I like it. What is it?
C:/TAG/History/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0184
This is the Invisible City Beneath Paris
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
. ......    . . . .  .. ..........  .      ........  .. ..  . ..  . ..    .    ..   .  .  . ..      
.........................'................  . .... .......... ..... .    ........... ...   ......   
....'.....''..'..    ..''''',;;,'...  .....  .',...';::,...,''',,;;,....',.......  ..'............. 
........':,,';:,,,..'.',''';c,.       ...,;:c:cc;:;,'.......','....',',........       ...  .........
....,'...,:oolc;'...,,:::;'';;'..':,'.:c;,'...','.... .  ...''...             ....  ... ..     .   .
.......,;'   .. ..  . .'.   ......;::;''......    .,,',',;'..      ......      ..':c:;.c;;,',,'....'
..,,..  ..  .......dxc..cc:,'..........'.  ......;;lOd:l,.........'..              .:d:';c;....;;c''
.oc.. ....;ollx:coddxxdoxOxl;,'',.....':'..;,;::c:oO0c:Occ:,,,;;.. ..,..             .::;;;,..;:;l'.
o' ...'olddok0kOkxxo::col:llll:,',,.':........''..cKooKK0XOo;:,' .'c:...,'.. ...........',,;clcl'...
,'.,kdkxlkxloo00KXXXKKXXO...:xOdl;.:,';,..   ..',okKkKXKXXXXXK0oc;l',..l.....     ..'''... .'.,:',,,
.,odccolxl'..:0XXXXXXXXX0:;,,:ox''.',,':;..cc,OxldKKKKKKKXXXXXXXXXKx;..'. ..     .........  .;.:::l;
dl;,:'o:okc..dOXXXXXXXXXK,;,''.lo. .;.. .,;lookkk0KKKKKKXXXXXXXXK0Kodko,..'                 .;..,;,'
,':'.'o.:Olc:koO0K0Odo:,.       :c;:l'. ..:dOllK0OKKKXXXXXXK0KO:,lk';oOd'.;.     .          ,:,....,
:c,cc:c.'c:xkddOd,.,...        'O0dddc,...xo0l0kcxkKKKKKxlcOoOdo::l.,d0Odco:'          ...,..o;c,..c
c.;::d,.'o:okOdlk:.....,ccc:;,.oOdx;oxl, 'OdK0OockkKO00klooKl;:occ;cxXXkc,dlc         .......ol;l:,,
:.';ld.:,;clxxxdd..,'.;,,;:cl:';kxoolxl,.,kllcl;o0kkkOKdk:kKdx::k;.:dXN0l:,dx:              'c,'.,'l
.'..do'l':dcOOXk;':oddxxxdl:,. olOdcoX,..llll;;,dkxkKKK0Klkk0dl';,.cdO0d:c,lOl              coc'.:dc
..'cd;':.;lo0kkddddddddol;,.   ,xxldc:...,c':,,:lxOkOkoddKl,,oOc,,.;oxkdc;;.d,              c,,,ldc:
,.,;x,'d.,.l0k0'....,';c;..   'Oxldc:.. .;o:;';lddxooo;;'dl:'.ck:..;lOOol: .c;             .c'.c:od;
,..;x''....;00:...'.,,.'...'..ddc.,ox;  .,;,..;loxl,::...'olc..cl'..OKx:od.                .l',,o':c
;...o.......lx;:;c::;;:::;;;;;do,'''co...c;...'.,;..'.....,dl'  .. :Kd:.c'.  ...           ;coo,'k:.
:. ';,. ....,d,,;;:;;,,,;,',;::,,,''':c,..'.. .... . .    ....   ..,... ..  ..           .;o:;:d:od.
,.    ......'',,;:;;;;,,,,,,,',',,,;c:;;,.'''',,'...................   ...   ......... .;,cx,':clx;'
    ........',;,,,;,;'''',;,,,'','.',,,,,'.''','.'..'',,'',,,,,....   ............    ,;'oo,:lodlxc.
       ........,:;:cc:''',,:::;:::c:;:,'',,,,,,,,;;;'... ...'',,,.    ...''.......    .,k:':odcl'';d
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0176
This is the Codex Atlanticus
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                                                                    
                                     ............                                                   
                                      ...............  ..                                           
                                        ............... .                                           
                               .  .  ....... ... .  . . .                                           
                             . ............................                                         
                ...     ......................................'.                                    
                   . .....................................',,,'.........                            
