I like it. What is it?
C:/TAG/Society/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0104
This is Emotions in Vocal Bursts
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''.................................................................
,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''...................',,,',,........................................
,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''......................'''..........................................
,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,'..........'',........................................... 
,,,,,,,,''''''''''''''''''''''',,,,'''''''..........'.............................................  
,,,,,,,'''''''''''''''''''''''...'...............................................................   
,,,,;;;;,,''',,,''''''''''''.'..................................................................    
,,,,;;;;;,'',;;,,''','''''''...................................................................     
,,,,'''''''''''','''''''''......................................................................    
,,,''''''''''''''''''''''.......................................................................    
,,''''''''''''''''''''''...................................................................         
,''''''''''''''''''''''...................................................................          
'''''''''''''''''''''''..'''''''''''......''',,,'...................................,,''''.         
''''''''',''''''''''''''.''''...................................................'.........          
''''''''';;::;;::,'',,'''''...''...................................................'.......... .. ..
'''''''''''''''''''..'''''...'.......................................................,.....         
''''''''''''''''''..''''....................................................,,,;,',,'.     ....     
''''''''''''''''...................................................................        . .     .
'''''''''''''''...................................................................                  
''''''''''''''...........''..''....,;:;,;;.......................................                   
'''''''''''''...........'''.....................................................                    
''''''''''''...........','........'.''.........................................                     
'''''''''''.......''''''...........'','.......................................                      
''''''''''...........................''......................................                       
'''''''''.................................................................                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0101
This is Trump's Two-Year War
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                         'loooooc,,,,,,,,,,,,,,oK0Okc,,,.....'oOOOKXXXXXX0:                         
                          coooooc,,,,,,,,,,;;;;oK00Ol,.......'lO00KKxoooo,                          
                          .,;odoc,,,,,,,,,,;;;;o00Oxc'....:::;;xO0KO,                               
                              ;oc,,,,'...',;;,............''dx;okOK0;                               
                              .oc,,'..      .           .'''oocxdcc'.                               
                             .,o:...                     ...';,;',.....                             
                                ..                                ....                              
                                                                                                    
                                                ..                                                  
                                              .',,,;,..                                             
                                              ..,;;,'. ':.     .;lkl                                
                                              xc....':d00   .,oxkkKk                                
                                              ,;;..oKXNN;':cl:'',,;l'                               
                                              ';.  .xKNk  'cccoolddo:.                              
                                              ..    c0K. ,ddxxxkkkd;.                               
                                                    l0c  .:olll:,.                                  
                                                 ...kx                                              
                                                 ..'O.                                              
                                                .'',,                                               
                                                ,;,.                                                
                                                ';.                                                 
                     ..                          '                                                  
                     .                                                                              
                                                                                                    
                                                                                                    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0098
This is Daniela
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
            ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''        .,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.                      
           .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'.        .,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                  ..   
          .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'          .,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                       
       :dx'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'            ,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,'                       
            ,dc'...',,,,,,,,,,,,,,,,.             ',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.                       
              :lcc:;;;:::::'',,,,,'.             .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.                       
             :Okxxxxxxxxxo.    ...               ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.                       
            cMMMWNKOkxxxo,,.;                   .;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                        
           '0WMMMMMMMWK''OMkd.                  .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.                       
         ..   ..',;lkO.   ..                    .',,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,.                       
         .                                          ...'      ..............                        
                   .,...                               '     ..';:co.                               
                      ''..     .                      .:clddxxxxxxxo                                
                         ..  xOkk;                    .dxxxxxxxxxxx:                                
                             .;llo                    .kO00000000KK;                                
                                                       0MMMMMMMMMMW.                                
           ..lo'                                       xMMMMMMNkc.    ....                          
          .xl'.  ;kk'                                  dN0xl;.      .:.  c:.....                    
                  .'.      ':                          .                                            
.:dx,                     .l:xx                                                                     
  cl,.                     ..                                                                       
                                                                                                    
                                                                        .                           
