I like it. What is it?
C:/TAG/Entertainment/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0216
This is the Black Cube Chronicles
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;;::::::::::;;;::::;;::;:;;,''...................'.                                               
;;;;:::::::::::;;::::::;:::::::::::;;'..... .'''''''.                                               
;;;;:::::::::;:::::::::;;;;;;,,'....        .;:;;;,,'                                               
;;;;:::::::::;;::::;;,,'....                .'.......                                               
;;;;:::::::;;,,'....                                                                                
;::;;,,'.....                                                                                       
.....                                                                                               
                                                .....                                               
                                                .....                                               
                                                .''''                                               
                                                .,,,'                                               
                                                .;:;,                                               
                                                .',,'                                               
                                                .';;'                                               
                                                .....                                               
                                                .'''.                                   . .. .      
                                                .;:;'                                    ....       
...                                             ':c:,                        .  ...... . .....      
..                                              .,;;'                          . .......  .....    .
.. ...                                          .,,,.                             ....... .   . ....
....  ..                                        ..'..                          .   ..........   ....
..... .. .                                      .....                       .  . . .................
... ..                                          .....                     .    .. ..................
.....                                           ....                      .         ............... 
..   .... ..                                                                 .   .  ................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0121
This is the Fox News White House
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   ...            .....',;;;;;;;;;::::c::;;;;;,,''l..''''''''''''.............    ........          
  .......       .......'',;;:::cccllllllccc:::;;',l,,,,,,,',,,,,,,'''''''....................       
    ...................',,;:clodolOOoooo:ccc:::::;:;;;;;;:kOdcdol:,,;;,,,'''........................
.      .............'',;;;:ccoKKlKNdodddlooocc::::l;;::::dWXlkNKdc;;::;;,,,'''''....................
.....   ..........''',;;:::clkKdkXOkkKKKXXNOllcc;ld:::::;KNoONXkolcccc:;;;;;,,'''...................
................''',,;;;::clo0OxKXNXNXOWNWWkoollcco:::::oWkKKKNXXNKXXKKk:;,,,'''....................
................'',,;;;::cclxXkO:KxcOK0x0k0Kdollcc:ccc:;KOKOckKddXKNXNNx:;,,''......................
................'',,;;;::cloO0KxkK000XXXNXWNxooll:lccc:lX0NNKXXKk0OOkOO0c:;,''......................
...............''',,;;;:ccldKkKXNNNKoNKN0xXXxlol:;cc::;kk,XOKNNXdkNXXOXXd:;,''......................
  .............''',,;;:ccloxkcOlddddcoclclolcllcc';:::'cc:c::lloo:dldlkOl;,,''......................
.  .........''''',,;;::clloo::::::::::::::::;;c::..;;:';::;;:::;;;;:::::c;;,'''.....................
...............''',;;;:::cllllc:cloooooo:olc::;;;..;;;;;::;;llooolc,:::;:;,,'''.....................
        ....''''',,;;;;;:::ccl,,;loollll,:;;;;;;,.',,,,,,;;,:ccclc:',:;;;,,'''......................
        ...,,.','''',,,,;,;;;;:::::;:cc;:c:,'',,'''','''',;;,:;;;:::,;;;,,''.........';'......      
       ....',,;;;,',,;;:;';::ccllllccc:::;;,,,,,,,,,,,,;;:::::::::::::;;,,;;,,,,,;,,,,;,....  .     
                 .        .  .'''''.''......................'''.''.....    .....    .......         
 .                 .        ...,'';......'..' '..,..' .  '......','...                ...           
                               ..dl. .'0o,.;0 ''oXd.,.0:.,c0;. .cxl..                  .            
                                .::' .'..,..'.''...',.'..,.',. ,'.                   .              
                .                ..'..'  '.   '.   .'.  .,. '..,'..                                 
                                   ...:d;'.,d '.cOc',.d,.,:d:..,''...                               
                                  ..'.lKc'.,x.'.l0l',.x;',oKc.',cO.                                 
                             ..    ..';c,...;....,....;.'':l;..,:l;'                                
                            .       .......               ...........                               
