I like it. What is it?
C:/TAG/Technology/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0137
This is Pocket
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;..dxd:......kOko.....'''''',''....      .......... .'kkKOc;,',,;;ccckc;. ..   ..KMMMNK0XKXXXXK:..:O
l. :kxc. ....xOkx;..'''',,,,,,,.....   .....  ....   ..x0ol:,',,;ccll,,,'...    .,dOkdO00XXO0X00KKK0
d, ;kdl'.''..oOkxd,.''.'''',,',''....:x:.. .. ....    .cxol0,',:ccl:.  .'...........,,o000XKK0OkKOkO
kl cko:  ... .kkxdx,..''..','.'.....ckk;.. .. .''..   .ckxdO;,ccco,   .......   ...,',,OK0O0KKKK00O0
kkxdlc. .ccc..:kxdOo.''..''.........col:.... .....    .dkkkd,ccll. ....  .'..   ...,l,.dKK00OOkkOOO0
oNWKO;   ...  .dkdKWX:.......;ll:...clc:..    ..'.    .xOOkoccl:   ':;'.',........':lc.lO0KKKK0OO0OK
kW0ko.        ,dkKWW: .....,oOOkxo,.;cc,.      ...   .,xkkxoco,    .:::;,........';:lc.oOkKOkOOOOKKK
OOOkx; . .  lkKXXNWk  ...'o00Oxdc::;;;:,.           ..;lddood.      ;;'............;c..;KKOO0OOkk0Kx
kxdkOd,..,...;;,cxx.   .cO0Okdl;;:::;,,,........  ..;:c:,;cxOOl,    .,',,..........,.  ;kOOOOOxkO00O
..l0kllcxNNNKKKK00c.  ;kOOkdockKxc,;::,.,o0XNNNXOo::,OKKlcoxxKXX0cccKKXNKKKKKd;xK00NNNNNNN0xxOxxxddk
  xOdc,cxWMMkookWMMO,oOOkxol,'ckWMWo,,,kMMNxloxkOo:;cNMMo.lKMMKxdO00KNWxxkxdxl'lxdo0MM0clc,   .':xk0
. ;:,...lWMMd,;oNMM0kOkxoc,.    .WMMo'OMMX'..........XMMkKMMO,,ldxkOO00kllool'.....dMMd          .;o
  ,o,.. :WMMWWWWWNOkkxocl,      'XMMd'KMMK,.......',,NMMOWMMX..'',;:ldxkOOKNX'...'.xMMd           ..
cdd:    cWMMo....oxdocoKMK:....:0MMN;.cWMWk...';:,:c'XMM:.xWMWd,',,,KOd;cldxko,...'kMMd...,:;;::::,,
''.     oWMMl  ,ddl:';0WMMMWNXWMMNO,   ,OWMWNNNMMNc..XMM:  .xWMWx,':MMMWN0d::dxolc,dMMd.....     .  
 .      ;dlc,'ldlc,....'coddoxdo:.       .';:lxdlc'  ;:;.  .,,llcc'cddoooodo'':coddxko'             
..  .      'looc;;:'.....'..  ...           .:llx:'',;;;;:;;;,,'''',,','','''''';cdxxdl.            
,:,;;. ..;olol,....,.  ... ....,,,,;;::;;;,:olod'...     ...........','oWMMMMMMMMX0OxdokWWWWMMMMWx  
,cc:'. .:::,..     ,.....  ....;::.       .oox:          ............',xMMMMMMMMMNXXXXXWMMMMMMMMMK  
co:::.       .     '......''''.'cl       ;xxo.               .........'kMMNWWNWWNNNWNNNWNWNNNMNMMX..
ddoo;              . ...',''''' :o.    .dkO:                           dMNNNNWNNWNNNWNNWNNNNNWNWWK  
;,.do'c;,,,.  ..   .   ..,;,,,,..l;   'Okk.                            oMMMMMMMMNNWNXKKKKXXXXXXXX0.'
.' .....';' 'colllldolloooklc';c:dolloKOKoclllllllllllllooolo;''''.....dMMMMWXXXXK0kdxdxxddddddddddd
kxxkOOkxc'.ckMMNXNXWKNXXXXNWOoclldoxdlclk00OONXXXXNMMMMMMWKWMxlxkll;;;:kMMMMkxxdoooooooxdxkkkkkOkkkk
OkO0xc.'ckOO0MMNNWXMNNXNNNX0o:cc:::;''cOMMMMxdNWNNWMMMMMMWWWMxllodl::::OMMMMXxdoxdxdolc:lkkkkkkkOkkk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0136
This is The Apology Machine
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
..'''''.         .',,''',,. 'okxkxkOOOOOOOOO000000KK0000OOOOOOOOkkkxxdddc. .llc:;;,'..      ........