        ..              ..                                                                          
        NMd                                                                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0094
This is Time to Panic
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
...................................';:c::;;,'...............................'',;::;:;;;,'.........''
...................................,;:::::;,'..............................''',;:;;;;;,'...''.....''
..................................',;;::;;,,'............................'''',,,,;;,,,''.....'',,,;;
..................................','''',,,''....................'''''..'''''',,,,''''',;;;,'',,,;::
..................................'''''''',''................'.'''''''.''''''''''''''',;:;;;,'',,,::
..................................''''''',,,'...........'''''''''''''.'',,,,'''''''''',;;;;;,'',,,,;
..................................''''''',,,'....................'''.'',,,,,,,,''''''',,;,,,,''',,''
.................................'',,,,,,,,,'...'''''''.............',,,,,,,,,,,''',,,,,,,''''',,,,'
.................................'',,,,,,,,,'''',,,,,,,'''''......'',,;;,,,,,,,'''',,,,,,,''..'',,,'
.................................'',,,,,,,,,''.''''''............',,,,,,,,,,,,,'''',''''''''..'',,,,
.................................',,,,,,,,,,'...................',,,,,,,,,,,,,''',,,,,,,'''.',;;,,,,
................................'',,,,,,,,,,''........;;,'.....,,,,,,,,,,,,,,,'',;;;,,,''',,;:;;;,,,
................................'',,,,,,,',,''......,..;;,''..,,,'',,''''',,,'',;;;,,,,'',,,;::;;',,
................................''''',,,,',;,'........,;;,''',,,'''''''''',,'',;;;,,,,'',,,,;;;,,',,
...............................''''''',,'',,''......''''''..'','''''''''',,,',,,,,,,,,'',,,,,,,,'',,
............................''''''''''',,,,,'''....''......''',,,''''',,,,,',,,,,,,,,,'',,,,,,,,',''
..........................''''''''''',,,,,,,,'''''''......'''',,,,,,,,,'''',,''''''','',,,,,,,,,',''
.........................'''''''''',,,,,,,,,'''''''''.....''',,,,,,,,''''','''''''''''',,,,,,'''',''
.........................'''''''.'''',,,,,,,'''''''......'''',,,,,,,''''',,''''''''''',,,,,,,,'','''
..........................''''''.''''',,,,,'''''''''''''''''',,,,,,'''''',,,,,,,,,,,'',,,,,,,,'','''
..............,;;,,,'.......''''..'''',,''''''','''''''''''',,,,,''''''',,,,,',,,,''',,,,,,,,,''''''
..............,;:,;,,''......'''..''',,,''''',,,,',,,,'''''',,,,'''''''',,,,,,,,'''',,,,,,,,,'',''''
..............,,,,;;,'''..........''',,,''''',,,,;;;,'''''',,,,'''''''',,,,,,,,'''',,,''''''''''''''
..............,'',;;,,''.........'''',,,''''',,,;;;,'''''',,,,'''''''',,,,'',''''',,,'''''''''''''''
..............''',;;,,''.........'''',,,'''''',,;;,''''''',,,'''''''',,,,''''''''',,,'''''''''''''''
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0090
This is life without the shadow of mortality
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                    
                                                                                                    
                                    'cc::;;,,'''......                                              
                                   .c::::::::ccccccclccccccc::;;,,,'......                          
                                   ;c::oXKK0Okkxxddooolllcc:::::::cccccccccccc:::;;;,,.             
                                  .:c::0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKK0OOkxxxddoolllcc:c:ccc:..            
                                  :cccoXXXXXXXXXXXXXXXXXXK00OkkkkO0KXXXXXXXNNXXO:cccc..             
                                 'ccc:KXXXXXXXXXXXXXXXXOxollclllllloox0XXXXNNXXocccc; .             
                                 :c::dKKXXXXXNXXXXXXXKoccccccccldlccclokNXXXXXOccccc..              