                         .         ....  .           .    .   '..  ..                        .. . ..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0115
This is The Gyllenhaal Experiment
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWNxdNWWWWWWWWWWWWWWWNXKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWo..;oWWWWWWWWWWWWNklcllxWWWWWWWWNXNWWNOddxO0NWWWWWWWWWWWNNNNNWWWNXXKKXXNWWWWkoOWN0XWWWWWWWWWWW
WWWWWKo:..OWWWWWWWWWNWWOolollOWWWXKKKXKXWWXdllllloNNc,OWWNWWWKXX0XXXWN0KKXKKKXWWWKc'.o;.lWWWWWWWWWWW
WWWWWWNO;.:0WWWNNNNXXXWN0kxxOKNN0KKKKKXWWWXkdolloXW0,.cl,'0WXKXNNKXXWWNKKKXNNWWWWW0l'...,cOWWWWWWWWW
WWWWWWWNKkONWWNKKXKXXNWWNo;,,.;WKKKKKXNWWWWWN0olXWW0;.'lONWWXKNWX0XWWWN0XWWMMMWWWWWKo,'lokNWWWWWWWWW
WWWWWWWXOxxkKWWWNKKXXWWNo.':,.'KWWK0XWNNWWOkNKKNWWWX00NWNxkNWK0WXkxNWXocOWWMMMMMMMWWNKXXWWWWWWWWWWWW
WWWWWW0lcl:cc0WWWWNNWWWWKo,'''.kW0lcxkccxocoNWWMMMWMMWWWOdlodllollkWXl::clxNMMMM0cokNKo:oxood0WWWWWW
WWWWWNxlclccdNWWWWWWWWNWXl;;;cdXWNOoc::lcccXWWWMMWOddoNWWOdlldlllxWNo::ll:cKWMMNl,loXNOl::clc:dNWWWW
WWWWWWN0O0KNWWWWWWKkdccOWNNXXWWX0NN0xkXKOkxkWWWWXocdolXMWWK0XWK0XWWX0kdookKWKdl;'';xWWNOo:ckxdkNWWWW
WWWWWWWWNXKNWWWWWOll::cddKXxlxkllXWWWWWNc',KWWXdc;.,;lNWXl,',cKWWWWWXXWWWWWK,,,,,oxNWWWWX0ONWWWWWWWW
WWWWWWWWK0KKKKXNWNNkcclx0NN0xlllKWWWWWWNk,'xWWOlllcccc0Xc.,:,;XWWWWKKKXXWWWkllccllxWWWWWWW0dccNWWWWW
WWWWWWWWX0KKK0KKNWNKKXWWWWWWOll0WWMWWWWWNkcdWKlllolllkNNOl:;:xWWWWN00KXXWWXdllocloNWWWWWWXd'.OWWWWWW
WWWWWWWWN00KN00KNWWWWWWWWWWXxd0WWXo:cxXMMWWWXolloodONWWWWNNNWkxXW0kNNOKKXWWOlccccoWWWWWWWWKo''XWWWWW
WWWWWWWWWXXWWNNWWWWNXXNNNNNNNWWNXOc;',xMMMWWK0XWXNWWNXXKKXNWKo,';'lXWNX00KXkdddxOXWXo,.':OWX0XWWWWWW
WWWWNd:ccldXWWWOd0WNKXXXKKXXWWKdldoxxONMWWWNOdol:oWNKXXKKXXWNc''''dNW0olcllkWWWWWWNo.':,'OWWWWWWWWWW
WWWW0c:loc:dWWNXKdkNX0KXXXXXWNocc',kXNWWWWNxccoc::XWKKKKKNWW0k0XOdkWKolloclxWWNXXWNOo:;:oNWWWWWWWWWW
WWWWOlc0Oc:kXo'..'loKX0KXNWWW0c:c;cdXWKokWNOdccccckWWX00000KWWWKkkkOK0xxkOXWNN0XXNWWWNNWWNNWWWWWWWWW
WWWWNXWWXKX0dd:.  .clkNWWWWWNo:ccckNWX:..:kNxcccldKWXxollldKWWXl::cccxWNXXN0XXKXXXWWWNXXKKXXWWWWWWWW
WWWWWXOOxxddkxxl,l0xloXWWWWWXKKKkd0WW0o;.;NWXXXNWWWWW0ollldxWWKc:d0lcdWK00KKXX00KNWWW0KKXKXKXWWWWWWW
WWWWNxclcdO0OkxxxxxxxXWWWWWWWWWWWWWWWWNx''lNWWWWWWWWN0OOOO0NWWXO0NKxkXWWWNXKKXWWWWWWWX00KXXXWWWWWWWW
WWWWWNXKKNWWWWWWNXXKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWXKOKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0113
This is the Secrets of the World's Greatest Art Thief
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KXXKKK0000K00OOOOOOO000OxkxkkO0OOOO00OOOOOOOO00OOdololcl:,,,::::;,'.',;,'........;:;;:cc;:;;:;;.';;:
K0000KKKK00000OOOO000KKOxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOkxdoccc;;;;;,,,....'...........';:;;:c:::::,;',;;,
kolodOKK0000000K00000K00OkkkxkxkkkkkOOOOOOOO0OOOkxollloolc::cl::;,,,,'...........,;''';::cc;,',;;;;,
klccododk0OkkxkO000OkkkkxxkxkkxkkkkkOOOOOOO00OOOOxxkkkOxxddddoll:;;;,''''',,,',,;:;,;;:;:c:::;,;;;,,
xlc::coddoolllldkOkkkxxxdxxxxxkkkOOOOOkOOOOOOOOOOOkkxddxxdoodololc::;;,;,:ldl;,,;:c:,,'';:;;;;,,,,;,
l:;,;clcllcccclooxxxkxxxxxxxxxxxkkkOOOOOOOOOOO0OddOkOkxc.',,';:cc::c:;:,cdkkxdxxxdol:,...',;;'.',,,;
c;;,;;;,ccccc:;:llloxkkkkxxxdddxxkkkkkkkkOO0OcoxxK0KK0dc'....'',,;,coldxOKK0okkkdol;;...  .''..,,.''