                    ........................................''...............     .                 
                   ......................................'.:..........................              
           ...    ................................'.''.'......''........................            
              .  .......... .....'',.'''..........'',,,;,,:cccc'.'.............................     
                ............  .....,'.'::;;;:c:c:::::::::::;,,. ...''............................. .
                  ............  ...';:::c::::c:::::::::c:::::,..    ................................
                      .............'.';::cc:c::::c:::::cccc:;,,.     ...............................
                          .............,::::c:c:::::;,'..... .......   .............................
                             .........'..;:;,''..   .........  .....................................
                                ........,.............  ............................................
                                    .....'....   .   ...............................................
                                       ...   .......................................................
                                             .......................................................
                                                ....................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0172
This is The Times Machine
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMWNNWNWWWWNWWWNWWMMN0XXNWMMMMMMXWWXWMMMMMMMWKWXWMMMMMNMMMMOk00WMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMMMM
MMMMWMMMXNNXWXXWMMMXMMxk:dK;OWKOMWo:xkXkKx000MK.k.N0kNk0;OKMNdloKoNkkOkXxXOkMMMMXWOkkXOO0OOkkkXKMMMM
MMMMWMMNXKX0XX0KXMMXMMollkKc;X,kWNdKoOdlX:oodMM'O,N:cN:XllOMN:cdKlNlxklkoKclXKMMXMNXKKKKX0KNXWMXMMMM
MMMMWWWWWWWWWWWWWWNNMMMMMMMWKMMMMWWMMMMMMMWNNWXxxdWWWNWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWNNNNNNNNNNNNWNMMMM
MMWNXXWXXNXNNXXWWWWWWWWWXKKKKKKXWWNWNNNNNKKNKKKXKKKKKXNKXNNKXWWWWWWNNWWNNWWWNWWWNWWWXKKXKXXNXXXXWWMM
MMM0XX0NKXWNNN0MMXXXKXX0KXKKXKKKXXKXXKXXOKWWXX0XKXN0XN0KKXXM0NONNWO0XKK0KK0WWOX0XMOXX0WXOXOXKNXMMMMM
MMNcXkx0d0KokdOXNxdd0KldxcxklxK0lXc0dcxOolW0dkld0O0kOdx0lKkWlK0dMxkdlxKldKlKkk0xXNooXoX0xKk0OdOXMMMM
MMMMWNXWNNXNNXNKNXKKXMMKWNNNXNXNNNXMKW0WNMN0KXKKNXXNXXKNMMKMKNONOXKKXXXXXMX0KXKKW0KXXN0KKKKKKXOMMMMM
MMMMKxOlXxxOWcXlkNoKWNOdoKdoK0lKOdKXlKkoMMo00cdkoKdlNXcKX0cWcKodxoK0oXokNMNoWlxkx0oXXKocNlNXckxOMMMM
MMMMMXXXKXWXNXXNKWNWWXXWNXXXWNMNXXNXXNXNNXXXNXXXKXNNWKXWKNWWWKNXWWKXXNXXKXWKKWWNMKMNKXWKKNNXNNKXKMMM
MMMMMKoNcd0cNXodlNoOXdxMOdcNXcWldkKl0kdNNcNcxkXKlKoxdlcN:NMXxdxdMoxdcNXkxWxdcXklOdKlOWMllNoXo0d0WMMM
MMWWWXNNXXWXNNNXNXNXXWNWNNNWNNNXNXNWWNXMMWWNMNMWNWNNNNNWNWWWNNNNWNNWNNWNNWNNWWWWWWWWMMWMMMWWWWWMMMMM
MM0xOOOKOkKKkOXOX00KKNKKXWkxKKxOkxkKkkOkkXOOOOOkkk00NKK0OO0OOWKKKXXKK0KX00NKXKNKWKK00O0OkOOkkxOkkOMM
MM0kKkxkOOOk0OWXKXK000KOKNNWWWWWWNWWWMo,;;,,;;,.';oO00000OkOkOKKXXXXXXKKKKX0d;.:c:lOOkNMMMWWWWWMWWMM
MMO0OkxOKk0kk0XKXK0K0KK00XX0XKKOKXO0XXl...,,..',,.,lO00KKK00OOKKKKXXKKKKKKK0c'  :. .;oK00KOXKO00KKWM
MMWNNNXXNXXNNWK0KK0X0K0K0XNWKOKOk0OKNMc '::.  ..'kd;dKKXXX0OkxOO00OKKOkdxkll'   okc' :NNKKK0K000NWMM
MMN0K0OK000KKNX00XKXKXKXKXNMMWWNNWNMMMd;  .;0;  .:'cx0KK0o'  .::...;dkkdc'....   ..  ;NWMWWWWWNWNWWM
