I like it. What is it?
C:/TAG/Illustration/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0194
This is Running Up That Hill
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oddKWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNkOO00kkkkkKWWWWWWWWWWWWWWNWWWMo,,kXWWWWMMWWWWWWWWMMMWMMMWWWWNWWWWWWWWNo.;,:
clddkO00OO00000klWMMMWWWWWKOO0OkkkkkOXWWWWWWWWWWWWNWWWX:,;OXNWWMMMWWWWWWWMMMMWMMMMWWWNWWWWWNk:. :ddd
KcllodoooodkOO0XMMMMMWWWWWWWXO00Okkkxx0WWWWWWWWWWWNWWN;;,;0XXXNWMMWWMMWMMMNNMMMMMMMWWNWWKd,..',:dxOX
O::ccllooddXWNWMMMMMMWWWWWWWWXk000kddxxNWWWWWWWWWWNWWX,,;;OXXXXXNWMWMMMMMMNKMMKNMMMWWkc.. ..'..:KWWW
Nc:::clloodxk0NWWWWWWWWWWWWWWWO000OodxxOWWWWWWWWWWNWW0;;;oXXXNWNNXXNWMMMMMNKWMXXMMXd.. .. '...'OWWWW
WXo:cxc:clddkkxkOKWWWWWWWWWWWWXOOO0OxxOXWWWWWWWWWWNWWk,,oKKKXNWWWWWWMMMWMMWXXMXOo,.  . ......;0WWWWW
WWNo:ONkc:cloONNKOxxXWWWWWWWWWWOOkOOxxxKWWWWWWWWWWNWMO,;NXXNXXWWWMMMMMMMMMWNXl'.'oKNO....'' .dWWWWWW
WWWW0llKWd:X0dokNWWKNWWNNWWWWWWXOOKOOOOk0WWWNNNWWWNWMO,lMXXWWXNMMMMMMMMMMMMNWxc'...'...'oWWd ;WWWWWW
WWWWWKOdxolNWNNkdxNWWWXXXXWWWWWWNXKKOO00kkWXXXXNWWNWM0,dMNXMMNXMMNXXNWMMMMMNMNXMNk:...'dWWWW;.OWWWWW
WWWWWWWNNWWWWNWWN0NWWWWNNWWWWWWWWWNNNXNWNNWWNNNWWWNWMNcOMXXMMWWMWXXXXNMMMMMNMMNWx';d.'xWWWWWd.OWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWNXNNWWMMMWMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMKcXNXlkWWWWWWWNWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXNWXO0XWXNWMMWWMMMMMMMMMMMWWMMMMMMWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWWWXXNxooxNKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWMMMMMMMMMWWWMMMMMMMMMMMMMNNNXXKWWNWWWWWWWWWWWWWWWMWWMMWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWMMWWWWWNNNXNNNNNNNWWWWWWNNNNXKKXNNNNNNXXXXNNNNNWMNNWWNNWNNWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWNWWWWW0OKWXKXWWWMMWWWKddddddddddddddddddddddddddddk000000OdddddkNdd00dddddxWWWWWNWWWWWWXWWWWWWW
WWWK00WWWWOxK0XXNWWWWMMWWWWXK000000xokKloO00K0000000kkO'c0O;d0KKKKKKXW00XN000O0NWWWWWNKKKNWWWWWWWWWW
WWWKxKNWWKd00KKKXXXNWMMMMWWWWWWWWMMo,XOcOMMMMMMWWWNWOkNl.0N.cWWWWWWWMMWWMMWWWWWWWWWWXxkKOdxXWWWWWWWW
WWWWk0KNNdO0KXNNXK0OXWWMMMMMWWWWWMMc;k:o0OxxKWWWWWNWXkOK.'0.;WWWWWWWWMWWMMWNOO0XWWW0xkWWWKxxONWWWWWW
WWWWKdXNXOXOXXNXXKXNWWWWWWWW0xx0WWX;;;lodOKdkWWWWWNWWOkx....,WWWNKKNWWWWWWWWWNKkxO0OxxOXKkxxxx0WWWWW
WWMWox0000KKXXXXNWWWWWWWWWWWWNxcokl:::ddkKokWWWWWWNWWNkxl....O0c.;dKWWWWWWWWWWWWN0OxddddddooooxxKWWW
WMMdk0O0OXKXXXWWWWWWWWWWWWWWWWWOc:cccloodoOWWWWWWWNWWWKxxxc.....kWWWWWWWWX0KXXXNNX0Oolodooodddoddx0X
MXxcxkOOXXXNWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWK;::coddxXMMWWWWWWNWWWW0kxk...'KWWWWWWWWWXKOooooooooooddxkkO0Odddddx
o;;c0KKXNWMWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWl:clk0XMMMWWWWWWWNWWWWW0kkd..XWWWWWWWWWWWWWNXXK0KKKXNWWWWWWWWW0dddd