                                ,cc:;xxxxkkkO0OO000KKdcccccccccllccccccl0XXXXKlcccc; .              
                               .ccc;okkOOOkOOOOOkkkOkocooll:';.clc,::cccOXXXXxccccc..               
                               ;:cc:0KK0000000OkO0OxOO;lOOOoco:cl:'xdcclkkkOOllccl'.                
             ..               .cc:;x0000kxdodOxddolcoodxkOk,;,,coldO0ox0OOOOdcccc:.                 
            .:d: xK0.         :cc:lO000Okkxddoooooocc:oddd:,,'lkkoxkxoodxk00ccclc'.                 
          .dOXk'.ckl.       .,cc:;xO00000000000Odllddlclccc:;;c:;;odooookO0xcccc;.                  
          ONXXlol,,,'. .....,:ccccccccloodxxkkO00kolollllllllcc:cldOOOOO00Olcccc.                   
        ..KXNNXKOxollo...'',,,,,;;::ccccccccccccclllcllllllooooodx00000OOOdlccc;.                   
   .......cXNNK:,,;;:,...................',,;;:::cclccccccccccclooddxxkOOklclcc.                    
..........,xxxxd0KKOc...............................'''',;;;::cccccclccccccccc;.                    
...........cldolxMMMl............................................''',,;,::cc::.'..                  
...........,looclMMN.... .................................................;,.',...                  
...........,ooo:kMMO    ..............................................''.........                   
............lll,xXW:   ...........................................................                  
............:oxlloOc'.............................................................                  
...................................................................................   .             
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0083
This is Into the Dark
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..........;;;,.',.;', .'.''..,'';:'.'....lc'.....          ......                 .,''....  ..  .   
..,''',;''..':,:'':;;,';,;,.',.;:;...',,;:c.......        ..''.......             .'.'.'.  ......   
.'''.',;,,,,,;;;::;c;',,,,'.',';;'...'::clc..'....    .  ........''..  .  ..    .. . ..'....,''.    
',:,';c::c:,c;;''.,.,;''''',,.,','.''''';ll',''...         ....',..... .....    ............',,.   .
;;'.,:;:;c:;:;,'';'',','.......,,'...'','.cc'.'..    ...'''',..,,. ..      '.      .... .....''.. . 
c:cl;:c:;;,,',..;;'',''..'.'...'........  .,'.......'.';,,,;:,.;''     ..           ..........''..  
:;,,:;';;'.''....''.'.,'.,'..''........ ....,..,,;cc;:;,,,,'';;;,..   ..              ..............
,:,.,''','.'..'...,..........',.. .....';;;;:,;:;;;::c;::c,',,,,;'...... .    ....   ......... .....
,;,;;''',.';.';;..,'..... .'.'.,.  ..,..............,,,',,,;;,;,''.,...'...'....'''.... ........,'..
,,;,'',,....,';';;. .. ...'''..,.            ....   ....   ..,;,.'',,'............'.............''..
':;;;,...  .;;;''.   ...  .'...'.                            ....''.''',,',.... ........'.'........ 
;.,;','... .;,,' .   ...........                                 ....''',,'.............''.'... . ..
'''.....   .  ......'..'''.'............... ...'.                  ...''..................... . ..  
.. ....     .... ..'  ,;,,,;;;.'''',;oxxdd;,;;,,'..                  ...... ................. .  .  
          ..........,.::;;;;',;.,c''dNNNNO:clcc:;.                              ......     ....     
               .......,'.''..'lc:xO;:xcl:,lkdollc:,                             ...          .      
 ..'              ....'''...:,::llklc;l::xdl:.':::;                             .                   
c...                .',;..'.',;::cclxxodcxl;'':llc.  .                                              
,.'c,..  .            .'.'..',,:::lc..;. ;dxxdllc'............. .....                               
;,;,;'''.. .               ....',,;......'cdlllllc:;;;,,,'''............          .. ..             
 ..''''',......                 .....'',ccclccccc:;;,,,,''''............                .           
