I like it. What is it?
C:/TAG/Short/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0235
This is Goldman v Silverman
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..,cc'   .;;.     ..,::::;'.                  ..........',;,''''',,'....'........'cldd;........... .
...,,.   .;;.     ...:cc:;,..                ......',,,,,;,..................''',;cldo;............ 
..'cc.   .;;..,;;;;;:cc:::odd;.....  .... ....;;;;;:cllccccc................':::clccoo;............ 
.......  .;;..ldddl:;;;,;,,;;.................:cccccloocc:::,'',;dkdloOx;OOxl:ccclccoo:,,'...  ..'..
.......  .,;;:dkkxc....''.',;:;,..'coo;ok0k,'............'.....,;okOk::,..';,::::lccll;....... ..'..
......   .,:lx00dc;..',,,cooolloolldO0ccol:...;l:;;;:cc:c:;,:';,..';'........;;;;ccclo;.....   ..'. 
......  ..',,,,,,,''''',lddl::::;:odoc;,'....'coc;;:ccldd:c;,','................',:coo:',;,... .''. 
........''.'''',,,;,,,,';cc:,,,,',odoc:::::'..'cl'';clodl,ccc'.,''''.......'.....,coxxc..''... .''..
.. .'',:::;;;,,'..........':'....':,...''',,'..oddcccooddcl.;c;:c:''.......'......coxxc.........''. 
....',.';;;;,,,...........';;;;'.',.  .....'....,;:,;::;cllc,',,:cl'..............coxxc.........''. 
....,:'.';;,,,'..,;.......';,'''.',............::',;'',;;::clc;;::lol:,...........:oxxc.............
..........,do'...;:'....',;:'';'....;:;..........,,'...';;:ll:,;:ccllod:.....  ...:lxxc.............
.....,;,. .':;...:c:,. .,;::'''   ......  ....',lloo,',;;ccc:;:ccccllodd'  ..    .:lxxl,''''''''''''
,',ll;'....:lc'.;cccc;'...........''.,,;;:::;.'lldd::;.,lll::ccccccccodol;........:ldxl......,lolodd
,;ON0.....':odocc;;;;'.........',,,,:l:;cc..;,;ldxc;:.;odlclllc::clcodddool'......:lddc.....,;lol:;,
..........,::loc:;;::;...  ......'...',:;. .,;:ldo;:;:ooclllll;:::cccoxxdol.......;lddc..'..'cl::::,
''.......',;cc,,,;;::'.........  ....... .....coo:;;cc;:llllc:.,;;:clodddol. ..';;:looc....;cl;','''
.'.....''..'''',,,,.  ........   ..,;:;'....;:co:,;:c.:llcc::'.;::::clooooc.'cc:locllloc;::ll;......
........''',,,,,,'..      ......  .',:;:::ccloooc;;;.;:cc:::,..,,,;;:cloolcccc:::cl:oclccl:,;:::::;.
..'.......';:clc...         .'.    .';;:::ccclool::;;:::::;,'..,;:lllloolc:;:;c;c;cc;c:;ccc::cllc;,;
,c,,;;;;,..,,;;. .              .  .,ll:::;;;:cc;,cloolodddool,,;,;:lllc:'...........:lcocllc:cccc::
;,.,;;;,.......                .    .;c,;c...,''..';:;;,,;:c:;,::;,',::;'...  .   ..'.'';:ccc:::cc;:
::cccc:,''..... ..                  .,c::;. ,;''..;c:::::,'',,''',:'........ ..  .::'..'..';;,;:::;;
cccc:::::::::;.                   ....clc;:.;,,,'.''.'''.'''''''''.,......   .....;clc,:;..'''.'''''