;;;kXKNMWWMWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWW0;cdkWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWKkx;.0WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWXddd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0190
This is 21wallpaper Batch Nº6
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX0dxxol::c;:ooxOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKo:x;:dl:',,,,.,...,;o0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOk'cl'dxl.,,,,;'..',,'.clONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0xc';,oc,......';;.,,,,''.'oxXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNK:..'::clc;...,,,;,.....lKk,..:okXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNK;..;ccc:,....','';,'....dKKx......;l0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXl:lo:'.............;xkl.;KKO:.',,codl.:ONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkl:;'.,cool;........'lOKd;0l'lk0xddxxl...;x0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXd',codxo:,.............,00x:;kK0o,'',c;.:c....';lko:;c:cldx0XNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNx'.cl:,,....''.......xxc...cOkOko'.;:...',c''c'..'cdc.,do''''.'cxXNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNKc''c;';:cllodlcc;'....ckxooo.c',coOK0x';::;;'cc....cd:..;dl..':o,.,KNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNl;;c;,,,,,'.:clc:,...coocl:cccddddc....,,,::..:c..'....cdl..ld;..lXNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNO,c;'',,'.....:clc:,cxl,,,,,,;::cdkOk...,,,,,;:;';;,oc'.'od;.cx:.'dKNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNx;,.',,,,',;;....';;d0lccc:;:lodddOxo,''.;cc:;;:c;'';cdc.'do''do.'dKNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNx''..,:okOKXX;...;l:.:cclcc:cc:ol;l.c.c,,;looc:;.;ddl.:do';d:.cd,.dXNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOddkKNNNNNNNXc,;,:;'l;,;cclloxlkdx:ookOXNNNNN0xd;'cdl;;do,;o,.o;'0NNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX;,lcooolcc;;oOOOkkkO0XNNNNNNNNNNNNXOkddc.'lo'cl':xKNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKddoddddx0OldkkOKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXX0xxOkx00XNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxddddddoxOKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkdxkOKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOO0KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0187
This is How to Draw a Horse
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMWWMMMWWMMWKMMMMM0MMKW0KKK0NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0WMWMMMMKKMWOdWMMM0OMMMNWMMMWMMMMMMMMMMMM