MMMMWNNXXNXWMMKKK0KKKKKK0NKKXK0K0K00KKo;l.'co,      .;:,xkdd;........;... lcc;,   x.':XNWXXWXNKXXKWM
MMXXXXNNXXNNXNXKKKXKKKXKKX0KKWNKKNNXKKxl::' . ...:l'..;xl:'.'.........:,;collo;  ', ,0XXXXXXNKKNKKWM
MMXNXXNXXXXNXNX0KKXXXNXXXXN0XKKXWKXKKNo..      ;dlx0O0Kx;'.,,..        ;xdddo..  lKkloWXXXXKKX0KXNMM
MMWKK0KK0K0KKW0OOkOKOOXO0WNXXKXKKKKXKMo       .c,',',;.  ,oll:.         'lllo,  'Ok.'dWMNNXXNXXXWMMM
MMMMNXXXXKXXMMXXO0O00kKOOKKKKKXKKKXKKKl    ..   '.                     ..ool:o  dXKcc;WWKKKK0KKKXWMM
MMXKK00K0KKKXXWWXNKXNKKXXXXXX0K0KKK0XWd   .    .l,.                   ., ...    .okk0OKKKKXKKXXKKKWM
MMOOK0000K0O0O0KK0KKKX0KKKWXK0KKNXKWNKd        .                       ;OOkxd'     :''NNXNNXXXXKXNWM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0157
This is Life in Miniature
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oddddddddddddddlloddolcccccccccc::::::::c::;;;:llc:::c:;;,,,,'.........'cdxxxxxxxxxxdddddddddddddddd
lddddddddddddddoooodolc::cc::c::cllclooool:;;;;;,''',,;;,;,,,'.........'cddxxxxxxxxxddddddddddddddoo
coddddddddddddooooollllccll::::::c:;;:ccllll:,',,',;:loolc::;'';;;,,,;c:ldxdxxxxxxxxddddddddddddddoo
codddoddddddddolooolc:;;:::;;:clll:;;;;;::::;'',,;ccccllll:;,',cccllllccldxxxxxxxxxxddddddxxxxxxxxdo
:ldddooooooooolclllllc:;;::cclooddoollcccc:::;;:::clllllolcc,.,ccccccc,.:dxxxxxxxxxxdooooooddddddool
:cloolc::;;;:::cclllllc::lollodxkxxxxxxxdc::;;;;;:lodddolloc,.,lllllll,.:dxkkkkkxxxxdoooooodddddooll
;,:llooolllllollllllcc:;:c:::ldxxxxxxxxdo:;,,;:llooc::cccccc,..........':dkkkkkkkkxxddddddddddolllcc
:coddddoooooooooollc:;,;:::::ldkxdddddoolc;'..',,c'.',''',;,,''''''''''':dkkkkkkkkxxxxddxxddddoolllc
oddddddooollooooolc;'..,cclooloxxddddodoc;;;;;cll' coooodo;''........;:;:dkkkkkkkkkkkkkkkkxxxdooolll
lodooooolllllllllc:,'.,;:ccloddddddddc'''.'.'',;,..:::lol'............,',;::;;;;;;;;;;::;;;;;,,,,,''
:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',;:::::ccccclloc................,;'.  ..........  ,,,',,,,,;;;:::::::;;;;,,,,'
c;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'''......''........... ....;:,         ..   .;:::::::;;;;;;;;;;;,,,,,,,''
oc:,,,'''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........... ....;;,.            .:cccccccc::;;;;;;;;;;;;;;;;;;
dooollllllllllllllllllllllllllllllllcc:;;;;;;,'.. ......'''........',;oxxxxxxxxxxollllllllllllclllcc
dddddddddddddddddddddddoddooooooodddddddddoodddo .dooooooolc. ,c:cooloddddddxkxddddddddooooooooooddd
lccccclloooooooddddddddddddddddddddddddddddddddl ,ddddddxkkk' cxxdddddddddddddddddddddddddddddddddxx
,,;,,''....',,,codddddddddddddddddddxxdxxdddddd: cddddocc:;,. .:cloddddddooodooddddddddddddddddxxxxx
lc,.',;,........coddddddddddddddddddddddddddddl..:ddd;..........'oxxcodddddddddddddddddddddddxxxxxxx
::,',;;,'''.. ..:cclodddddddddddddddddddolc:;;'..'ll;............'l:ccddddddddddddddddddddddxxxxxxxx
''.';;,'''',....;clc:cclodddddddddddddxd,;;;;;;;;;;c:odl'........,cdccoooooooddddddddddddxxxxxxxxxxx
,'',,'..........,:cllllcccclodxkO00KKkd'............,lollc,;;::ldxlodxkkxdoc;:clodddxxxxxxxxxxxxxxxx
................,cllllllllok0XXXXXXXXxo;,,,c:;,,'..'xkddoo:;::clodddk0KXXXXXK0xodddxxxxxxxxxxxxxxxxx
''.''...........':clllllll0XXXXXXXXXK0xc;;cccc::::::dddxdddkO0KKXXXXXXXXXXXXXXXxoooooodddddddddddooo