     .................                ..,,:c:;;,,,'''''.................                            
......     ...............                .'.''.........................                            
..''.........    ................              ..........................                           
,''.''....'....     .   ........    ...            ..................... .                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0082
This is Finding Roommates After 40
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   .                                
                                                                   .                                
                                                         .;coxo;.  .                                
                                                        .cdx0KKOd                                   
                                                        .':xOK0kc                                   
                                                        ..:ddOoo' .          ....                   
                                                          ,;;:c;  .       ........                  
                     ....                          .'......,cc;'c;:;.      .................        
                   ..',;,                        .lO0O'.c:'..,cc,x0K0o     .................        
                    .',..                       .,:lod:,looooxx;'dxk0k:      ..............         
                     ..'..                      .;:;,c':lkkkk00l:c:dOkl    .....     ...         ...
                           .                    .;;'..;c::oodxkkxl:lxko   ......  .          .':olc:
                .'..'        ..                ..;, ..'c, ,;,;;c;,;:oxo.   ...........     ,:,,:c,..
                  .,cc      ..:co.             .,ll;..... ..   ... ..,,.  .............   '.......  
                  ;,:;   .,cool:,.....  .',,,,'... .:do,.  ..            ..............  ..         
          .           .:ll:,...   ....xXNNNNNXXK0kl..:loo::;;'           .............. ..       ...
          .          .,;....:c;'.':oc.;x0KXXXKK0ko:......'',;' .            ..  .......'.   ..'.....
         ........    .     ...;;codc'.  ....  ':;;::,'..,cllc::,;''.....            ..,,,.  ''      
         ...',;;:::;;:::,..   c;,...... .     ';;';''''.'.:olllcc:;,,...'... .'...      ..,         
                       'lddoc,..     . ......      ...     .',',;:;.....'','..'.., ...,;;,.         
                        .c:ocl;.                      ....         ':c;,....'ddoc:..';...           
                   ..... '..;,''                     ..            ,c,'.,;,',;..,oo'.   ..  .       
                            ...........               .'.           .'..''':c'.''c'..  ..'...       
                                     ..........         .,.              ..';ldOoll:,',;:c:;'.      
                                           ......         ,.                ':l:,;:,.,xxdol:,..     