;;:,,,,,,,,,;,',;::cloddddxdddddxxdxxxkkkkOOO0kocdxkOdl'',coxOO0OkoddO00K0kdcoo:::clc,...  .........
.',,,'..........';:codxxdool::clooodxkkkOdc;cloddxxdd:oollddodk0000OkkK0Okxdddl:;;:;;:;..   ........
;::,............';:::ldd:::l;''.'','',lKk;ck0KKKKXXKKK0O0OkkkxdKKKkdoc,,;clc;'.:ool:;,,..    . ....'
;;;'.......'.''',,;;:ood;:::c;:,..,;,,':OOXXKXXXXXXXXXKXXXKKKK0kl;',,'','....:c:'.,;;.  .....  ...',
'.......''''''',,;::;c:ol;,.,l;:,..'',,lKXKXXXXXNNNNNXXXXK0xl;,,'..,;;,,,,'..,c,..','',;lllc:;'..',:
'......;cll::oddl:cloxc::;,'.;..;....;:,:oOXK0KKKXXK0KXXKd;'','....'''''''....;,'':::;'cllooolc:;;,'
xdlcclokkkxocxOxoo:;dolc:,,',:;''...':;;;,;lkkkxKX0kKKxl,,;,,'....'''',''.. .,coolc:::;;'....',;;:lc
xollcoooooollloxkd;;oc:;'',;;:ccc:;:;;:;,;;;,,,,oOxol:,'''''.........'......'::clllcclllclccc:,'''''
dololooooodddooldcclc:;,;;cllcclllo;,,;;,,,'.'''';:,,cdxxl..................,:oxxolllddlcccldolc:::c
:;;;;:::cl:c::::c:c:::;;;;lckOd:cll;.',;,'...,;;';:ldOOxOX0o:;::;,'....;lddxdddxOOOo:;;......;c:cool
,;;,,',,;,.;,,,;:;,'':loolxllxdlc:...'......,ldkOO0Okddddx0K0000kdl'cxxddxkkkxddolcc;'.''.....:ccc:c
;:;,;;,''.........;:oddxdool:lolc...........,,coodoc,..:dk00Okdlc,.oOkxk000Okkkxoc:;;'........;c:c::
,;;;;;;,,;:;;;;cllloooolc:,':;:;;'...'',;:;;,,,.oxxxddoc:';:;;,,,':xOOOO00Odl:cllc:,;dkkxc,.';::'c:;
,;;;;;:::;,;:,llc:;;;,,,,'...',,,:;;:::::;:c::;cokkkOkd:;,..'''',,okkdd00kxc;lddddoxOOkxdo::.':;;'';
''',,;,.';:;:;,,...,,;;::;:c;;::;::,;;:::::ccccc;ddddxcc;;......'.:xxdkKKK0dol::,,,;collccc:c,,;,',,
''.',,'.':;'.....;:;;;;::::::;;,;,;,,;,;::::;:::',;;;;''....',,,,,,;ldk00kxxo::;;,'.';:c::;cc,';,,''
....''''...... .;;;;;,,,;,;,,;:::;::c:c:::::cc::;;:::;;;;;::;;:::;;;;:ok0kl:::;;ccc:::::::c:;,';::::
''''',,,'......',;;;;;;,;;:;;;::::;;ccccccc:::;;;:ccc:;::clcclllllcc:::dO00Okdodoolllccccllodolllcc;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0087
This is Drastic Measures
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cc::cccccc:'::;;;.;.   .';;.....,:;,.;:c,.'',;,.......,'.........,',,',::'.;:;,',.'....;;'';ccccc:c:
ccccccccc::;;,:;,:;,....';,''.'ccc;',:cc:..'cc:,,'...,,...........'';';:;.';;;:;,,;'...;,',:cclllllc
ccclccc:;:c:c,:cc;;''.';:lddl,:cccc:ccc;:;:c:'c:c:,:c,'...''.','''',;;:,....::c;;:;,'',:c:cllcllllcc
cccccccc:ccc;;:::;:,',dxxxxkklccccllllcclccllcllloodd;..;;,,.',''..;,:c::',';;:::::,',:c:,;clllllc;c