ccccccccccccc:.                    ...;odc;lc;;;'....'....   ...........     .....;lc;:, .''......',
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0224
This is Hair Love
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
WWWWMMMN0xdXMWWWWWNKxxklc:::;:oxdxdddddddddddddddol::lclodddddddddddddddooooooolllllloddddoooooollll
MMWMMMMW0xdNMMWWWWNKkkkol:::;:oxxxddooolc;:,.'',,..     .;odddddddddddddoooooooolcccclllllllllllccll
MWWMMMMMKxdWMMMWWWWXO0Ool:::::dkOkd;'...   .....         ..'odddddooloddoodoooooollodddooddddoolc:cl
MWWMMMMWXkxWMMMMMWWXO00xd:::::xOOOk:..   ..   ..   .       ';'........,cdddoooooollxkkOKOxddddxdl::l
kOO0KKKKKOONWWWWMWWXO0Kkx:c:::xOOOOl,..    ....  ..       .        .. .,ldddddddollxkdOK0xllldddocco
lodddxxxxxxxxxkkO000O0Kxdcc::cxko:'.              .  .             ..  .;;::;clodloxkdkkdllldlddocco
;;;;;;:::cccclloooddxkkxdccc:cc;..                   .                    ..   .oodkOdoxxdodddxxdcco
;;:;:::::::::::::::::ccclc:,',coc..                              ..      ..  .'ldod0KKkxddoodk0kklld
;;::::::lllcc:::::::::;,;'.  ...'..                               ....   .   .,oddxOKO00O0K0O00Okllo
::::::::lolc:::::::::,...                                                      ..;oxkO00OOOOOOOxxcld
:::::::::c::::::::::::'..                       .......                        ..';llllllllllllllcld
;;;::;;:;:::::::c:c:;'..                    .,::ccccc;;,,.                  ..;cldxddxxdxxxxdddddddd
;;;;;:::;;::::::::;'.                      .:::;:cccc:::::.                  ..,clodoooooddooooooodo
;;;::::;;;:::::::::'.                     .;:,,:cccccc;';c:..          ...     .'looddoooddddddddoxd
:::c;:::;:::::::::::,...   ..           ..,lc;;xollllxl:dlc...                  ,loooddddxddoddddddd
oooolll::::::::::::::;,.. .            ,cc:clkOkoodoookkdlc::c            ...'';oooodkxddddddddddddd
lllllllc::cc::ccccccc::;,,..          ..,::llloddollodoool:;,.    .     ..:oooooddxk0000kxdddddddodd
lllllllcccccccccccccccccc:,..     ..       .;ldxdcl:lddoc'             . ..;lddodddOKKKK0K0kdddddddd
lllllloooollccccccc::::::;... ..             ...,clll,.     .       .   ..''dkkkO00XKKXKKKKK0Okxxxdd
llllloooooooolcllccccc::::;;;clc'..           .:l0X0K:..  ...........'',::oOKXXXXXXXXXXXKXKKK000Okxx
loooooddddddddooolcccccclclccdddolol,...... .;XX0OOOkkkO;.........'cooooddx0KKKKKKKKXXKKKKKKKK000000
looodddddddddddddoollloxkOO00000OOOOOOxddc;,:xKXXKK0OOOOk:;:oodododxkkkkO00XXNNNNNNNNXXXKXKKKKKKKKK0
clooodddddddddoooox0XWWMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNWNNNNNNNNNNXNNXXXXXXXXNNNWWWMMMMMMWWNNNNXXXXXK00OKXXXK00
llllloododdoolox0XXNNWWWNXKKOOOkkkOO00KKKXXXXNNWWWWWWWNWNNNNNNNXXXXKKKKKKKKK00Okxdoc:;,'....'',;codk
lolccccclcccld0KKKXNXX0kOkkkxxdooolllllllllllllloodxxdddooooooollllccokKX0l..............'''''''''..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0215
This is From Nothing to Something
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
okdll,,.''''.,'..c.,.,''.;''loooooooooooooooooooooooox0XXXXXKXXKXXXKXKXXXXXKXXd ....................
xkOcl.'..''.;''..'.;.;'....'loooooooloooloolooooooooox0XXXXXXXKXXXXXXKXXXXXXXKd.....................