MMMMWWMMMMMMMWMNWWWMWWKMMWNWMMMMNNNNNXNMMMMMMMMMMMMMMMNXXkOXXXKKKKK00KKNWOkWNOMNMMMXWMWkk0kKXWMMMMMM
MMWWMMMMMNKKOXXKXO00KKOMMMWdKWMkMKNWX0xoddkO0XWMMMMMMMWXKXWOWNK0WKWMMMMNXNKxdMMKMMMM0WOdoO0:.'dKNMMM
MWWNOXKOkdkxOkkkkxl::;kkdxlXdXOd0:cccc,:c:c:;,:okXMMMMMX0kNOO000c:WMMMMMMW0odoOlWMMM0KMWKNWMKc..lWX0
MXk0dddXN0dkodlkolldl;:O:0lxkkO:';olc;:l:llcco::::xWWXXXdXdoXkOk0x0KKXNNkkkXWXdOWMMK0KWWXOMMNXk:,cOM
NMWXKxMMMXXWMMWKdodo:,kMWdW0WO,;;cll:cll;dooodocc:l0XMMOXd:0KkO0000XWMMMOOMMMKOWNNXkOxkKKk0O0NXOc'kk
MMMMXkMNlXM0XMMMXWO,;,NkMMMMK:,;;c:,,;:c;::;:,',oXxNWM0xWNMO00ONWMOd0KKx00XXKOMMMMkWOXXXkKMX000OWNXW
MMMM0ONNKKWKoXKXMMN,,oNXKXKOl,.,,'',;';:;',;',;clcdMMMWkKXxkKWWdXN0dOOOWM0dNKXXXNXOkO0XWOMNXN0N;NMWX
MMMM0N0X0dXdlx:MMMK.xMMMMM0o';,,',,:ol'c:lld0NWKOlXMWNNN0oXMMWodKXKKXkcOO,kkKWN0NMNx0ONWOkOMMMOlkNMM
MMM0xN00koO00xkXK0l.NMMMN0o.',',',':O0ockMMMMMMMXXOMNKXXNxoxklXW0kKO0coXdcodkKM0NMXX0Nx00NMNWMkWxdM0
MKXkXXx0ldMXNKXKOl.cMMXko:''..,c;:':,;d,xMMMMMMWdK0MMMMMMMM0lKxd0NX0olOxdo:,xMNkcKX0WO0KXXKONWO0XOXW
NOOOKOx0xkMMNKWKO0OkXXd::,',,,;:c;','l::dMMMMMWOWMMMMMMMMM0odlkOkO0KNkoxllldXNX0;cxkOxNkMMMMWNdKWMNX
kXOKXK00Kx0MMOKMKNKNkKkOKO0Ox;,::,''c0,:dWWNNNOXNWMMMMMMMWxkNKokNOWMWooXKXWMKKMXl:ooOKdxkKMMMM0O0KNK
0WKKK0xOMMMNOOXKXX0k0MWNMMMMWKc;',''Kx'.,;:oMMMMMWN0O0K00KOKXOdKOWMMO0okNWMM0NMN0dlolKK00dx0WMNkWKXk
WNMWX0oXkKXoxOX0kKXOkkO0XXX0kkc,,.'cc,'''.,0MMMMMMMKdOKxOKkWN0kdxNNXdxKWWWNKWMNO0Ol:l:OXxOXOWX0KX0kO
MMMMNxXX::lONdKMMMMMMWMMMMMMMX:'.,:K:''',,;MMMMWXXXKxXX0dK0KWxxWkWxW0OMWO0KKOkOMXl0ol,,;kWOKKXM0xNxx
MMMMNXKklxOodOMMMMMMMMMMMNKWMM0:'cKd:,,...xNNXXXNNNXkNkdxoO0dxKMOxWM00oOWMMMOoNKdlKXx''.'ocxKMWKK0Xx
MM0XWNKk0ldkKKXWMMMMMMWKKNMMMNNldXO:o;OxcxWMMMMMMMWWOk0XdXdOkWKdod0M0WlN0WM0WdkKxKcKWx;''cckkNNXK0W0
NOWMMOxkxkWNkxllkMMNKXXMWxMWXMMdOWOollWKx0MMMMMMMMMW0kOXoNXNM00NMOXNKkkKKK0K0o0OdKkKXX0l:lk0WWkKK0XK
lNKMKoxNxMMNl:l:cdO0XXKKXW00WN0dd0xdl0X0OdKKXXKKXXXXKNxXxNMMxNMMO0MMNxNNNWMMKxdKxWMMKXNXOkMMMMK0kOkK
dW0MOdOXWMMKc;cco,XMMMMKNXK0lodM00lNcMKoOKWMMMKMMMMW0NOMXlWMNOMK0MMMkkOXWNXxd:0MOkMMX0XKKOXWMMK0O0xN
KWKMMkkMMMMWk,;;c:oWMMMM0kK0oKOMNcK0xKkXMMMWWKNMKWWkMMONWkkNNKXWkMMMW0OMNXdcK:kWKkoWMNXOOkxKXWNxKxkN
0W0NMo0xWMWW0d;;',loWWNMxko0kMkNoc0NMXkMMX0k0KMOXXxWMMMOX0KOkXOMNOWMMx00KldOMoXkWWoMWXkKXOKMMWWOOO0M
WKMKkdk0xOWXxWx,cko:dkOMOWdcdMW:lxMMMOWKkkk0XOkOO0MMMMMdWMWXlxoXMWoNOOWoNcoxNONM0Nd0NxXMM0WNONMMNN0W
M0MKO0XxXodNxK0KlcN;,XkNMM0doMd;xKMMMx0o0MkOkdWXNNMMMMNcdMMMKxKNMModdMxxW,kxkMxXkNxOoNMMNxxOMMMMMMNX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0120
This is Gabriel Silveira
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               .0Wd.    'MMMMMMd. .KWWWNNX,         
                                                               ,Wl  ckk:0MMkdc..:kNMWWWXo. .';:;,.  