:ccccccc;ccc::;::::''ldl;:odl;:llllc:;;cllllclloldddc;;:::,,,..'',,'':::::,,;;;;;;',,:ccc;llllccc:,l
';ccccccllccc:;;;:c.......',..,:;;;,....;c::;::::::,'..';;,......,,'''',::,;'.,;;,,..;ccccllccccc:ll
c:;:ccc:llcc:cc,:::...........','''....,;:;;';,'.,''..,,;,.......'.....';';:;.'......;:cc:c:clllc:cc
ccccc:cclc;:::cc;;;,'..........'.......',;'...'....  .;,'........'..'.....;;,........':cc'c:cccccll;
cccccccclc:::::c::.','..   ........ .............    .'','.......'. .....'',,....:;..,::::::cc::llll
lcc,cclllc:::;,;::'.,,,'.    ...  .   ...  ..........'........';,'.......::::;'.,l:..'',ccccllllllll
;':cc,:ll:;::;:::,:;.:oc......    .  ..... . .........  '.....',',.    ..;;,,'';;:'.',,,',;:cccllllo
:;,,;:clllcc::cccccc'';,...:l,..     ...  ...    ...  .',........,.   ...,,,:;:;:'',;,;;''';::clllll
lcc;c:clll:::;',,::cl:';;'lxdo:;............   .      .';.......',;. ...''::c:;;,'.''',;;;:cccclclll
lllclllloocccc:loodddxdddooooxc::,,;..':;::;.....',,. .';'.........'...';,:::c::;;''.':c:ccc;..cccll
llllllllllcllclllccclllc:ccccl',;ccc;,;cc:lc'......;'...,,......... ...',;;::::;,,....';ccccccccc;.;
lllllllllllocc:;;;;;;;;;;,,:;l.'.,;;:::c:';,',,,:c,;,;,;c,..............'';;:::;,,....':;;ccccccc:,:
;llllllolllollcc:;;,,,,;'''':l...'',;::c,.'..,:',:;:;::lc:.''',,'....'.';;;:::c,..,'.,;:;;;,,;cll:cl
lllllllllloollc:ccccc:;,,'..c:...'..,:cl..;..'::::;,,;:cc:''....,,,''..',;;:c:c;..;;,',::;,..;cclllc
llllllllllolllccc:;:,,;.::,'d:......,::o.... .'':,,:;cc:c:,;,,,'',,.;,.,;;:cc:cc..'',',,';:;:cl:lllc
lllllllllllll:cclcc::':.c:.'l:...:;..........,;.;,:c:c:;c,.;''..;,..,,,,:;cclclc;.......':;cccllll;l
llclllcclllllcccllc,c:,.cc.:lc...;;...,c.':. ',.,.,c:cc:::,,'...,;;;;;',;;cclllc.......,;::::clcclll
lcccllcllolollllllo;co;.::.:ll'..;:...;c.,:' ,:...,ccc::;,,,'....,;;:;.,:clllllc.... ..';:::cccccccl
lcclollooooollllcol;,lo..;.cll;..;c'..c;.,:,.,c;.';,;;,',.....'',;;;:'..;ccllll:.....  ..,:ccclccllo
lllollllooool;l:ldlc;lo:...:ll;..:c...:;.:c;.,l;.';;c,',,.......',';....,:cllll;..........:cc,,clllo
llloc:clooooololcxll;coc ..'c:,..;,...:,.cc:.'c;..';lc'.... .......'....:clllll,. ....   ..cllllllol
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0039
This is Black Monday
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NWWW0xdxkOOdOOO0K0OO00NXkllllod0OOkkOOdc:oxO0XXNXXNXoccoxO0K0KXWWWWWWWXx0Kdlxc;'..'cdOXWNOc.  oXKkO0
OOXWN0O0xOkd0OKk0KOO0KOxN0kkkkOOOOkkkddxxxO0XXNNNXOkddkO0XK0XWWWWWWNXK0K0d,.:cddocloO0x:'..;ldOKXodd
