I like it. What is it?
C:/TAG/Design/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0059
This is the New Design Frontier
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'''''''''''''''''''''''''''''''''''',;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,;;;;;;;;;;;;;;;;;....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,,;;;;;;;;;;;;....,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,,;;;;,,,....,,,,,,,,:oc;,:o:,;;,,,,,,,;;;,:;,,,,,,,
''''''''''''''''',,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''','....,,,,,,,;k'.. .ck;l,;c,,,,,::;;:,,,,,,,,
'''''''''.'..'''..'',,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''.......''''''lx;. ,odxdc..':;;:,,,,:,,,,,,,,,
,''''...'''''''''''.'',,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''........''''';,.cxolx:;.. .;,,,,:,;,'''''''''
'''..'''..'''...'''...',,,,,,,,'''''''''''''''''................''.. 'olodx:,,,,'..',,,;,,''''''''''
'.'''..'''...'''...'''.',,,,,,,,'''''''.........''''''''.......,.   .,,,,'.    ...  .'''''''''''''''
.'.''''''''''.'''''.'''',,,,,,,,'..............................d'....',..'.........'.'..............
........................'.'''''''''''''''''''''''''''''''..''..',;.....'....''''''''''''''''''''''''
......'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''........,'.........''''''''''''''''''''''''
.......''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''................';..  .. .'''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''....            .......    ,, ...........'''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...................'.     ..     ...........''''',,,,,,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.........'.              .'',,',,,...........
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',;;;''...      .......,c'.',''.............
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,'''.....,.,.'.    ........'.  .;,,;;'     .  ..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',;:;'.........;. ..,.    .........   .'..,;,   ...   .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';:c:'..',::,'......   .'    ........'. .. .....         .
''''''''''''''''''.''''''''.''''''''',;::cl:,'.''..     .,........,:..'   ......  ..  ..  ....    . 
''''''''''''''''''''''''''''''',;;:clc:,''..'....         '...........         .     ....       ....
'''''''''''''''''''''',,;;::clll:;'............              ...........            ...  .......    
''''''''''''',,;;;:clllllllll:,...................          ..  .............                  .....
''''''''''';cllllllllllllllc............................    .....................                 ..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0053
This is Phase
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNX0kdcccccccc0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWW0c'''oNWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMl';WMMMMMXxxxxXMMMxxxxxONNxxxxxxdlookXMMMMMMXkdllox0MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMX,oMMMMMMMX:':MMMN'''c0MMMd'',;xKXKOc'lWMMNl'cOKX0d,:XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM;dMMMMMMMMWl:MMMO':KMMMMMN,,xXMMMMMMc'oMMo';kkkk0Xd';MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN,oMMMMMMMMMW;kMW:lWMMMMMMM:cKWMMMMMMd'cMM:'lOOOO0XXOOWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMo';WMMMMMMMMMk,dd:WMMMMMMMMcoNkMMMMMX;,OMMk';XMMMMMo,lMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXl'''dMMMMMMMMMX'''lXMMMMMMMM;:M0:looc,c0MMMM0c,cool;;dWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMWl''KWMMMMMMMX''OMMXKKXWMMMMMMMMWXKKKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0:'''kMMMMMMMMl'',kWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNKKKKKKMMMMMMMNKKKKKXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMNxccccxocccldONMMW0lcccoWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMx''cNNNNNKk;,xMMMX;',XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMl'OMMMMMMMK''NMMM0'lWOdooxKMMMMMMXkdoodxKMMMMMW0xdoodONMMMMMW0xdoodONMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMO'KMMMMMMNl'cWMMMW,lcxO0Oc'lMMMMo'cOKK0o':NMMN;'d0KKk:'xMMM0;,d0KKk;,dMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMO'Oxcccc;;lkWMMMMM;:WMMMNc';KMMWkkXNXXKd,'lWMN;'oO00KKNNMMN,'oOOOOXK,'OMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMd'kNNNNNWMMMMMMMMX'oMMMMMd,KMMMNo,;ccldKO'kMMMW0xollc,;dWM0',kkkkOXNOkKMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMK,'oMMMMMMMMMMMMMWc';WMMMMk,WMMMo'lMMMMM0K'OMMkcdMMMMMX''KMW;'xMMMMMX;;KMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMWk,'',0MMMMMMMMMMMKc'''oWMMW:'lNMMX:,coolcdc'lMMWd;;lddl,;xMMMNo,;oddc,:OMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMWNNNNNNMMMMMMMMMMWNNNNNNWMMWNNNNMMMMNK00XWNNNNWMMMMNK00KNMMMMMMMMXK00KWMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0031
This is Coastline Type
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XNNWWWWWWNWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWNNNNNNNNNN
XXNWWWWWWNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNNNNNNNNN
XXNNNNWWWNWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWNXKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNWNNNNNNN
KOkxxxxxx00kkkk0XXKXNXOKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNOxxxkO0NWNNWWNNWWNWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNWNNNNWNN
K00xxxxxxxxxxxxxxxxxxkkKNWNWWWWWWWWWWWWWWWK0XWWWWWWXkxOKkx0XXNOxxkkkOOO000KXXXXNNNWNNNWWNNNNNNNNNWNN
KXOkkkOkxxxxxxxxxxxxxKWWWWKOXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW000KW0O0kxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkOO000KKKNNXNWWW
KXKNNWWWWKkxxxxxxxxxxkKNWW0xxkkNWWWWWWWWWWWWWWN0WWNNXNWKkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdxxxOXNNNXk0WWWW
KXXNWWWWWWNKxxxxxxxxxxxxKW0xxxxkKWWWWWWWWWWWWNKNNWNWKOkxxxxxxkkkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddxxkKNNNX0NWWWW
KXXNWWWWWNWWXkxxxxxxxxxxxkxxxOXNKNWWWWWNWWWWWWWN0kOXKkxxxO0K00WWOxxxxxxxxxxxxxxxxxxdddddOKNNNNNNWWWW
XXNNWWWWWWWWWkxxxxxxxxxxxxxOXNWWWWWWWWWWWWWWWWOOOKXNNKkkOK0K0xKNkxxxxxxxxxxxxxxxxxkOkxKXN0NNNNNWWWWW
KXNNWWWWWWWWWNOxxxxxxOX0xOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKkOKNNXWNXXKKxkO0OkxxxxxxxxxxxxxxxxOXNN0XXKNNNNNNWWWWW
KXNNWWWWWNWWWWWX0kxxOXNNXWWWWNWWWWWWWWWWWWWWN0xxxxOkxkOkKXXkk0K0OkxKXOxxO0OxxxxxkXKKNNNWWWNNNNNWWWWW
KXNNWWWWWNWWWWWWNN0xONWWNNNNXNWWWWWWWWWWWWWWOkxxxxxxxxxxxxkKOxxkkKWWWNkxONWKKkx00KXXNNWWWWNXNNNWWWWW
XXXNNNWWWNWWWWWWWWNNXXXKKNWNNNNWWWWWWWWNWWWWN0xxxxxxxxxxxxxxOOOXNWWWWNO0NWWWN0OONNNKXNWWWWNXXNNNWWWW
XXNNWWWWWNWWWWWNWWWNWNWWNNOOOxxO0KWWWWWWWWWWWX00KXKkxxxxxxxxOO0WWWWWWWNNNWWWXKNWNKKNKNWWWWWXXNNWWWWW
XXNNWWWWWNWWWWWNNWWNNNNNN0xxxx0Okk0KKKNWWWWWWWWWWWWXxxxxxxxkNWWWWWWWWWWWWWWWWNNWNXN0XXXXKKXXXNNNWWWW
NNNNWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNOxdxxxxxxxxkXWWWWWWWWWWWWW0ddxxxxxXWNWWWWWWWNWWWWWWWWNXNNNNNXXWNNKXNNNNWWW
NNNNNNNNWNWWWWNNNNNNNNNNNNNXkxxxxxxxxXWWWWWWWWWWWWNWOdddxxXNN0ONWWWNNNNWNNWWNNWNNNX0kxxxKK0KXNNNNNWN
NNNNNNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNkxONKxOXNWWWWWWWWWWWWWNWNxdddxXNNKNWWWWWNWNWWNWWWWWWN0ddddxxxxxdkXNNNNWW
NNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNdxxKOXWWWWWNWWWWWWWWWWNNNXkO0XNNNNNNWWNNNNNNNNNWWNWWNXkOOKK0Oxdd0XNNNWNN
NNNNNNWWWNWNNNNNNNNNNNNNNNN0dd0XWWWWWWWNWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNWWWWX0KXXXNNNX0
XNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNkdONNWWWNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNX0NN
NNNNWWWWNNNNNNNXNNNNNNNNNNXxxXNNWWWWNWWNWNNXNWNXXNNXXXNNXXNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNXXXNNWWN
NNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXNWWWWWNNWNNNXKXNNKXXXK0XNNXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNXXNNWWN
NNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXNNXNWWWWNNNWNNWNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNNNWWWN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0009
This is Art Palette
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oooocccooococooCO88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
oooooccooooccocoCO888888888OOCoCOOOOOO88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
oooooooooooooocoOOOOOOCoCOOCCooCooooooCOOO8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
oooocccccocccooooooooCCCooooooooccccooCCocoooooCO8OOOOCCCCCCCO88888888888888888888888888888888888888
oooocccccocccccocooooooooCCCoooccccocooc:ccc:cocoCCCCCCoooocoooO88888888888OOOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCC
oooooocccccccccooooooooooooocoCOCcocoooccoocccccoCCCoccccc::::ccCOOOOOOOOOOOOOOCCCCooCCCCOOOCOOCCooo
ooooooooCocccooooCCCCoCOooooooCCCCOOOCCooCoocoocoCOCCocccc::cccoOOOOOOOOOOOOOOCCCCoooooCCOOCCOOCoooo
oooccooccoooooooCCoooCCoocccoooooCCCCCCooooccoooccoCCCoocccccoooCCCCCCOOCCCCCCCCCCOOOCCCCoCoooCCCooo
cccooocccooocccoooCooCCooccooooooooooCooccccccccccocooooccccccoCOOOOOCCOOOOOCCCCOCCoCCCooooooCCCooCC
occoococooooooooooCoooocccccccccoooooCCCCococcccccccccccccccccooooCCCooCOOCCCooCOOoooCoooCoooooooooo
ccccccoocccoooooooooccccccccccccccooCCCCocoocccccccoccc:cccccccoCCCCCOOOO88OCoooOCooooooooCCOOOOCooC
ccccccccocoooccoccccccccccccocccoooCCCCoccoCCooccccoocccccc:ccoCCCoCCCCCCOOCoooooooooCCooCCCCOOCCooC
cocccccooooococccccccccccc:ccccooccoCooo:ccooocc:ccccccccc:ccccooooCoCCCoCoooCCooCCCCCCCooooCooooooC
ooocccccccccccccccccccccccc:::cccccccccc:cccooocccc:cccooccccooCOOOOOOOOOCCCOOOCCoooCCooCCCooooooCCC
oCocoooccoccccccccccccccc::::::::::::cc:cccccocc::ccccoCOCCooOOOOOCCOO88OOOOOOOOCooCCCoCCCCCCOCOOCCC
CCoCooccccooccccc:cccc:::::::::::::::::::::c:cc:::cccccooCCooCCCOOOOOO8OO888OOOOOCCOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOCCCooococcc:ccccccoccccc:::::cccccccccccccccccccccoCCCOCCOOO8888OOCCOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOCOOOOOOCCCCCCoooooCCooooooooccccccccooocooooCCCooCooCooCoCCCOOOOOOOOCCCCCOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOCCCCC
CCCCCCCCOCOCCCCoCCoCoooC8888888OOooooCooCoCCCCCCCCCCCooCCCCCoCooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOCOOOCCooCCCCoooC
CCCoCCCCCCOOOOCCCOOOOOOOO88888888OOOOOOOCCCCOOCCCCCCooooCCOOOOOOOOOO8OOOOCCCCCCOCCCOOOOCOOCCOOOOCCCC
ooooooCCCCCCOCCCCCCCOOOCCOOOCCCOOCOCCCooc:::ccccccccc:cccccccCOOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCCooCOOOOCCooo
ooooooooCCCCCoCoCCooooCCCCCCCCCCCCCooCoooccc:::::::ccccccoooCCO8OOOO888O88888OOOOOCCCoooooCCCCOCoooo
oCCooooCCCCCCCCCCCooocoCCCCCCCCCCCCCCCCCocccc:c::::ccc::cccoCOO8888888888O88888OOOOCCCCCCCCCCCCCCCCC
oCCCooCoooooCooCooCoooCCCCCOCCCCCCCCCCCoccc:occcccccc::::::ccoC888888888888888888888O888888OOOOOOOOO
ooooocoCoooCooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCc::cc::::occcc:::::ccoC888888888888888888888OOO88O8888888888
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0007
This is typo/graphic posters
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@############CcccCCCCCCO@@8OOCCO##8CCO@@OO##@C@#88@OO@##OO88O@#####OCC@####OCCC8@@@@@@888OC####CCCCC
###########8OocccOOCCCCCCCCCCC8#@OCCCO@#OC@#@O##8OOOO@##@8OC8######8CC8####8CCCOOO###8OOOCC@###OCCCC
OOOOOO@##@OCCocO@##8CCCCCOOCO@##@@@8CCO@@8##8COOooCCC8##888O@##O@@#8CCCC8@###8CCCC###8CCCCC8###OCCCC
oCC8@#######@8oC@###@OCO@@OO@888@###8CCOOOCoc::::::::ccCC8@8@#8CCCCOCCCCCO####8CCC###OCCCCCO###8CCCC
C@##@@@@######@ocO@###@#@OCCCCCCO###@OOOCcc:::::::::::::cccoCOOCO8###8OCC@####OCCO@##CCCCCCC@@@@88OO
@8OCCCCCCO#####8coC8####8CCCCCCCC###@OOC::::::.::::::::::::coCCCCCO8@@@@@@@@8OCCCO@#@8888OOC88OOCCCC
cCCCCCCCCC8####8coO@#@@##@OCCCCCO##@OOC:::::::::::::::::::::oOCCCCCCCCCCCCCCCCO888888OOO8@@@88@#@8OC
cCCCCCCCCCO####ocC@@8CCO8OCCCCCC@@8OOCc::::::c:::c::::::::::c8@#@8CCCCCCO@@@OOO8@@@8OOCCO###8CC@##8C
:CO8OOCCCC8##@CccCCCCOOCCCCCCCO@8OCCCCocc:ooc:::oc:::::cc::cCO@###8CCCCC@#@C@###OCCCCCCCC@##@O8#@8CC
C@#####@@@@8OCcccoCO8###@@88@@8OCCCCO8OCocCooCCCOOccoocccocCOOO@###@OCC@#@OCO###@O8888OCC8#####@8OCC
o88@####@8OCCCccccCOO888@888OC8O8@O8@@O8OCCCCCooOOoccccccoCCCCCO8###@O@##OCCC@###8OCCCCCCC@##@O88@#@
.CCCO88888OOCCccccCCCCCCC8@@OO#OC88O8@888@OCoc:cocc::::cccoooccoCO@#####@CCCC8###OCCCCCCCCO###OCCCO@
:8@##@888O888OccccCCCCCC8OO@@O@@O88O@@O@@@8OCocoCoocccc:coccccccccoO@##@8CCCCO###8O8888OOOC8@@8CCCCC
o###@CCCO8888@@8OOOOOCCCCCC@@CO88O888@8888OO8OooCCCocccccoocccccccccoCoCCCOCCC8@88OOCCO@#@CCCCCCCCCC
.O@##@OCCCCCC8###COO88OCCCO#8O888OOOOOOOOOOO88oooccccc:::coocccccccooCCCCoCCCCCCCO88OCC##@CCCCCCCCCC
.coCO8@#@8OCC8###o8#@@8OOO8@88OOO8OOOOOOOOO888oCoc:::::::cooccoooCCCCOOCCCoooCCC8@OCCCC###CCCCCCCCCC
.cCoCCCO###8C@##@c@##@8@#@8OOOOOOOOOOOOOOO888OOOOOCCoocc:oCCoCOOOOOOOOOOCCCocoC8#OCCCCC@##8OOO8888OO
8CCCoCO@###OC###8o###OO8##@OOOOOOOOOOOOO8O888O88888OOOOOOO88OOOOOOOCCOCOCCooocC#@CCCO8888OCCC8888@##
@#@88@##@8CCC###OO###@###@OOOOOOOOOOOOOOO8888O88888OOOOOO8888O88OOOOOOCOOCoooco##OCO@####8CC@#CCCC@#
.cOO8888CCCCO8OCc8##@##@OOOOOOOOOOOOO8OOO888OO88O8OOOOOOO8888O888O88OOOOOCoCCocC##@8@8C8##@O8#@OO8@O
@##8OOCCC8@@8Oocc@#@O@##OOOOOOOOOCOOOOOO8888CO8888OOOOOOO8888O888888Coooo:ccoooccCOOOOOOO88OCC88OOOO
C##CCCCoC8##8ooccOO8OO@#@OOOOOOOOCCCOOO88888CO888888888OO8888OOOOOCccc:::::cccooccC@##@@##@OC8@@@88O
c##@88OOCC@##88OooO8888@@@8OOOOOOOCooO8888888O8888@8888888888OOOCCocccc::::ccccoocco##@O@##@C##8COOC
.@#@CCCCCCC##@occcoO8##8OOOOCCCCCCCCO8@@88@@8@88@@@@888O8888@888CCOOCoc:::::coooocccO##@##@OO##@88OC
.O#@CCCOOOC8##OoCOCC8##8OOOOCCCCCCoC8@@88888888OO@88OCC88O888888CoOOCCoc::::ccccccccc#####@O8##CCCCC
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
3/3 (25 POSTS)