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0073
This is Everybody Loves Lizzo
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
OKMMWKOkNKooll:odcdxdc,x:.            .                               .c;:'.l,xNOOOOO0MK0KKXMNxldk,:
KWNXXXNWKxldOxxkkkkkkkox'. .....                                  . ...'oclodKdKOOOOK0XNXXXXKKo:cXxO
0KKXNWWKOkxKOkkkkkkkklOO;....  ..    .  .      ..                 . ....oK0OKXcdOOOKXO0XNNK0OXKc:0k0
W00NWNK00XXdxkkkkkkkkolcc...   ..     .. .                          ....cx0:dKX00O00XKKKXWKdccKclXX0
Ox0XXXKXW0xx0OkkkkkkkKx:,,'...... .   ..     .                   .........'OkOXN0OXO0NXKKKN0llO.:XOO
olXK0KWXK00XOkkkkkkkOdkO,,.....'.  .  ..                     . .......,::;:x0cok00KX0KNXkodKlc0kKOOO
OxXdONKKKXX0kKOkkkkk0kx,,ccc'....  .....                     .. .....:oxklccck0OKXKNXK0NkloO,cKOOOOO
kOOoO00KNKKKXOOkkkO0XWx;c:,'.............           .    ... .....okKc;codkOXNNXKXXNNWXXXook:0OOOOOO
xkKcOOKMWWNNXKKOKKOOkkKdokxdl,;l,. ..........        .. ,'.......'xkkOkk00XNO0KKkkO0klldk0XKKOOOOOOO
kkk0NW0kO00kxdldX000KX00Xdxx:,,:c;.....'..... .  .......:''....':,;xkOOkOWNNKOOkkOOxc;,'.'o0OOOOOOOO
kkkkKl;clx00kdolKWXKKKK000kOx;,lc'':o;'...... . .;cl;.......;::0xxdkkOkkK0xddlok0Oo:;;'.,xOOOOOOOOOO
xkkkkxl:cldO0kdldNOO00KKKKNK0kxloc,,l:','......':oo;;..''..'c:oOK0OkkxOOdlc:;:k0kl;;,'.:kOOOOOOOOOOO
kkkkkkxoccox00kocdOkxkOOO0XXNXkkoocooc:c:;.....':olo:,codolkxxkkOO0XKXOl:;lxO00ko::;,:xOOOOOOOOOOOOO
kkkkkkkkdollox0KKKK00xdk0K0KXXOOOOxdxocoKxo:''..cc;:olokO00OOOkOkkxOWNxook0KKOxo:,,::cKX0OOOOOOOOOOO
xkkkkkkkKkcccoxk0KKXKKKKkkkkO00kkOOOkxdkK0kx,,..',codo0KXXK0OkkkxxdK0xd0K00kdl:;;:cx,.:OXOOOOOOOOOOO
xkkkkkkOKd:;ccccldxkkO0OxddxxxO0OkOO0000kkkOl;'.',ldkKK0KKXKOkxxddOxodO0dOo:;,,,:coO,.,xXKOOOOOOOOOO
xkkkkkOk0Oc:olcccccclldl;,',;;lod0KXK0OOkxdodx:.';dO00000000K0Okkkol:',dc;;c;:;,:cco;lOK0K0OOOOOOOOO
kkkkkkOxxNKOOcccccooxOOo''lkkOKOx0X0000Okkxdl;xdoxKkk0000000OOXNko'....xK0Od::;,;;,:..oKO00OOOOOOOOO
kkkkkk0kKXXKdc::cccokKxKkO00K0O00KN0OOOkkxxdl,cdxxKxOO000000OOKKOkdcloO0kkOddl,;'.,l;'llcoOOOOOOOOOO
xkkkkkXold0Oodol,:clkOOO0xkkkxkOOO0XKOkkxddoldkccokK0OOOOOOOOKKxocc0xoc,l0000dokl.col,d,:oOOOOOOOOOO
kkkkkkOlccl0ldkd;x0O000Kx.',dOKO00OOKX0OkkOkd:'..:cdkOKK0OO0XOddddXKc'..lXkc,:lkXd;lxdd;lkOOOOOOOOOO
kkkkkkkdccoOOxooKN0xkc:kXKxcccdxkOOOOX000Kxlc:,..cdxkkkOXXXXKdxddoo:,'ck0k;.'l:dOl;':0OxXOOOOOOOOOOO
xkkkkkkkdco0XKOOkO0Od0d,lkkkkoccdkOOKKKK0Kkolc;..ldxxkkkKKKKXKOxdolcdxdkl...lclocllldo:dokOOkOOOOOOO
xxxkkkkkOOxkXOdxxkkkOxkd:ldO0XOO00KK0OOkkkkkxxxlcxkO0OO0OkkkkkOOkkkON0O0c,,l:cdccllxlcookkkkkkkkkkkk
xxxxxkkkkdoodKxxxxxkx0oKoodd0NNN0kkkkxxxxdool::xxO00OoooooooooooolcoX00OOc:kXXlccoKlckdkkkkkkkkkkkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0056
This is the Plot Against George Soros
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
00000000000000000c,,,:O000000000000000000000000000000000000000000000000000000k,,,,c00000000000000000
0kdk0000000000000l,''',oO00000000000000000000000000000000000000000000000000kl,,,,,c0000000000000Oxd0