ddxdxxkxxxkxxxxxkxkxxkxddddddxdxxddkdxdddxdxxdx:cccccloolodoldodooooloolooooooc''''.''''.''''''':doo
odxdddxdodxoxokdoddod0Occ;:c:;ccc,:l,o;o:;;c;:k'Ok0OkxKxkkKOxXo0dO00k0x,:..............'.......'dXxk
OOkOO0OOOOOOOOOxddxxxxxoodooooxooooodoodc:ccccl.,,',;,,.,,,,,,'',oxddooldooooloodoooooooooc::::coOOO
c::d:o;o:ccl;:OlxkKOx0O0kOK0dKdKd0OOk0O:.'';,',,;'';,.;.;.,,,',,.Nkkxxkkdxkkdx0d0dOxxxkxkKl;:;;;:,;;
doododoxooldookcdoodddd:loddddodldxxdddc.'''''',.''''''''..''....XkOOOkOOXOOkOkkOOOOkkOO00c:::::::l:
dxdxdkxo;.......................'kOkxkkkkkkkkkOxOxOkkkOkk0cddkxxxxkdxkklOokdxxkdkx:',,;;;,;;,,;;,;,;
oxxxxxkl;.......................'kkkkkkkxOkkxkkkkkOkxkkkk0ckxkkxkkoxxOxkkdkoxkkxkx:';;;;;;;,;;;;;;,;
O;.','',.'.'.'...'''.'.'..lxdoddoxxkxxxOxkxxxkxkxkOddxxxxxddodddldododododoloddddddodooddododooodooo
0;';:c,:;,':::,:;;.:;;;:c.odolcdloddolldldlklloollOokkOOxkOxxkOkxOxOdkOkkOklokkkkkkkxkkOkkkxkxkkkkkk
xc;,,,;,,,;;,,;,,,,,;,,,,,odxdddxdddddxdxddx0KKKKKKOOOOOOOOOOOOOOOOOOc:::::::c:::c:::c:::c::::xxxxxx
KO0kK0KxKOOx0O0OKKol:'..,.'.,...;.'.;...'..lKKK00K000K000K0K0K000000N;:col:llcccol:o:o;lllcol'kddood
xdoodxdddxxoo:l:cc;c:::;;;:cc:;;:::;cldoddoxKKKKKKKKXXKKKKKKKX0OO00O0::::::::;::::::::;''''''.lllllc
0KKKKKKKKKX0o,;;;;:;:;;;:,;;;;;;;;:;,dkl:co:l:lcc:xcococlco;ckd;'..,.'.,...:.,.,.'',..l..';,.,';',,,
0KK000O0OO0kl',,,,,,'',,,,,,,';,;,,;,oxddoxookkdoododoOododdlOo;;;,;,,c:;,,;,;,c;;;:;;l....'.''...''
KKKKKl .......................':dodddoddoodoododooddodo;;odoldldldod:dldooldlxo;cooooooooooooooooooo
XKXXKl........................'cxdxdxdxlxdxoxxooddxdxxl;coxOlkdocxxklxdx:kdxoxO,cooooooooooooooooooo
::c::;'''''',''.'''''''lOxkkxxkkOOOkOOOOkOOkOOOO0kxxxxxxdxdxdxxxdddxdxdxxxxllooldoxodoxddoodxoxodxc:
.......'......''......,dKkxxOxOk0xkxOxxO0kkkkxdKKkddoxoxdkodoxddxkdddddoO0dc;,l;ccl;:;l;c:d;c:c;,kco
xxxxxkxkxxxxxxxxxccccccokkkkkkkkkkkkkkkkkOK000000OOOOOOOOOOOOOOOOOkdxxddxddddddodddddddddddc::::::'.