,'''.'''......  ..'',,,,,,dO0KXXXXXXXXXKKKK0OOkxddololoxk0KKXXXXXXXXXXXXXXXXKOxc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
,.''..........  ...'''''',oxxkk0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkxdxd:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0156
This is Killed by Google
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNKKKXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNO00XWWWN000XMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOOWMMMMMMMMMMKxWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNxMMMMMMMMMMMMMXkMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kMMMWKKKKKNMMMWdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kMWKKKKKKKKKXMWdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kMMMWKKKKKNMMMWdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kMMMMMMMMMMMMMWdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0kMMMMMMMMMMMMMWdMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN0OKKKKKKKKKKKKKKOKMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMXNMMMNXMXWXMXNMMMMMMMMMMMMMKMMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMWXXXXXXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMMMM
MMMMM0XMNKXMMNMOM0NMNXXXNMMWXXXNOMMMMOWXXXNMXMMMMNWMMX0WMMMMWKMWXXXXWMMNXXXNMMNXXXNNMOMMXXXXWMMMMMMM
MMMMM0O0OWMMMOMOM0NKXMMMX0KKMMMNdMMMMkXMMMN0X0MMN0MMMOMMMWXXXKWOWMMWON0NMMMXKKXMMMXxMOMOWMMW0XMMMMMM
MMMMM0KMWKKWMOMOM0NkXXXXXXONMMMMxMMMMkWMMMMOMKKWOMMMMKKMMMMMMOX0MMMM0XOMMMMWOOWMMMWxMOWxXXXXXNMMMMMM
MMMMMKNMMMWKNKMKMKNWKXXXKNWKXXXX0MMMMKXXXXKWMM0kWMMMMMNKXXXXKWMXXXXXXMNKXXXKWWKXXXXOMKMXXXXXKWMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWX0WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWKXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0155
This is The Day the Dinosaurs Died
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;:c;;;;,,,;cllc..'c:ooc::doolodloo:ll:lxdllloddxkkxxkxxkxxxolxdxxOkdxodxxdooooooooddodxox0x;.l:lldo,
;:cc;::;;;;;;;;,,,:;;ccco:;::c:cc;ldolooolloclc::::ccc:cc:cc:clolododllll;c:ccloodoolooo:dkd,cxdodxl
:cllc::;;,,,;;;;:::clllcodlccxd'lcclcldddolloccloollol:cc::cclclllloc;:lcc:,:llclolc;:::ll:;cl::lxOO
olccl:::;;::::;::c:;;;:cclc::oxc'looddooolllooc;colc:c:ll:lc:;;clcl:;:cc:c;,cclccl;;;::::ll::ddoxold
oo:cc::;;::ccccc::::,,,;;;cclkdcldxxkkkkkoxxdddl:l:ododxxxooddlloloc;;;::;:;;;::::',;;::,;;,',.::;kk
lcccccc;c:c:lc:lllc:::;;:;::;c:;odkkkxxxxkkkxooo:;oddxloodldkdoxxkdddolll::::;;;;;;;,:;''.....;,oolk
clccccc:cccc:c:clcc:c:,,,,,,,',,:llxkxxkxxxkkl;:c:oxxxddc:olccxkOOkdxol:;,;;cc:;::c;,.......';::oook
llccccc::c:cccccclccc;:;;,;,;;,;:::clxkxkxxxoo.,dxocko;,;';;':cxdxxxdlc:ccc:c:;,.''.....;:ccc;;,cxdo
loc::::::cc:l:::c:c;:c:cc::;;;;,;;,;c:loddoll,;c:lol,:,.. ','.,cdodll:;c:cllc;......;:,colc:;;,:ldkO
odc:;:c::;:c:ccllcll:ccc:c::;;;,';cl:c'loo:,;:lo:;::c,o:,..,c',',,colollol;,....',;cc:,':::c::,coldk
clool:;;c:::cc:ccclllccclcc;:;;c::;,,;.cll;c:ldlokdxx:dxl:',,',;:oooll;,,'','';,ll;'..';;;;:;;:ldold
oodddooll:c:ccccccllldolc:c;;::c;;,;;.:ool::ldoxkkdllolcdxl':;;::::;;,''''.,:cc;'...;cc:,;,,;,;,;ddx
ooocoddxkxoolccloccc:cclll:cc:l;;;lc; :,loodcldlolclccc:lc:;...',';;,,,'.'..'.....;c:::;;;,,,,,',:ll
dooolloodkkdllclddolllllc:clloxo:;:,, ;.odol:;;;;,;;;,clc:,..,c,:,c:'','......,,::c::c:,,'';;;'...'.