  ...'..     .   ..',,'';'..,dxxxxkkOOOOOO00O000000000OOOOOOOOOkkkkxdddoo, .;c:;;;;,'.     .........
    ....    ''., . ;::c,c'','oddxxxkOOO0000000000K0000000000OOOOOkxdddool;  .,,,,;;,'.    .',,......
     .....         ..;',;,..;codddxkkOO000KKOKKKKKKKKKK00000000OOkxddolcc,. ',,,''...     .,;:;''..'
      .....        ..,,;;;,.,;loodxkOkkkkOOkk000000000000OOOOOOOkkxxolc:;.  ,..            .;:c:;,,,
       .....        ...,','.',looollodoolllooodxxxxxxxddoolcllooolllolc:'. ..               ':ccc::;
         ....        ..:xxl'..loccllllooollllc:coxkxolcccc::clolllc:;:cc.. .,l,             .,:llcc:
                 ' '   ';lxx:.clc::,'''...,:;:lloO0klccc;;:,...''',:;;cl'.;do:;             .';cllcc
                 . .   .ccclc'ooooc:;:c::coodxxdk00koodxdddo:,;:;',;ccll,.::;:c.             .,:ccc:
                        .llc;;loxkxxddddddxxkkxxO00Oxddxxxxxddoolooddolc,',::c;              .,;::;,
            ..        .  .dodocodkOkkxxxxkkkkkkkO00Oxxxdxxxxxxxxxxxxdol:;cl:l, .             .......
      ...   '..,., ,' '.;.odddcoodxxxkkkxOkkkxxdkkOkxxdxxxkxxxxdddddolc;:lool. ,''' , .           ..
                          .oddclodxxkkOOOOOOkxxOO0K0Oxddxkkkkkkkxxdol:;,clcc'                     ..
                           .oxcloddxkkOOOOOOkkkO000OkxdxxkOOkkkxxdolc:,;loo'                        
             .   . . .. . . .''coddxxkkOkOOOxc;:llooc;;:okkkkxxxddlcc;,,,'.                         
            ...... . ....... . cloddxkxkkkOOkdc;,,',,;;ldkkkkkxddolc:,'                             
                   ' .. . . . .;cooddxxkkkxxdoooolllllclodxxxxddolc:;,.                             
                   . ....   .. .:lloodxddl:::;:::clc::;;;;:loodolc:;;'                              
                  .'..... .......lclodxxdddooolllccccccccloodxdlc:;;'.                              
                   . .    . .  . :ccloodxxxxxdddooooooooddddxdoc:;;''.                              
                       ; ;'.,.'.'::lcooddxxdddooollllloodddddoc;;,.''.                              
                                 :c:;:loddxxxkkkkxxkxxxxxxdolc;'..',,.                              
                        .,...,;.lxl:lc:ccoddxkxkxxkkkxxddol:,....',,:d.......                       
                     . .    .. .O0d::;;,'';cllodooooolcc:;'...'',,,:xkl   ....'''....               
                     : '.'..   ,00Kl::;;;,..,;:::cc::;,'....'',,,,;Okkx.     .....';;:c:;'.         