000kdoooodxddddxkc,,,,,',lO0000000000000000000000000000000000000000000000xc,,,,,,;lkxxddddxoooodxk00
0000000k, .,,',:c;;;,::,'',cx00000000000000OOOO000000000000000000000000d;',,,:c;,:,l:;',,,..o0000000
000000l .;ddo:.  ..'',':,,,'':oO000000OOOkOOOOOOOOOOOO00000000000000xl,',,,,;,',''.   ,ldxc' 'k00000
0000d..':lddolooo:';lo;:,,,..'',;ldkOOkkkxoc:::lodxxdxkkxolodk00koc,'''..,,,;;cd:,,looloodoc;. :O000
0xc..';looxdol;.   .:,',,''''''''''',lkkxllodkkdl:;,'...'..   ...''''''''''',,';'    .lodxdoo:;..,oO
,:clclc:,;:lkO0kdcdko,,''''''''''',:dkkkxkOxdl:cc::;,.        .......''''''''',xkxcoxO0kd:;,;clcll:;
c;;;;,,''cx00000000Oko,''''''''',:dxkkodkkocooodooooc;'...     .......''''''';k0000000000Oo;''';;;;:
:;;;;codO00000000000Okl;''''''',cdxxd;okkkkkkkOOOOOOOkxkxollc;.. .........''cO00000000000000kdl:;;;:
:cox00000000000000000Okd:''',;,;oddo;lkkkkOkOOkOkkOkOOOkkxdl;:'.....  ......d0000000000000000000kdc:
k0000000000000000000000Oxoloddl;docldkkkkkkkOOxkkkkkkxkxxxolc;...   .  ....  'O00000000000000000000O
00000000000000000000000kxkkkkxl:occoxkkkkkkkkdxxkxdxdxkkkxooddl;'.     .       d00000000000000000000
0000000000000000000000OokkkOkxo,;;okkkkkkkOOkOkOOkdxdkkkxxxdkxl;;'...  .        c0000000000000000000
0000000000000000000000OxkkxxxolcdkkOOOOOOOOkkOOOkkkxxkkxdooxddc'.......          ;000000000000000000
0000000000000000000000OolccoddkkOOOOOOOOOkxxxddxc;olcl,cl:,'.                     x00000000000000000
00000000000000000000000:.:lldkkOOOOkOkdoc;'......,::;'':'.                       .000000000000000000
00000000000000000000000x;;:lkkOOOOkkdl;.          .:c:lc.    ....                x000000000000000000
000000000000000000000000,,;cxkkOkOxxol,.'...      .dOOOx        .               :O000000000000000000
000000000000000000000000c.,ckOOOkxxo, .. ..  ...;cxOOOOx. .':;,,.                 l00000000000000000
00000000000000000000k::xxl::dkOkkxocclkkdl:;:ccoxkOOOOOo. .,llc,....,c'..         '00000000000000000
00000000000000000000c..cooxcxkkkkOOOOOOOkkkkkddOOOOOOOOd,  'l::loll:::,.          '00000000000000000
00000000000000000000d.'xxdookOOkkOkkkxdollcldxOOxxOOOOx:.. .cddl;,,,.             .00000000000000000
00000000000000000000O:.dkc.oxkxkkkkodddodkkOOkdlxdxkxc,.. ...,codol;.             d00000000000000000
000000000000000000000d'lo,,OkxlkOddkOOOOOOOkd,.,l  ,'..       .'::;,.            k000000000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0055
This is Guns in America
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;...ll'd:;oo,.':.c'..'..      .cxNXc.''cdlk';;'c;c,'. .:,. .........;lc,.ox.,;.  c,.  ,o.  ...'OO000
'...';.:,;lo.  ccc .,';. ,.,ock:;dW0:.,dl;'.'..:::;..;l:.........,'ldx0XO:'. .;'::......   ':..,;;lk
c'..o...'.'l  .:,. ...','..,l;..;.:,. :xl;. . '';;,.';',''      .o:o00k0x;.. ''  ..:,','...;c;:'  .c
:.ckk. .l,,.. .'...:coxd.., '.;.'ok.o;:dc;  .cdl',;...'.'.     ...',XXO'  ....c:..cc.,  .'.  ,lo. .;
..,x;  ':ol. ,..cxk0Ko'..c, .;.';;o. 'odo.. .:,...'..  .. c.  .,..''clc' .c',..,..;c..::;l....;....'