XWWWWNKKoOOkc;o:':..;dNO0XklddxO0OOOOOO00KKKXXKOOOOxKNWNKKNWWWWWNXKXKOKOxd:;l;cl0Oo:'.;oxk0d;,c0XONN
xWWWWWKKKKXXKx00dloddOWOdOX0oocol::;:::c:clol,''ooX0WNXNWWWWWNXX0OXXXkdOxxokxll;'.,o:,'.,'::;';KXXNN
d0WWWWK00ONXXk;od''',dWk:,::coxOOOooxO000kko.,xOkxO0NWWWWNXXXOOKk0X0XO0O0d:'.,okKc'.;kkc.  .'''KXXNO
o:dOWKkkKKXN000OO00kxOWOxoll:'.;lddOOKKNKkOOkOOxOXOKX000kxoOKK0XKKkxO0O;':loollxc.  ,okxo:   ..x0XXK
;;;,:o:OkKXXKd;Ol':::xWlcc:xccc'..';:ldkkd:,.ddcl0KO00odxk;c:oxkdKkxoNNdoc;:ccol.    .;;;.     :xKKK
od.   .xXNXXXd.'.,...cx;,,,;;.';,.'.....:xlddkdoxNO00Kkldxlddk0KXN0odkNko;';,;:,.     .:;.  ...,xKkK
xx000OokXXNNNXxkKl..      ..'.''c'0Odo:'cdo0OOddNXxxxk0kkk00KX0kkkd0XXXkco'',,'':;;;,..'; ;::c:,d0XX
oOXXNXxk0kxkdxKNl      .,;;'..;ccccOk0Oxll:Od0;lWOxkol,:OKxxo:xxOkk0k0Kkcx.''''.olc:lol:..cc:;c;;xKN
x00dxlolx;;;:xdc     .;;,.'', lxc.'xx0kxlcc;:d:lOdk:,.'c.' ;dd0dkdxKKOOx;:....'.oooccc:;, ,;,:xc;:KK
',...;,:do0O:occ  ....cl,:d..':xK''00X0doo: ;oc:co;...:clx,xxxkc'c0NXKkd;:'...;,lool'clc;'::;c:;'.OK
.';;.;c;;dKNOO0d  .........'dookO,,0OKkod,'.llc:l;. ,';:dKxxxc. '.:OKOxx;;;...;;;c:;:::c;'''.... .xK
;c:cdcxkNWWWWWWx:    .....'odK0kk;;00kc:,  .';:'....c,:cd0kkd;,...,oddox;:,...,::c........'; .   .d0
,';:xXNNNNWWWWXcll    'c;l:kkkxdx;,00o;,:...... .....,cclXOOxoOkockk;lox:,'.';;llc:,,'..     ..  .lo
,,xNXXXNNNWWWWcdlkl. cKXXKXNK0kod,'OO;;,;........ ..;c:c:ddkkodl:lc:;l::'....;;.            .cl:.ckl
kNNXK0XXNNNNWNccoKXk.xNKXKk0XKKxo;.oxoc:l, ......  .:k;c:0xxdo0k::c::;cl;...''l.             lo:.:l.
NNXXKxxXNNNNWW:odXKk;kX0XXc,';,,,'.ldOocOc,..,:;..c.,dxOxo;,..........odc ''.,'.             .ld:::.
XK00OxlxXNNNNWoll0XcckKXNXo'.......:oO:,d:.,'',cONNNXOddc;:.     .'''.00o.......             .,llc,.
kkkxoolckKXNNNOllkX:ok0XNNO..  ....;cO:'xl.'';xXXXNNNNNk:;,. .... ...:K0o.......              cdoc..
xoloxO0klxKXNNN:odxclxkKXXN0l;;.,;,xdOl;::lcdKNNNWWWWWWWWd.  .... ...o00o.....'.             .;'.'. 
kO0KKK0xocxKXNNo:cxxOOKOKXNNNNX.   ,c:'':lxXWNWWWWWWWWXK0O.   .     .O0Oc. ... ...   ...  .. .,cd,  
KXXXXX0ko:,dKK0:lclc;:ldkOOo''.  ....   'oldx0NNNNNKkxOKXOo  .'.....cO0Oo.....  ...  ....      ;c.  
:ooc;;,;:c,.lxOOoc::clc:;;:'      ..',.;KKKKKKNNOxdkOxc,.    .:c:::loodx:....   .'.  .....  ..':....
             ..  .. ..oxkkk,     ..'.:..:kO0KNKcoO0l.         .........c:....   ...  .....   .,.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1 (6 POSTS)