xxxoxxoOdkxxdxdk0l,;,;,;,;;;,;;,:;;;;,;,:dk;:;c;c;c:c,l:;lc:::::;odl00KkKkKkK0Kx00Ok0O00KKo..,;;';,;
0kkkkkkkOkkdkxxkxc::::;::c:::::::::lclccloxddddodxkdddddodxoocolldlccllllcc:llllcll:odkddxo:,;;;;;;,
d0xOOOkOk:';;;;;;;;;;;;,:,;;;;;;;;;lkxkxkxOkxxkxxkdkxxxkxkx:'.......................l0xxxkxkxxxkxOkx
kOkkK000k:':;;;;::':;:;::;;;;::;;,;oOkkkOOkoOkOxOOxxkxOkkOd:........'...............lOxxdkdxk0dxdkdd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0205
This is Birdlime
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 .   .   .....',',''.....,lllc:,'..'....,;.... .......';::::ccccccc:;,..............;:cccccccccclccc
.... ..   .  ..........',,::;,,,,..'................',;;;;::::::::::::;;,,'......'';::::::::::::::::
........  .  ..,,;,..''','',,;,,,,,,,,,,'........,,;;;;;;;;;;;;:;;;;::;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::::::
..................'''...'.';;;,;,,,;;;;;;;;;;;;;;:;;;:::::::;:::::::::::::::::::::::c::::c::::c:::::
...'',,,.......'....'..'',,'';;,,;:;;::::::::::::::::cccccccccccccccccccclcccccllccccccccccccccccccc
,,,,,;,........'..........,,'....'::;;:::::cc:cccccccccccccccclllclllllclllllllllcllllllllllllllllll
.'....',.......'...........':c:;';cc:::::::::::cccccccccccccccclccllcllclllcllllllllllllllllllllllll
....';;;,........,,,;'....,ldxxxdoodooc:;;;;;;;;:;;;;:;::::::::::::::::::::::::::;:::::::ccllclccccl
....,;;,........,:',::'..,..,oddocclllcl:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::::::::::::;::;::::::loddddxxdxxxxxx
...............':;,;;,,.,ox.':ccc:,;;:oxdolc:::::::::::::::::::::::::::::c:::cclc:::lclxxdddddddddxx
......';:coc..';,,,:,'..'.'';:;;;;;:::cclooxkxocc::::cc:cccccccccccccccccloddxllc';;lddollccolodddoo
...',;;::::'.....,;;,'.....'''''';::;::::c:cccccc:cc:cc:cccccccccccccccc:ccllc:;c:ccoddolooooooooolo
,:looc;'..........',....'.''','',;::::::::::c::cc:cc:cccccccccccccclcllc;,'',;,,:loxdddddooddoololll
::clol:....   .....'.. .....','',,,'',,,,,,;;,,,;;;;;;;;;;::;;:::::::clc::;,,,;:coooddxooooddoollccc
,'''''........,...''.;'.,'''',''',........................',;::ccodxxddoccc:,;;;,;llodddllllollc::::
c,........',;'.'..,;,;;;,''''''''..   .................,codddxooddddxdodddooooc;,;:ccllllcccc:::;;;,
l,................,:cllc,'''','',,'....................,::cllcoddxdddodoodooolc:ldolcccc::c::::;;;,.
,,'......'''. ..':cllcc;....''..';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:codxdxxdlllloodddddolooooollllcc:::;;,'..'....
',......',,,'..:c:;,'';;;;'....';;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;:,;cccccclodxdooooddxddooocc:;,,;;;;,......    
..............'.............'''',,,,,,;,,,,;,,,,;,,,,,,''';cloolccloooolllccc::::;'........ . ..    
.......',,,;;;:clllldxdo;'.','''','''','''','''','''.'....'.',;,..',:::::::;,'...   .... .     .    
....'',;::cloolododxddl;.;'';,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,................'..........................'''.'
......',;:cloodddoodl;',.:;,c:;:cccc:;:cc::c,'','.........'..............'......'cccc::ccc:;;::;;:c:
..  ....,;:loodollc:,.''.,clcc::c:::ccc:;;;c:;,';::::clllc::;';,,,,;:;:::::c:::cccc:cllllc:'.,,,;,'.