dodxxodooodddooccloddol;;;;,;cd;,;',..,:c,,.''',,.',;;;,;;';,,;:;:c,;'''...'',;,;:c:;,'',;;:;,,.'...
odddddxddddodxdc:;clodlcc;,,,:;;;;,...,oxc,,,,;:;',;;;,;,';;;;;;;;;'....,;;,:,,,.,,;;;:cccc:;,''''..
odldxooddoddxxocc:;clooc:;;;::;;;:..c,looo:;;';;:;'',;;;:;',;;;,..'...'::;;,,',,;:::c:;;:::,,'',. ..
ldddxolddddxxkoolodddlcol;,::;;::,.:ccllooo:;'''clc;;;,,::;,;:;.......',,;'',:;;;;;,;:;;;;:cc:,'''''
oxoddddxxddxxdddddxxxcc::;:c:;c;,,..llooooool:'.'lodl,;;',;;',.''',''',;,:.';;;;,;,,,,,,;;:oc;,,,,.'
lddoxkxxxxodxxdxxdxddxlcc:codoc:::;.looooooolll'..,,'''',;,...''','..',::ccc:;;;;;,,,,,,;,,;'.'''...
cddddxdolldxxxxxxxkxxkxdoooddolllll:,oddooocl:c:,:....,'.,,,''',,'.....,:;'...';:;;,,;,,,c,col;,''..
:ooododooldxoddxxkkkxxkxxxxxoodolldo;coooo;ccclol'''.o;'''.,',,'...':ccc;    .,,,'',,;,,,;;,:;,,,'..
;ccooddooododkkxdxdooxxxxxkkxxdloddooddodo'colc;:;;:;'''',:,,::.':clccc;,.  ..'',',,,',;,'c:;;,;,,''
cccdxoddoldodxddxdddxdxdxxdddooddddoxdxdoo;;:;;;,;c;;,::,,;;cc;cooolc:,,',,,,,,;,','.';,.';;;;;,,;,,
koc:lclddddoododxxddxddxxxdddxxxxxodod,:c',,'cokd'c;c';..;';,.,ooolccllccc:::,,,,,,''..',;;;;;;;,,,'
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0132
This is Bel-Air
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                        .   ...........................................                             
                       .................................................                            
                    .. ...................''''''''''''''''''''.............. ..                     
              .,dl..,l:..'lOo,,,ck,,,:xKxc:;;::;;;;:;;;:;l0c:;,;;,:l0k;,.';kd''':c.                 
               .Od...oK:..cXd,,;;lc:::xWxcccclllcccclc:coxXNocc::::cNO,,'..0k....Ox..               
               .0x';lxc'''lNkcl0c:::clkMkclcllllkkkkllldxloXNolc:cclW0;,''.K0::ccl'....             
             . .0x..';KO;,lWx;:ollclllkMkclccccclllllldOddddNNoc:ccoW0;,,''X0,:kO:...... .          
             ...Kk.',:X0::lWO:::coKdllkMkclcllKolcllldOllllloNNoccloWK:;,',XK,,':Ok;.......         
          ....';cl;:cll:cldxxoolokklodkkkododxkllccldOkdollloxkkocoxkko:,:lxxl:,'':l:,......        