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0129
This is Tech Will Save Us
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0KKKc.clood:,,,,,,,,:lddddlc,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,OXX0NNNNNNNN
XXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN0KKKocooooo;,,,,,codxko;;;kkkdc;,,;;:oooooolllllcccc::::;;;;;;KXX0NNNNNNNN
l0XXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNOKK0ooooooo,,,,:xxc:ckxlcdOd::xkc;;;kkooOOxxOOxxO0kk00000Oc;;:XXX0NNNNNNNN
,:OXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNOKKkooooool,,,:xddxko;,'',:xkkO0O:;;OkodOkddOxllkxllx00000c;;cXXX0NNNNNNNN
.'xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNKOKKxooooooc,,,oxccdk',,.,;'l0ocl0l;:0kkk0OOO0xdx0xloOkooO0:;;oXXK0NNNNNNNN
..,KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX0KKKdoooooo:,,,:OOkdxx:;,,;lOO0O0O;;c0OkO00OO0kdx0oclOo;:k0;;;dXX0XNNNNNNNN
  .xXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXOKK0ooodddd:,,,,ckdclO0xdk0Oc:d0x:;;oOc:lOccoO:;cO:;c00O00k,;;kXXONNNNNNNNN
   ,OWWNNNWWWWWNNNXXXXXXXOKKOddddddd;,,,;;;lxO0Oolx00Oxd:;;;;lOkk00kkO0xdk0old00O00x;;;OXXOXXXXXXXXX
   ..kXNXXXXXNNNNNWWWWWWNOKKkddddddo,,,,;;;;;,;:cccc:;;;;;;;;;;;;;;;::::cccccllllll;;;;0XK0XXXXXXXXX
   ..;cKWNNNNKKKNNWNWWWWXOKKxdddddxl,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;KKKOXXXXXXXXX
   ..''lNNXXNXKONNNkNMMMKKKKddddddd:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,cXKKOKKKKKKKKK
    ...d0XNXKXNXXXKdNMMM0KK0dxxxxdd;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,lKKKOXXXXKKKKK
    .'cdxO0XNNWWWWWMMMMM0KK00000000000OOOkkkkxxxxdddoooollllccccc::::;;;;;;;;;;;;;,,,,oKK0KWWWWWNNNN
..,;:cclodxONMMMMMMMMMWNO00OOOkkkkkkkkkkkkkkkOO0000000OOOO00000000KKKKK0000OOOOkkkxxxxOKKOWMMMWWWWWW
:::cccccclodxO00KKXNNXKKKOo,'.,;.',;',;:,;::;;cxxkOO00OkolldddxxxxkkkOOOkOOOOOOOO00KKKKKKOMMMMMMMWMW
:::cccccccllllllloddxkkkOxdol::l'..;...:...:.oO00XKOXK000,.;..';.'';'',;;,:;:;l:l:clOKXXNNMMMMMMMMMW
;::::cccccc:;;;;::ccclloooddxxkkkkkxkddokc:,x00K0KKKKKK0Kc.,.;.,',.,,'.,;..,:..,c..cXNWWWWWMMMMMWWWW
;;;::::::::;;;;;:::::::cccccclllllllloooooddxkOOKK000Oxo0XKlkl:::ooclxxxdOk,..;::;cKNWWWMWWWWWWWWWWW
kc;;;;;::;;;;;;;:::::::::ccccccccccccccc:::::;d0KXKK00OkdxxkkkkxxdddddoodkkxxdxxkkKWWMMMWWWWWWWWWWWW
NN0d,',,,,;;;;;;:::::ccccccccccccccccccc::::::;,dxkkd::;:ccclllcccccccclllllodddoooKMMMMWWWWWWWWWWWW
NXXK0l,...'',,,;;;::::::ccc::::::::::::::::;;:;,;c;c,,:ccccccccccc:::clxOko:cloollookWMMWWWWWWWWWWWW
OOkkxdlcc:::::::::::::::::::::::::::;;;;;,,,'''',;'''..,;:ccccc:::::::;;;;;,...,coooco0NWWWMMMMMMMMM
0000O000000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000000OOOOkkkxddooolccc:::;;;;;;;;;;;,,,:ll;doooloXWWWMMMMMMMMM
XXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXKKKKKKKKXXXXXXXKKKKK00OkkkkkkkkkkkOO0OOxxOOKWWMMMMMMMMMM
NNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXNNNWWWWWMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0116
This is the A.I. Diet
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMXNMMMNKWMMMMMMMMMMMWWMMMx,:xKWMMMW0dMMMMMXMMMMMMXMMMMMXMMMMMMXMMMMMMK..'0MMMMMWkMMMW..::.',::,0;cX
MMNWMXxllclkMMMMMNNKKXNNWMc;cxXMMMMMWkKMMMMWNMMMMMXMMMMWNMMMMMNWMMMMMM0'..:NWX0'okXWMMO,;lxl;:k:00dW
MMWNWKdool:,XWNKK00KKWWN0NWNWWNNMMMMMMWNMMMMNWMMMMXMMMMXMMMMMNWMMMMMNONK..'0MMMc.;o0NMMMX,.,cl,x0kKM