        ':'                                                    l.::0W0dxkkdoXNMMMMWXkl'    ;cccccc. 
         .,oc                                                  .XWOkkXWNXNMMWc''..     .,clc0Xcccccc
            ll                ..           '   .  ;d0d,.cOkc. .dl;:;:c:''dOkc:lxl,'...l0KO.:0Xcccc,:
            .K      ....     .cc,     .. .  ..''.KMMMMMXMMMMW' ...',;cldddxkk',,'....;KKKo :0Kcccc' 
             K          ...   ..,,,.  ..  .cxo;..dNN0l..;xNXl             ;c:;;,'... ;KKKo :0Occcc' 
             l             ...    ..'.....dKc'.;xd0Xx    ,K'                         ;KKKo :0kcccc' 
             o       ....  ..    ...  .:ccxxcccccc;;o;;;,;.                          ;KKKo :kdcc,.  
             K           ,;'....  .. .:xlcllccccccc:cccc,.''...                      ;KKKl :occc.   
.0d          ; '''',;;;;;:clllolcc;cccdNMKxocccccccccccccc:'..:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;oKKKo :cccc.   
.M0  ..       'lodd0XXXXXXXkKWKOOKXNX0lcok0XKo0xcc::::::;'  .'OKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKo :ccc:    
lM0, KM. :Wo. 0'',,xXXXXXKOk0KKXXK0OOO00c',:c:lc::::;;''.  ..;:cllO000XXOXXXXXXXXXXXXKKKKo :ccc'    
KNNxdWM' lMkl.X....kMMMNOOxoxO0XNKXWMMMXl;;::::;;,,'... . .......dMMMWMMXMMMMMMMMMMMMNKKKo :;:'     
cccok0X;clMWXNX   .xMMMWXXNXMMMMMMk0MNMNkc:cld;.'..,..' ;    ...'WWNXKWMXMMMMMMMMMMMMNKKKl ;.       
ccccccc;,lOXWMX   .c0XN0xdxkXNN0xkWKkdlccd0Xxdoxlcl..,',,   .cc:'.lOWMMMXMMMMMMMMMMMMNKKKl .        
;:ccccc. ,cccl: .;ccccccccclxOXWNKxllodxkOOxdolokcdd:,;c;,. .xoco:  .lXMXMMMMMMMNK00Oddk0o .        
',;;cccc::;'.   ;:::::;,'kWXW0OOcoxdO00KKOold,lodddolo;  ...oKKOO0    .oXMMMMMMKllodxOo.............
;......       .lK0kld.   .xXNxx0WMklOOkocc:lkx'      .:::,.cdxkOox      oMMMMMW0x00KK00Oo,.         
Okl,''.      .:ocxk..,     lMMMMMMKlol;cdOOkdoooc;'...,;:cOOd:d:.x      llWMMMKxkd':doodxOkc'..     
doodkOkc'. .,lxd:d.  ;      xMMMMNOdxxlxK00KK0K;,,,,ckk0oOxxxco..k.     : lMMMxol. 'kOOkxoooxkOx:.  
00O0KOOKK0kKK0O0ol...:      .KMMMWx:.. llood0No;::;.:xx:c,  .    ,      .  KMNlc.  lK00KKK00KKO0KK0O
xccd;  .;oxl,. ..Oxl:.       ;MMMMKMWc.dlO;.XMMWNKKKKdOkWNcdc;;;dO         ;MM0kc. ldoodxkOkd,  .:ox
oolccxxc,. .,lko:kMNo,        KMMW0WWKo00l ;OWN00KXK0okXXXdoOdNKKk          XM0WWo dkOOkxdolclxd:'. 