          ......'''',;::cc:c::clcclllllllllcc:cllccllloolcccccccccclcc;,,;::;;,,''''.........       
          .......'',;,;:cccc:lccclccccclllcccloollllllllc:clcclccccccc::ccc::;;;'''''.........      
      ..........',,;;:;;ccc:cllllcccc::::::ccllol::clcccll:cc:ccccc::::ccc:::::;,'.'''........      
    ............',,;:::::ccccclc'''';c:;,;cl'.,lo;''::'.,ll;,:c:,,,,;:ccc;;:;;::,'''''..........    
     .........,,,,;;:ccccccccllc. ...;:,......'c;l:'.........,c,....'::::;,,,,,,,'','''........     
      ......''',,,,,;:ccc;:cll:c.   ........'':x0XOd:''.............;lll:c;,,,''''',,''.........    
       .....''..',,:::;;::clllcc.    .........;xOkOx'.........  ....,loccc:;,,',''.','''........    
       .....''..,'':;;:;:cccllll.    ..........',;;,..........    ..,lllllc:;,,,,''.','..........   
       ......''.,,,,;:cc:cclccl:.   ......... ..',','.........  ....'llclllcc;,'';,'',''........    
     ........''';;;:::cc:ccclcl:.............   .............   .....;clcllccc:,'''',''.........    
    ...........''';::::::clllll;.  .  ........       ........       .;llclcccc:;,',''''.......      
      ..........'',;;;::;;cllll;.      .......        .......    . ..:oolc:cc:::;,,,'.......        
      ............''',::c:;:cl:'....  .......         ..'',,'..  ....,:lllcc:;:;,,,.''......        
       .........'..',,,;::::::;,.......'','..        ..',,''''.......':ccc:;::;,.............       
        .........''..',;,;::::;.....   ........     ....''....  .....';::;,,;,,,...''.......        
          .........'..''';;;:;,'....      .. .    ...........  ......';:::;''',,........ ..         
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0064
This is Lena, the Patron Saint of JPEGs
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;::::cclllllllllllllllllllcc:odddddddd00c:ccccccc:cllllllooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddd
;::::cclllllllllllllllllcccc:codddddddd00l:cccc;..cllllllooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddx
;;;;:ccccccllclllooollclcccc::lodddddoookKd::,....clllllloooooooooooooooddddddddddddddddddddddxxxxxx
,;;;:ccccccccllodxkkOOkdl:c:::looooooooooxO;......clllllloooooooooooooddddooddxkkxddddddddddxxxkxxxx
,;;;::cccc:cccllodxkOO0000l;;:odo:;looooo;......,clllllllooooooooddllclllodkO000KK0kdddddddxxkOOOOkx
,;;;::cc:::cllllldkOO00000KOl;odd:.'cddc......,lddllllllloooooooddlcccccxOOOOOO0000OOxdddddkOOkxxdox
,;;;::x:::cclcldxkkkOOOO0O00Kxodoc:d00Kc.....codddllllllloooooodxdccccokkOOOOOOOOkkkxxddxkOOl::cclxx
,;;;:cxc::ccloodxxxxkkkkkkOOOkOkO00000K,...,odddddllllllloooooodko::cdkkOOOOOOkkdlodddxkO0XNk:::oxxx
,;;;;okol:llllloooododdddxxkkOOO000kod:...:oddddddlllllllloollodOd:cxxkkkkkkdoc''llddxkOKXNNNOoxxxxx
,;;;;cOdlccllllc:,';;,''cxOOOOOxdollc,...:ddddddddlllllllllllllldxlxxxxxxxo:'..;ooodxkOkkKNNN0xxxxxx
,;;;;:lOocccc;''.'..';lkkkkkOOc,:d:.....:oxxxdddddllllllllllllllloddddddoc'...:doodddx0K00KKKxxxxxxx
,;;;:::xcc:,.....'':ddkxxxkO00O,.l.....:odddddddddllllllllllllllllodxdoc,'''.;dlllcldlxKKOkkOxxxxxxx
,;;;:lo;:;''.....;dkdl::cdxOOdl;.c'...;odddddddooolllllllllllllllloolc,';;;';dolc:ckl:l0klkkkxxxxxxx
,;;;ol;'.':.....lkxl;;:d:co0c;:..:;..'lddddddoooodlllllllllllllllll:..';;.':olcclxkOdolkXKKKkxxxxxxx
;:c:'';'.',;..'do:codxxxoll0xoc,.,c..cddooooookOOOollllllllllllllc;..',,',lc;;;:cldoc:coKO0Oxxxxxxxx
;c;;,,:...,;';o,.,clodxdllckkoc...o.;oddoooldOO000ollllllllllllll:'''...:c'',,;:ccocccdk0xxxxxxxxxxx