.','...,;;;;;;:,,,,,,,'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;:;,,,,'''..',;;:::::cccccccccccccc:::,.........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0185
This is a crazy office worker's night meal
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKookkxxoc:;;,,':ll:;,ONN000xxOOxNXOkx
KNNNNNNNNNNNXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKxckkxxdl:;,,'';::,;ONNX0OkkkO0XKOOkd
KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKK0:kkxxxdoc;,''''',0WNX0Okkx0NNXOkkkd
KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXXcxkxxxxdl;,'....ONNK0OkxxXWNXKOxxxd
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKXXdoxxxxxdol:;,',OXX0OkkxONWNX0Okxxxd
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXKKKKKKXXklxxxdddoolc:lO0OkkdddKWNXKOkkxkkd:
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNNNXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXK:xxxxxdoolclxkkxxdodXNXK0Okxxkxl:o
XNNNNNNNNNNNNWWWWNKXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OOOO0KlxkkkkkkxocloddoooOXK0kkkxxxdl:d0O
XNNNNNNNNNNWWWWWWX0cKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOOOddoOOkkkxo:clodddd0K0OOxdxoolcoO0Ok
XNNNNNNNNNWWWWWWWXd,KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OO0O:xokkOkkxc:clllloOOkkxxxxdlcx00Okxo
XNNNNNNWNWWWWWWWNKc:KKKKK0KOkOOkkOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOkO0OcolkkOOkd:,:cc:lxxkkOkxxdldkOkkxxdd
KNNNNNNNNWWWWWWWNK,lKKKKK00kdddddxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOdO0OoclxkOOOkxl::;:dxkkkkkdllxOOOOxddxo
XNNNNNWWWWWWWNWWXK'xKKKKKKKK0O000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOkO0Ox,dxkkOOOkkxo::dxxxkxoldkkkkkkdodl'
XNNNNNWNWWWWNxNWKx.0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOO,kdOOOOOOOkdoc:ldxkd:dkxxxkkxdl;,,
XNNNNNNNWNWOllkNKl,KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOO;odOOOOOOOOO0K0000O'.;lodxxdoccccc
XNNNNNNNWWWNO0NXK:cKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OOOccxOOO0000000XXXXXXl:::cloddxxxddd
KNNNNNNNNMNK000OO,ckkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkxxxc,dkkkkkkkkkkOO0KKOxxxxxkkOOOOOOOk
KNNNNNNNNNNX0Okkx:cddddddddddddddddddddddoooooooooloodoooooollllll:,xdxxdddddddddxkkOOOOOOOOOOOOO00k
XNNNNNNNNNNNNXXXKKKK00000000000000000000OOOOOOOOOOOOOOOOOkkkkxdxxxkOkO00OOOOOOOOO000000000000000000O
KNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0000000K00XKK000000000OOOOOOOOO00KKKKK0O
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKK00000KK0KXKKKKK000OOOOOOOOOOOOO000KKKO
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXKKKKK000KKX0XXXXKKKKKKK0000OOOO00000000KK0
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXXXKK00KKX0XXXXXKKKK0KKKKKK0000000K00000O
KNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXKKK000000000000000KKKKKO
KNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXKK0000000000KKKKKKKKKKK0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0165
This is Dissonance
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKOxoox0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0o;...      'OXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKc.            ;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:             .xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:            .xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx.        ...,KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKx..       ..,;OKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:..       ..,;kKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKl..       ..,;0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKXKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKKKKXo.       ...,dKXKKKKXKKKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKX
KKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK;.     ..',cXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKOOOOOOKXXXX
0OOOOKXXXXXXK000KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo.     ..,,xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0OOOOOOOOKXXX
KOOOOKXXXXKOOOOO0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXl..   ..',:KXXXXXXXXXKK0000XXXXXXXXXXXXXXX0OOOOOOOOKXXX
X0OO0KXXXXKOOOO0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0,..  ...,:OXXXXXXXXXX0OOOOO0XXXXXXXXXXXXXKOOOOOOOOO0XXX
OOOO0KKKKKKK0OOO0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0o:'..   ...'x0KKKKKKKKKK0OOOOOOKKKKKKKKKKKKKK0OOOOOOO0KKKK
OOOOO0KKKKKOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0;             :KKKKKKKKKKK0OOOOO0KKKKKKKKKKKK0OOOOOOOOO0KKK
OOOOO0KKKK0OOOOOOOOOO0KKKKKKKKKKKKKKK0xc.              :k0KKKKKKKKKK0OOOOOOOOOKKKKKKK0OOOOOOOOOOOKKK
OOOOOOKKKK0OOOOOOOOOO0KKKKKKKKKKK0kl,.                   .':dOKKKKK0OOOOOOOOOO0KKKKK0OOOOOOOOOOOO0KK
OOOOOO0KKK0OOOOOOOOO00K0KKKKKK0Oc..                          ..:OKK0OOOOOOOOOOO0KKKK0OOOOOOOOOOOOO0K
OOOOO0000000OOOOOOOO0000000000x.                                ;O0OOOOOOOOOOOO000000OOOOOOOOOOOOOO0
OOOOO0000000OOOOOOOO0000000000:                                 .x0OOOOOOOOOOO0000000OOOOOOOOOOO0OOO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0163
This is signal
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkolloddxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxddolclxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdcclddxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxdoolllccccdkOkkxddxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdccccooodddodxxddxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxocllllooooolc:coxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdlllllcccolccccOcdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdlccccllcccccccccccokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOkddxkocccccccodxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkkxoddocccokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkxlccdkoccokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxkkkxl::ckkdccdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkocclkkkc::okkxcclkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxddxkkkkxkkkkdldxkkkxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxodxxo:dkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxxxxkkkkxdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxxxx:lkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0157
This is Life in Miniature
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
oddddddddddddddlloddolcccccccccc::::::::c::;;;:llc:::c:;;,,,,'.........'cdxxxxxxxxxxdddddddddddddddd
lddddddddddddddoooodolc::cc::c::cllclooool:;;;;;,''',,;;,;,,,'.........'cddxxxxxxxxxddddddddddddddoo
coddddddddddddooooollllccll::::::c:;;:ccllll:,',,',;:loolc::;'';;;,,,;c:ldxdxxxxxxxxddddddddddddddoo
codddoddddddddolooolc:;;:::;;:clll:;;;;;::::;'',,;ccccllll:;,',cccllllccldxxxxxxxxxxddddddxxxxxxxxdo
:ldddooooooooolclllllc:;;::cclooddoollcccc:::;;:::clllllolcc,.,ccccccc,.:dxxxxxxxxxxdooooooddddddool