00KKKKKK00x000000xNo          oMMX0NNKdx, oKx0XOxKxo.o:lk: ..;Ox.           xMOKKXl0000000O0000000kd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0114
This is Past is the Future
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
00Oxollxolllcccc:::c:clllc:l;c;:;:;::;:cllollclldkxxOXXXXXXXX0xxodl0KOccclllccl::l:::ccllllooxOxxkO0
Oxdlc:cxc::;;;:,,;,;;;::;;,;;,,',,,:;;::::::c::::cl:cok0OkOxoccc::cldl:;;::;;::;;c;,:cc:lc:coxooolok
Oxd::c::cxodddkxdddododddooloooodddxdddddxxxdddddxdxxxdxkdxxxxxxxdxdddddodooooooddddxddddddxoollllox
0kd::cloldxll::::::cllooooddddddodoooooooollccllllllllcllllcccclllloollllllcc::::::ccc:c::;cooxkkc;l
xdo:lloccldxolc::::oxkxodxkxddxdlloooooxxxdddocccccc::c:;;;;,,;;::clloolllllodolcc::c:::::;::llxkkcl
xolcld::;oOkkkOkooOOkO0k00k00dKOdOOxldOOkkxdlc:::c:;,,:,,,,,,,,,,;;;:::cllllloooddollcc:::;::cllOk:;
xddcod::;c0xolk00x0O000kK0kk0xK000Oock0OO0xc:::cc:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:clllloooddddoolc;:::llkxcl
xdl:od;::cKkxx0Kkk0kx0Ox0OdxOx0OdoO0ox0Okxo::::c:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;:clllllooodxddd:ccccckkc;
Ooc;dxllookkOOOkOOOxdkxxkxodxdkxolxkkdkkkOxoooooc,,,,,,',:,,,',,,,,,,,,',,,;ooooddddxxkkkxoxddddkOoc
ko::xxddkkkxxkkkkkkxdxxdddddxxxxxxxkOkkkkkkkkxxkl,,,''',oddxxddlccc:;,,,',,;xkkkOkOOOOOOOOOO00OO0Ooo
xoc:lo;;::clc;,::,colll,,:lc:cocccooccccccclc::::,co:'cdxdxkOkkkkkkkkxdc,,,:cccccllllllol;::ododxdoo
kll:odcclcl:;;,';,dolldol::cllxxdkdx:,,;cccc:::::'cxlcxxll::cdkkkOkxkkx,',:ccccccccllllc;;;:coddxxox
Oll:oxllolc;,,,,'';lxdx:ccddc:dkkdoolc:::ccccccc:',lcoxkOkxkdxOOxoc:clc;:ccccllcccllclc:,;;::lxdkxok
kclcooclo:::;,'',''llclcc:oodxdl:::c:::::cccccccc:;:cokO000OkkkOxkkxdxcccccccccccccclllc,;,;:cdkOxlO
Okododll:,,,,,,,,,,,;::cl:coc;,,,,''',;;:llcccooocoocoxkOOOxxk0xdO00Olccccllccccccclollc,,,;;cdx0klO
0dlcdkllc;;,,,,,;,'''',;:cl:;;::::::cloolodoloOoooxklldd:::;;;;,cxOxlccccclccccclclccll:,,,,;cod0Old
Oldcxk:cc;;;,;,,;,''''';:::,,,;:clodlookkxclcoOdodkkdcoxkxooddolcooc:loololcclllclcllll:,;,,,:ox0Odd
dodlxxl:c:::::;;;'''''',,;,,:cloxkdddodoxOxoclOddlkkxdloxOOdodxdo:;::lxoldxxollclccllll:,;,;,:ooOkox
Okodkxllc:;,,,','','''';::;cddxxxdkxkdooodklcckkdcokOkkdolodxdodkl::okkxdlkxxdoodoc:cll:,;,;,;loOkox
Okdokx:;;;;:,,',,;;','';ccllldxxxdoolxkollolc:dl:;odkkkkkxdolcdxOkocokkddok0xllxkxoddll:,;,;;;loOkdk
Okdoox:::;c:;',;;:::,'';llllxOk0kkxllldxc:c::;;'',cooxkkkkkdccldl:::lkOkdldxxcdOddcoOOdc,,,,,,loOkoO
xxdooxd;:c:,,,;:,,,,''',llloxkkkOxxlll::c,;;;;c;:;cdxddkkkoxo:;ll:lllkkxdloxolxddocdOOkdl:,,,,loOxox
xddloxl;;lc;;:;,''''''''ccccdxOkxxdoxxl:;,;;;lxclocdxkxdodkxc;:cclcdlxOxooddcoxodxldOkolldxl:,l:xolx
xddldxo;,clccc''''',''',cccdxOkdxdolcdl::;;;;dd:oxcldxkdodxo;;:ddx:xlxOkdodo;oxokxlxkdoxoxkxldo:dook
dxdodxd;,clccc,'''',''',:ccdxdddddlllcc:;;,;cdd:oxdcdxxocooc:;dOxkldookkddo::lkokdlxxckklxklxddxOOdk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1 (5 POSTS)