,:','';;'.;::c..';clooddoldkdc..'.c;oddoooooO000KKolllllllllllllc;.'''',;..',;:ld:;;:okkxxxxxxxxxxxx
;:'.';,;:lx:'....,:clolclldoc...'.;odddooolx0KKKKKollllllllllllc'..'',;,'..',;;cccloxOOkxxxxxxxxxxxx
;''..:::cc;.......',:cloddd:....,';dddddoolkKKK00kollllllllllll:..','';::::llolllooddxxxxxxxxxxxxxxx
;.'.';,::::'.......,:cloodxxo:'.,':llcccccc000x:''clllllllllloc'..';;;,:lolcllodxkOKK0kxxxxxxxxxxxxx
....'.'';cc;,....',,clloodxkO00k,.:ooollcldK0l,;;;llllllllllllc'...,:;..,:c:llodxk0KKXN0xxxxxxxxxxxx
...'....,:c;;'...;;;lllloddxkO0K0'looolll0K0l;:;;;clllllllllldx'...,;'...;:cloodxkOKKXNNKxxxxxxxxddd
........,,,;....;c,clollloddxkO0KkccclllokKo;;,;;,cllllllllllkd,'.,,,..  ,cclooddxO0KXNNNKxxxxdddddd
........':;....;;,cllooolooodxk00Ko;;,.:Oxc',,,;;.clllllllllxko;'..;..   .:llloodxk0KKXNNN0xxxxddddd
....''''',;...',:cllloooooooddxO0K0;;:::l,',;';:'.clllllllllkxo,...;'    ''cllooddkO0KXXNNN0xxxxdxdd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0058
This is Apollo 11
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           .........................
                                                                           .........................
            ......                                                     ...............    ..........
......................................................................................     .........
.................................................................................''''.     .'.......
..........................................................................'''''......      .........
...................................................................'''''''''',,.......      ........
........................................................................'',,,''. .'''.      ........
........................''''''''''.........................................''''. .....      ''''''''
.........',',''';:;;::,',:c:;:cc;'':;'''';;''''',::;,::;'.'''.d0:'cOl...'''''',: .,;;'     .c:::::::
'''''''''c:;l;''lc'',ll:l:,,,,,;oc,ll,,,,ll,,,'co;,,,'':o:,,,;;Wl,,Kk;;;;;:::::. .'',.     .ddooolll
'''''',,cl,,cl;,ll::c:;ll,,,,,,,ll,ll;;;;ll;;;,ll,,;;;;;oo;;;;:Wo;;Kk;:::cccclc.  ::c:     .kkkxxxxd
,,,,,,;lo::::lo:ol;;;;;col:;;;:loc;oo;;::oo::::ldl::::cddc::::cWdccKOcccclllodo,  kkkO     .OOOOOkkk
;;;;;;:c:;;;;;cccc:::::::coocool:::lllllllollllccldololc;;;:::ckollxxllloooddx:.  ,::.     .0000OOOO
:::::::::::::::::::ccccccccccccccccccccccllllllllllllcccccclllooooooooodddxxkO;.  ,cc.      KKKK0000
:ccccccoooclooolooolollddolollodlloolllodddoddddoooxdodddddddxxxdxkkxxxxxkkkO0c.  lodo.     XXXXXXKK
ccccccX0kXk0X0kxW00oWoN0OKoNxxNXXd0KxdodkWOxKNKWkkNNNk0XONkkOWXXxNXXWkkkOOO00Kc'  KXXN'.    XNNNNNNN
llllllodddloollodlooxodxxxoxdxdodxxkkxdddkddxxxkxkxxkkkkkOOOkOOOkOOk0OOO000KKXd,  ONNO..    0WWWWNNW
lllllooooooooooooooooodddddddddddxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOO0000KKKXXo,  lxO;..    cWWWWXXN
llllllllllloooooooooooooodddddddddddxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOO0000KKKXl'  KNN:l'    .0WWWKKW
ccccc:::::::cccc:c:::ccccccclllllllllllooooooooddddddddxxdxxxkxxxxkkkkkOOOklko'.  dNxdx:.   .dNNNXKN
;;;;;;;;;,;,,;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;::::::::::cccccclllclllclllllooool;..                   ;dOOxO
''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,;;;,',,,''',,,,,,,. ..                     ',,:
.............................................................                                .      