MMWNMM0Oxdd0MMMMWoloxk00KKKWMMMMNNMMMMMWNMMMMXMMMMXMMMWNMMMWNMMMMMNNMMMMWMMMWWNNN0kk0MMWMMNKWWWk;d0N
M0OKXONMMMMMMMWWNMWX0xolllodNMMMMMNNWMMMMNWMMKOMMMXMMWKMMMWNMMMMNNMMMMMMMWNNWMMMMMMMMKkoxkKMMMMMNo0N
M:.:oOx0NWMMW00KdkMMMMMMMNK0OOXMMMMMWNWMMMNWMMdNMMXMMkKMMNNMMMNNMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMxlododMMMMMMMMM
MWo. .,:loXNOkKxxlXWWMMMMMMMMMWWNWMMMMNOXMMNNMXkMMNMNxMMXWMMNNMMMMWWNWMWWWWWWWWWWWWWXKKkxkWNXKKXXNWW
MMMMW0XNWMNOO0dxlOMMWWWWWWWMMMMMMMWNNWMMKONMWMMWMMMMMMMMMWNNMMMXOXWMMMWNWWWWWN0OkKWWMMMMMKXWMMNKKKKK
WWMMMWNMMM000kodxMWNXWK0OONWWWWWWWMMMWNNWMMMMMMWNNXXNNMMMWMMN00XMMMMWNMMMMMMWWNWWMMMMMMMNK00K0OOKK0k
NNNNWMXMMMXOxod0MMMMNdll:;dMMMMMWK000XMMWONMWNXXXKK0Oxd0WMWKMMW0KWWWMMMMMMMMMMMMMMMWNNNNKKKK0Okdl;,o
XNNNNNOXXXWMMMMMWWWK0xl:llO0XWWWWWWMMMMMNoONWWNNNNNNNNXdkNNOMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWKKKXX0Oxdl:,,:okKWM
NXXNNNNNXNWNWWWWMMMMMKkXMMMMMMMMMWWWWWNMM0WXMWNNNNNNNNNXdKNOMWNWWWWWMMMMMWKxOOXNNWMMMNl,:ldOXNNWMMMM
MWNXXXNNNNNNNNNWWWWMMWWMMMWWWWWWWK00KWMMMKWXMWNNNNNNNNNK0NWkMMMX00KWWWWWWWWXl';ccccoKMMWMMMMMMWOodcc
MMMMWXKXXXXXNNNNNNNXkWWWWWWMMMMMMMMMWWNNM0NMNWMWWWNWNNNXWMWkMNWWMMMMMMMMMWWWWd';;;;;xMMMMMMMMMMd:;;,
XK0KNXNWNXKKK0000O0KWMMMMMMMMMWWWWWWWMWWMWWMMMWWWWWWWWWMMMMNMWMMWWWWWWNMMMMWWWKdlloxMMMMNNNWMMMNl,..
:cc::dMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWMMMMMN00WMWNMMMMMMMMMMMMMMMNWMW0O0NMMMWKOKNNXKkMMMMMNWMMWNXX0000KWMWW
,,''',NWWWNx;:codOX0000WXXXNMMMMWNNWMMMWNWMWOWMMMMWMMWMM0WMWNWMMWKXNWMN0OOOkkKMMMMWWXWMMMMMWWNNXOONM
l;;:oXMMMMW0,,,','oMMMMklONNXXXNWMMMMWNWMMXxNMNNMWdMMXMMNxNMMWNWMMMMWWNWNXXNNNWMMMMkcoXNxWMMMMNNNXOK
MMMMMMMMMMMM:;,....lMMWlclxXNNNXNMMKNWMMMXkWMMXMMNoMMWNMMWOWMMMW0KMKkxkNWNNWMMMN00xlc:::,dXMMMWNWNN0
NKxdxdodkXNNWMMMMWNXMNKocclokXNNN0kXMMMMNNMMMNWMMNxMMMXMMMMNNMMMMOlc::;:kONWNNWMXldxOOxlc;;ONWMXMMMX
...,cl:',:c0NMMMWWWWWXWM0olodxkO0OXMMMMNWMMMWXMMMMXMMMWXMMMMWNMWk:cc:c:l:'lMMMMNkldxkOdlc;;KMMWXOMMM
...,;....,ll:oNWWMMMMMMMMWXXKKKXNMMMMWNMMMMMXMMMMMXMMMMNWMMMMWNNxo:c::,':XWWWWX0k:clllc;;,xWNX.cxOON
.,,l0.;,;c.',;kMMMXKXWWWWWMMMMMMMMMMWNMMMMMKXMMMMWXMMMMMXMMMMMMNWMKko;cdNMMMMMMMMk::;;;;dXMMWXk'..;c
Kl,:Kl;oxc:;;dWMMMKOKOOKNWMMMMMMMMMNNMMMMMWoWMMMMWXMMMMMNXMMWMMMNWMMMWNXMMMMMMMMMMKKO0XNWMMMMMWKWNNN
MMk,0:dk:OKWMMMMMMXdoxO000KWMMMMMMNNMMMdoc:,;cMMMWNMMMMMk:ox0NMMMKWMMMMMMMMMMMMXMXWMMMMMW0WMMMXMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0112
This is how we’ll invent the future
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooooooooooolllllllllllccccccccc:::cOKKKKKK00OOkkkkkkOOO0OOkxo;..lddxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooooolllllllllllllcccccccc::::dKKK000OOOkxxxdxxkOO000Okdl. .ddxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooooooolllllllllllccccccc::ckKKK0OOkxxddooolldxO00K00kd:..cdddxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOO000000000
oooooooooooooolllllllllllccccccc:l0KKK0Okxoc;;,,:clox0K00KK0ko,.,ddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooooollllllllllllllcccccccdKKK0Okdl:,'...'';lodOKKKKKOko' :ddddxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOO00000000
ooooooooooollllllllllllllccccccxKK0Okoc;;o,..,....ccclx0K00Oxc..oddddxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000