:cloolc::;;;:::cclllllc::lollodxkxxxxxxxdc::;;;;;:lodddolloc,.,lllllll,.:dxkkkkkxxxxdoooooodddddooll
;,:llooolllllollllllcc:;:c:::ldxxxxxxxxdo:;,,;:llooc::cccccc,..........':dkkkkkkkkxxddddddddddolllcc
:coddddoooooooooollc:;,;:::::ldkxdddddoolc;'..',,c'.',''',;,,''''''''''':dkkkkkkkkxxxxddxxddddoolllc
oddddddooollooooolc;'..,cclooloxxddddodoc;;;;;cll' coooodo;''........;:;:dkkkkkkkkkkkkkkkkxxxdooolll
lodooooolllllllllc:,'.,;:ccloddddddddc'''.'.'',;,..:::lol'............,',;::;;;;;;;;;;::;;;;;,,,,,''
:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',;:::::ccccclloc................,;'.  ..........  ,,,',,,,,;;;:::::::;;;;,,,,'
c;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'''......''........... ....;:,         ..   .;:::::::;;;;;;;;;;;,,,,,,,''
oc:,,,'''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,........... ....;;,.            .:cccccccc::;;;;;;;;;;;;;;;;;;
dooollllllllllllllllllllllllllllllllcc:;;;;;;,'.. ......'''........',;oxxxxxxxxxxollllllllllllclllcc
dddddddddddddddddddddddoddooooooodddddddddoodddo .dooooooolc. ,c:cooloddddddxkxddddddddooooooooooddd
lccccclloooooooddddddddddddddddddddddddddddddddl ,ddddddxkkk' cxxdddddddddddddddddddddddddddddddddxx
,,;,,''....',,,codddddddddddddddddddxxdxxdddddd: cddddocc:;,. .:cloddddddooodooddddddddddddddddxxxxx
lc,.',;,........coddddddddddddddddddddddddddddl..:ddd;..........'oxxcodddddddddddddddddddddddxxxxxxx
::,',;;,'''.. ..:cclodddddddddddddddddddolc:;;'..'ll;............'l:ccddddddddddddddddddddddxxxxxxxx
''.';;,'''',....;clc:cclodddddddddddddxd,;;;;;;;;;;c:odl'........,cdccoooooooddddddddddddxxxxxxxxxxx
,'',,'..........,:cllllcccclodxkO00KKkd'............,lollc,;;::ldxlodxkkxdoc;:clodddxxxxxxxxxxxxxxxx
................,cllllllllok0XXXXXXXXxo;,,,c:;,,'..'xkddoo:;::clodddk0KXXXXXK0xodddxxxxxxxxxxxxxxxxx
''.''...........':clllllll0XXXXXXXXXK0xc;;cccc::::::dddxdddkO0KKXXXXXXXXXXXXXXXxoooooodddddddddddooo
,'''.'''......  ..'',,,,,,dO0KXXXXXXXXXKKKK0OOkxddololoxk0KKXXXXXXXXXXXXXXXXKOxc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
,.''..........  ...'''''',oxxkk0KXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKOkxdxd:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0154
This is Unbreaking America
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNKXNNNNXoKNNNKddKN0NNNXOKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNK.xNNN0XdcONNNk.xNNNl ,kO;oddx'xodXoNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNo;k.odOlxlk:;:lod ONNxNN0oxco;;l'0;:l;.dkOKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNN;occkoOxdlOxcolx0xONXoxkKNNOkkXXdO0XKkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNXOO0NNN0kk0NNNX0OO0XNNNNX0OOKNN0OOkOXNNXK0XNNNNNX0OkOKNN0XNNNXOOXNNNNNNX
XNNNNNNNNNX0OO0KXNNkllldxxOXklll0NOlldxNNxoddollON0olokKoK0llkXxoOXdlllkNNNkloOdllKdooXXxookXNNNNNNX
XNNNNNNNKlllkXX0koOdc::k0Okx:,''';...,;Ol;,dkx::lOcloKNN0NkllK0dldxlldoldO0llKNdxxXKolllloKNNNNNNNNX
XNNNNNNNNolldKOxdc,,.......'.........,'c',:O00llooolONNNNNxlcccdkk::;ll;,cc'':ccc:::,. . ....cNNNNNX
XNNNNXl...         ....,:cx0ccldlllOlllXc:;ll:'';''.....                          .''....''':ONNNNNX
XNNNN;  ....,lkkdxXXlllllodXdokNkxKNOolXKxoclldO0xc;;ccoOxlcxXocckdc0XXKdloOlcoclkOOO::;d00KNNNNNNNX
XNNNNKOKNNollxkkKNNNXXNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNXXNXdldX0NNNNNNXNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNX0KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXOOKNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNddOkONNNNNNNNNNNNNNXKXXXXKKKXXKXKKXXKKXNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXkxxO0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXxk0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKxoc,coo;:ld0NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0.           .xNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNo.            'NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkxd.        ldOXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNxlOl.''';,',KxkKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKOOc;cldodooOKKNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNkc::cc::::kNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNKcccccloddddXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0137
This is Pocket
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;..dxd:......kOko.....'''''',''....      .......... .'kkKOc;,',,;;ccckc;. ..   ..KMMMNK0XKXXXXK:..:O
l. :kxc. ....xOkx;..'''',,,,,,,.....   .....  ....   ..x0ol:,',,;ccll,,,'...    .,dOkdO00XXO0X00KKK0
d, ;kdl'.''..oOkxd,.''.'''',,',''....:x:.. .. ....    .cxol0,',:ccl:.  .'...........,,o000XKK0OkKOkO
kl cko:  ... .kkxdx,..''..','.'.....ckk;.. .. .''..   .ckxdO;,ccco,   .......   ...,',,OK0O0KKKK00O0
kkxdlc. .ccc..:kxdOo.''..''.........col:.... .....    .dkkkd,ccll. ....  .'..   ...,l,.dKK00OOkkOOO0
oNWKO;   ...  .dkdKWX:.......;ll:...clc:..    ..'.    .xOOkoccl:   ':;'.',........':lc.lO0KKKK0OO0OK
kW0ko.        ,dkKWW: .....,oOOkxo,.;cc,.      ...   .,xkkxoco,    .:::;,........';:lc.oOkKOkOOOOKKK
OOOkx; . .  lkKXXNWk  ...'o00Oxdc::;;;:,.           ..;lddood.      ;;'............;c..;KKOO0OOkk0Kx
kxdkOd,..,...;;,cxx.   .cO0Okdl;;:::;,,,........  ..;:c:,;cxOOl,    .,',,..........,.  ;kOOOOOxkO00O
..l0kllcxNNNKKKK00c.  ;kOOkdockKxc,;::,.,o0XNNNXOo::,OKKlcoxxKXX0cccKKXNKKKKKd;xK00NNNNNNN0xxOxxxddk
  xOdc,cxWMMkookWMMO,oOOkxol,'ckWMWo,,,kMMNxloxkOo:;cNMMo.lKMMKxdO00KNWxxkxdxl'lxdo0MM0clc,   .':xk0
. ;:,...lWMMd,;oNMM0kOkxoc,.    .WMMo'OMMX'..........XMMkKMMO,,ldxkOO00kllool'.....dMMd          .;o
  ,o,.. :WMMWWWWWNOkkxocl,      'XMMd'KMMK,.......',,NMMOWMMX..'',;:ldxkOOKNX'...'.xMMd           ..
cdd:    cWMMo....oxdocoKMK:....:0MMN;.cWMWk...';:,:c'XMM:.xWMWd,',,,KOd;cldxko,...'kMMd...,:;;::::,,
''.     oWMMl  ,ddl:';0WMMMWNXWMMNO,   ,OWMWNNNMMNc..XMM:  .xWMWx,':MMMWN0d::dxolc,dMMd.....     .  
 .      ;dlc,'ldlc,....'coddoxdo:.       .';:lxdlc'  ;:;.  .,,llcc'cddoooodo'':coddxko'             
..  .      'looc;;:'.....'..  ...           .:llx:'',;;;;:;;;,,'''',,','','''''';cdxxdl.            
,:,;;. ..;olol,....,.  ... ....,,,,;;::;;;,:olod'...     ...........','oWMMMMMMMMX0OxdokWWWWMMMMWx  
,cc:'. .:::,..     ,.....  ....;::.       .oox:          ............',xMMMMMMMMMNXXXXXWMMMMMMMMMK  
co:::.       .     '......''''.'cl       ;xxo.               .........'kMMNWWNWWNNNWNNNWNWNNNMNMMX..
ddoo;              . ...',''''' :o.    .dkO:                           dMNNNNWNNWNNNWNNWNNNNNWNWWK  
;,.do'c;,,,.  ..   .   ..,;,,,,..l;   'Okk.                            oMMMMMMMMNNWNXKKKKXXXXXXXX0.'
.' .....';' 'colllldolloooklc';c:dolloKOKoclllllllllllllooolo;''''.....dMMMMWXXXXK0kdxdxxddddddddddd
kxxkOOkxc'.ckMMNXNXWKNXXXXNWOoclldoxdlclk00OONXXXXNMMMMMMWKWMxlxkll;;;:kMMMMkxxdoooooooxdxkkkkkOkkkk
OkO0xc.'ckOO0MMNNWXMNNXNNNX0o:cc:::;''cOMMMMxdNWNNWMMMMMMWWWMxllodl::::OMMMMXxdoxdxdolc:lkkkkkkkOkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/3 (25 POSTS)
>>>