........................................................                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0052
This is Desolation Center
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''....'.''..''',,,,'.l:,,;dxlxkc,'',,:ok00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000O
,'...'''.''''...'''''';c:ldokxdll;''',,,:lkO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000O
;oo;;,.'''''','.....'.;;,:;loxdkxc:,''',,',,:lx0000000000000000000000000000000000000000000000000000O
lc:oc,,'''.',,,,''''',,,,;,,,;;coc'','''',,''',;cldxkOOk00000000000000000000000000000000000000000000
:,l:'''''''.'''''''..''','',,'.,,,,,',',,;;,,,,',,,',,;;:lxO0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KK0KKKKKKK0
'''''''.','...''''''.'''''.'''.,,,,,,''',',','',,ccll,;;;;;;:cldxxO0O000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0
'''''''..'''...''.'''''.'''''.'''''''''''.,'''..;oldo;;;;,,,,,,,::colOkOO00OdOKKKKKKKKKKKKK0KKKK0KK0
'.'.......'''....'''.''.'''.'...'',,,'''''.''''';cc:;;;;:::,,,,;;::::oldkxOxdO00O0KKK00000O0K0K0000O
.'........'..'...............''..''.'''..'..',clc:,:,,,,,,'',''',,,,,;;:ld0ddOOO0k0O00OO0kkKKKKOx0O0
'...........................'.......''......',;,','''''',,,,,,,;;,,,;:;;:;;:ckOkOxO00xllkxOOXKK0K0xk
...........................',,','.''''...'',,,;;;;,,,,,'...,;,,,,;;;,,,:::,;:c0O0OK0kOkd;oOx0KKKOO0O
.............':lolc;'....',,'.''.....''',,'',;,,;,;;,,,.....;;;,,,;;,,::c::;;ldOOOOK0kkd:,;l00XKOkO0
..........';lkklc;,;,,''''.'.'.'''''',,,,;;;,,,,;,';,,',ll,..;,,,',,;,;;:c:lo::lokKKKKxxkxclkOodKKXK
.....',clOdcoOk:;,;':cd,'.''..,,,,;,'. .,,';;;'',',,,',,,:lco',';,;;,;;;;:c:ccc,':dOKXX0olc,cc:kXXXK
.'::ol:dokxcl0k:;coxOkOko;,..'''..,;;;.''',;;,,;;',,'''''odlKc.,;:::,';:;;:'',,c'.;lKKK0l,;;lccOKXXK
oollc:oxdooldkkkkOOkdkOd,     .,, ;:;... ..',',,,,..''',;o:,kk',,,'looc....;:;,l:l:;d0OOoc:;:::cxKXK
,:ld:okddldokxkkkxxO0kdd.      ..''..      ''..''..,;,,,,:'.:o:::d:xkOx;ld;,cc;lOdk:ldxolc:;:c:ckKXK
'.',;cdkxlol:lxddxkOOkxdl..   .'.,..        ,....  ;,,;...  o:::kO0xod'odc;lolldkxk;cc:c;::::;cxKXKK
,,,,,,,cllllcollooodlc:..    .,;.. .;.    ..;..... ,lcx.. .'k. ,old:,:....:;';:ldc:ooxOooddxxOKKXXXK
,,,;;,;,,''..............       . '.,.   .o;:''co,.ddxkx, .k: .';olo:cc   dlckO0c..xoK0KKK00O0KKKKKK
'.....                    ,     .;;.,.   l:::;:coo:xOOOkoc..'ood0kdxkdx', kKOdxd.  .c0KKXXKK0KKKKKK0
                          .'    ..,;;.  'c;;;::ldxxxkxl',c.  .oxkxokk0k:;ox0Ol.     .OO0000K0KKK00K0
                             ...,;;;,.. ,;;;;;::codxxo..':.   .kO0OOkOOOxxxOO:.  '::. cO000KK0O00O00
                     ....  .',,,;;;;;' ';::;::::cloxkd;;:' .;. .:kO000O0000000, d0000:.l0KKKKKKKKK00
                     ...  .,;,;;colc:'.;::ccc::;;:cloxkkx' .kd.  .cdO0O0OOOOOk:.OOOOO0:,k0000000KKK0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
2/3 (24 POSTS)
>>>