oooooooooooolllllllllllllccccckK00koc;;'lx,.......:ccccoKK0Ox:..odddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000
oooooooooooolllllllllllllccccck0Oo::d;'.'cc.......,ccccckKK0xc..oddddxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOO00000000
oooooooooooollllllllllllllcccck0o;:col''.'::',;ccloddooodKK0kc.'dddddxxxxxxkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooooloollllllllllllllccx0o:cccl:''lOKXKK00OOkxdddxKK0kc.,dddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooooollllllllllllllllcclOd:ccccc;,KKXXXK000OkxddxO0Okl,;oddddxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooooollllllllllllllllllccok::ccccc;0KKXX0Okxddolccll,.,odddddxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooollllllllllllllllllllllcoccccccccxkolc:cccloollloc:codddddxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooolllllllllllllllllllllllllccccccccclllloxk0OdooooooddddddxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO000000000
oooooooooolloooollllllllllllllllllllllllllllllok0NNXXkdooodddddddxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO000000000
ooooooooolooloolloloolllllllllllllllllllllllloodxNWWNKxdoddddddxxxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000000
lolllooloooooooooloooooollllllllllllllooloooooodKWWWNKkddddddxxxxxxxxxkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000000
loololollooooolooooooooooooooooooooooooooooooodOWWWWWKOxdddddxxxxxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000000
lllllllloooooloooooooooooooooooooooooooooooooodKWWWWNXOkxddxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000000
lllooloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddxOXWWNX0OxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000000
lllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddONWNXKOkkxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000000
llolooooooooolooooooooooooooooooooooooooodddddddxxO0KK0O0OOOOdxxxkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOO000000000000
olooooooooooooooooooooooooooooooooooooodddddddddxxddxkOO00OkxkxkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOO000000000000
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddoododddoodxkkOxdkkxxkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOO0000000000000
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddoddxkxxxxddxxxkOkddkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOO0000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0109
This is the Trauma Floor
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kk,'',;;;cd0KKKOd;...''...  .....';::cdo:.:olc:;,,''''',cl' cddxoc;'..........     ;XNNNNXXXXXOOKO0X
Kd,,;;;;;;;,,:kNX:...''.''.....''''',';l, cddoll:;,,:;',;;' 'c:;,'.....'............kNNNNNNNKO0XXX0K
0c;:lxOxK0xxodXNo'..'..;0XX00OOkxddddldx''do,:oxdo,',olllll..xdl;,';cool,..  .......'KNNNNNOdKNNNNX0
kccxXNNNNNNNNNNO;..;,.;dXK00KNNKNNWW0Ox0lOd.   .     .::kOxc'lc.  .K0KXOK,....'...'..:NNNNXXNNNNNNNX
ddd0XNNNNNNNNNX;...;''cO0xkkdoccok0X00c;c'            .',:loxkx,  .k0XNXXo.....'......oNNNNNNNK0kxoc
...'',:loxkO0Kd''.',,:l00:'':c;,:::dc;'                    .;'xx.  .dKxkK;   ..,..... .ooc:,'.......
.....',;;,,;;;;,;;:;,;loolc:cc:cccoOK'                        'k'....;lc:.....''.''.................