..':'   ..'',d. 'c:od'c ..'..;,,'..   lcx....c'  '',o'    .cd.  ..'..dl,.cl..'..,,....... .co.  ;.. 
..,'  ::...  ,..;,;:'.c'   :c..','';:'. . ...l'., .ck;.. :xc.'. ':,.':,l;;c'... '.....;.  :'.... .. 
 ,o. .;..   ,.'l.....,c.  ..o..'k, ,o..:d'..,od0' ',:.,o'.dc.'l.cOl..,.l:.,..,,';...';' ..'..'.'cll 
':c:c  ......,''....;c  .ok.k. 'c..co, ,d, 'dOdo ..;' .k;.:'.,:.o.:;. 'lkx:;.'looc'.oc. '.....  ,oo 
, .lo.  ,,.c,..,; .:.:. .:l,:dl;'..ox0x.ll'';xcc':'.  .l; ..;o. '..o. ',cxxl,c;.',:;,c::;;'o:...;o:.
:.,c,. .'lc';..;d.;ool',ol':cdo''..oc,'.';:,..;:,o:   ;k,  oo:;,kkxdl  .oo:o::. .ld:;;dlOxoc.;...loo
lll...',:,,.,c::;'';. ....,ox:.;Ok;o:... .'. .c'.:d  ..c...,....ok',O' .od:cdxl, .,doclcl:x:'; ..od;
oOl' .:'.';  ,c.... .;d..:dll..'dd.';.,;.'.'':::;do  .'c,;.llx: ox.,.;' .;..:cc.   ;lodc;.;co.   :co
o,.. 'o:;,,,  .;,,,',.,:0Oc.:'.;d; co,xx'..:ol'.;o,.  ..,.. .lk.,l0l. ld:...',......'.':,;..c:.  .':
;..cc;old:::. ..:dxo;'ldl:ld,.:xkc:cc.cc'.ol..   ll..';c'...,c...'x:.'l00. cdc:k0d::c:,;Ko  'cx0dc,:
.,lx:'c',,:xllxl';:c;ll,.,dx,..d:,;:lc,,..:ldd. .Kl'.,:l;,,,;'..d;.....x'..:xockd;.'::'..  ;0ok...''
;.:: :c,'..od','..'cc,....':'''.:xllcl'.'..,;'.. ..  ...'.. ..;' ':ol,c'..''l:;:'...','   .;ck;',,..
kK0Kdcc,l..'. .  .:oc ..',,do''.,;o,c,'.':;c;lc;ool'ollxklxl;do...:;:o;:............;ddd'  ':o;..;o;
xOOOk. ., ...    .do,..,oox:c;....,..;,x:xllcxd::::,::okxdxkckOcx;...dxNl.lo. .....lKKNNd  ,:oOoc' .
.l:::...'.       'll............  .,kO:o;ckOddkkxxd:dxdocc,:c:'.,:cc'..'....  ''...,KKNXc     ',.   
co;,..cdx;       ,:,,o;. ..  ...'cd;dc,okkxdc;:,,;,,,;,,,,cxOO0xc:d00d;,       ..   OKKKl.    ,;,.. 
kc.:. .:' .      ..  . ...    ,xkdlcxkOOxdo;.....,......,dXXXK0OOd:',l:Ol;. .   ..  cx',Ok..  ...   
xk,.    .               ...  .c:clooxdc;,;,'. ......,,'.kNNNNNNNX0Okdl:,'l,c,   ..  dl'xOk.         
cdk,   ckccl:'..'.        ..  oc...'',;xl,c;. .  ...... .o0XXXX0kO0kxkkOxo'...;'.   ,,.oo:.         
llok;   ;:'':.            ..  ...::,,,:0'..,o,  ... :.:  dOkocKXXo,;OXXK0ol:,,;dk:   .....          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
3/4 (39 POSTS)
>>>