMMo:lol::kMMMXKKWMMMMMMMWKKKWMOllMMMMNdllkMMMWXXWWXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKXXXXXXKKKXXXXXXWMMMMo:d00Olc0MMKKXMMMMMMMMMXKKWM0llNMMMMMdllNMMMMNXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKXXXKKXXKXXKXXXXXXXXWMMMMl:OMMWx:kMMXKKWMMMMMMMXKKNMMKllKMMMMWdlxMMMMMMNXNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKXXXXXXXKKKKKKKKXXXXXXXWMMMMl:lolco0MMMMNKKXNNNNXKKXWMMMKllkXK0kld0WMMMMMMNXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKXKKKXXXKKKKKXXKXXXXXXXMMMMMWWNNNWMMMMMMMMWNNXXNNWMMMMMMKdddxkOKNMMMMMMMMMWXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKXXXXKKXXXXXXKKKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXMMMMWKXKKKXXKXXXWKXMWKXXXXWXKXXKKXKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKWMMMMMNNNNWWWMWWWMNNNNWMNWWWWMWWWWWWWMMWNWWWWMMWWNMWNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMMMMMMNNXNNXKMWNNMXNXXWMNNNXNMNNWNWNXWMNXNNXXWWXXXMWNNXXXNKNMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0169
This is Against Cheerfulness
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
...'''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;:;;;;cdkOOOkxkO00OOk:;.. .  .:''coOOOOl        
..''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;cc::::cclx0K000000KK000000k:... .'. ...,'...        
.'''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;::;;;;:ccclooc:cccdO00000K00KKKKK00000OOOkkd,.  .''...         
''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;:::ccc:;;clooooc::ccc;:kKKKKKKX0d;,;,;dkl,.'..dl:ldxxxl;;',.      
'''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;::lllcc:cccldddoc:,;codllllKKKKKKo;:clll:;'.,c:dkkxxxddooolllc.   .'.
''',,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;:;ccllldkkkkkkdccl;lllool:c0KKKKo.,;...;'..dOkkkxxxxddddddool. .::.. 
,,,,,,,,,;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:::ldkO000OOkxoldkOdooc;lllO0000x,;ccc::lccdkkxxxxxddddddddol':,..   
,,;;;:;:;:ccclddddoollooc::;;;:llldxkOOOOkxxdxxkO0KOdo:oo,,''...,,;:::clcldxxxxddddooooooolc,,'... .
codddddxxkkkkkOOkkkxxxkxxxdoc::ccllcc:'.......':O0kxddcdo'..     .,,;;:ccoxddddoolllllllllll:;','.. 
dxxxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkxocccc;,;oc. ...     .Oxlc:.'...... .''::;:clcllllllc:clolooooooool:'.,'.
xxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOkd:'...,lc::kXKKOloOkxdl;:,..l:,.,,''... .';'.':cll;.;::::::clccccccccccc::;;'.
.,cxkkkkOkkkkkkkkkkxc...'..,.'o0KKKKKKKXXXXXKK0OOll:,';,.'''......'...:;.....';cccccccccccclc,..  ':
    ,l;...'...:kOkl.. .;:'.;;,lOOxdddddddxkO00o:..l,;';'.';... .co:;...........l0kxxxoldc;:'....,dl,
      ''',',,,;:ll.    .:clc:;cc::;:,. ....'c;...c,;,,'..'.....:clll'....'.....'OKKKKXX0xxddxkxOK0o'
   ..;.,:cc:cccccc'    .;:ccccc';cloc.  :lodkOOcc;.;,'..,'. ..,::cl:.... ...::c'oKXK0KKKKKkllodxOddc
,..  .. .':ccccccl;.    ;:ccc:cl,llll'. .lloodo::,.''....  ';:cl:'.....'.'..:ll:;OKKOOKKKKXK0KKxo' .
;,;:'     .':cccc;;cc:;,'::ccc'''';,,:llllllooo;'.''...'.,::::;. .....;...  ''c,.xKKKKKK0O00Od;:..  
.,:,...       ..    .'.'',:cl:''..'','',;:cllol;,.,..';:::::,... .....,..'...;:;,kKK0Okdoxd:';lc;o. 
.,::;..;;,.      .,:;,,,,'.....',,,,,,'...'.::;;';::::::::'. .. .'.. ,'..'dOlllllc;'.....'cd'.cO0d.'
:::::::::cc;::. .;;,,,''',;,'.'';,,,''.''..;c::::c::::;'.   .. .'....,..'.OKKKK00Ol,:'....     ,lO0O
:::::::ccc:;'.,::;;,,,,,,'',,'.'.,,'''',lllllllllc::;,. ........'.  .. ...d00KKKKKK0kOc.  ..   ..'xK
:::::::ccccccccc:,,,........,,''',;,''.'clllllllll,,;'..............'.....lO00000Kk:.c,.:.'.  .lxk00
cccccccccccccccc;,,,..  ..,'''..'.'''.''.;lllllllllc:;.,;'.,'............;lodxkOOOc.,';:;. . ..'ck0O
lllllclccccccccc,,''.........'.....'..,,.'lllllllllllc,.,................:llloooddd'    .  .   .lOK0
lllllllllllllllc;,,'. . ..'.....''..'.;c .,;lllllllll:,........     ..  .,lllllooo,.    .  .   .,,:c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/3 (21 POSTS)
>>>