....'',,;,,,,;;;;::::,''','...,...'co;                        ;xo,''''',,,,,,,,,;,,,''..............
..............',';;:;,,,,;;;;,,'...ol    ..................    d:,,;;;,;,,;;;;;,,,',,'''............
''';oc:;,,.......,,',,'...',;;,''.'od,  ..'',:::ccc:::::;'...  c;,;;;;;,,;;::::::;;::,,,''..........
,,;:xXNNNNNNo......',....':::lo;,,;;ckO;..,'',,,:ccc;'''...., cdc:;;lkkxoodxddoc:l:::;;,,;;;,,;c:..'
xl:,cdNNNNNWc......;....cl;;::oxd;;;:;:x;..',...'cc:........d':c;:;:kklc:::cc:cccl:c:;:;;:lcccxNKlcd
:::;coNNNNWW,...',',...'d:clodxoxd::c:c:,'.;,,'.,lo:,.;'c'.'o;::;loodddcc::::ldddoc:lc:;;:ccccdNXdoX
;;:::dNNNNNN'...',';.. .ll::lxdoOc;;:cod:,,..',:cll::;'..',c0od:;oddolooolcoolooolccOkc;,;lccldN0olX
;;;::kXXXKKK....',.,.....':coodocc:::;cdd''',,,',;;,',,,'',Odo::;;:cccclolclcl::::::0Kl;,;llcllOKdlK
'..''',,,,'.... ;c.......',,,;:::clcldddk,............'''':0c::odc::::;;;;;;,;,,,,,;OOc;,,,,;,;;;;;;
'..'.....'..... co......,;;;::::::lxOdl,dl........,,.....,ooc,,,ckl::c::::;;,,,,''''dx;;,,''''''''',
...........  .. .,.......''',,,';cc,,:;:;,.  ....',''..  ':,,..',,;;,,,,,,,,'',,''''',........''''''
.              ..c.  ;clolodxxkkOOOOl';..'',  .......   ,xccl''.....................................
.........,:;.  . ...'ONNNNKOXXNNNNNNO''..,'o.           .;..'cl'...,cl...,;;............'OOkkdolc:;,
:::::cc:lcoll........lXNNNNXkx0XNNNNk....,.c             .  .,c;.,,:;:,',d0c,...'..'''''oNNNNKKXNXK0
xdooooclxol::'...  ...',:oOKNKOXNKkl;..',;..                  .c'c:,,,,,,o0:,,;,''''''.'KNNNXxxkKKK0
xxl;lc,lxollc;. .    .:c;,c:ldxl::;cxxc;,..                    . .l,''',:cxcccc.......'lKKKKOdodko:l
dxc,cllldl:lo;.       ...       .','.,. .                         c'  .,'..,,'.   .   .0NNNNKloxooco
;l:;:;;;;;:cl:.              .;c;                                 ,.   .odl';l;.      ;XNNXXXllkkdx:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0103
This is the Route of a Text Message
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
K0OOO0OO000OOO00O0KKK00000O0000OOOOOO000OO00O00KK00000000K0OOOOOO000OOO0O00KK0000000KK0OOO0OO000OOO0
00000OO0000K00000000000OOOOOO0000OOO0000000000000000OOOOO0000OOO00000000000000000OO000000OOO00000000
0000KK0000000000OOOOO0000OOO0000KK00000000000OOOOO0000OO00000K00000000000OOO000000OOO000000000000000
000000000OOOOO0000OO00000K00000000000OOOOOO0000O00000KK00000000000OO0O00000OO0000KK00000000000OOOO00
0OOOOO00000000000KK00000000000OOOOO00000O00000KK0000000000OOOOO00000O00000KK0000000000OOOOO00000OOO0
000000000KKK00000O0000OOOOO00000000000KKK0000000000OOOOO0000000000KKK0000000000OOOO00000OkO000KKk,..
00KKK0000000000OO00O00K0000000KKK00000O00000OO0OO0000000000KKK0000000000OO0O0000kkOO0000o..:x00000k,
00O00000OO0000KK0000000KK000000O0000OO0OO00K00000000KK00000000000O00O0000000d,. .'''.,:dk0l..,oOO000
0000000KK0000000KK00000O00000O00000KK0000000KKK0000OO0000OO00O00K0000d..oKKO' .okOOOkdc..;x0o. 'oO00
KK0000000KK0000OO00000O0000KKK0000000KK0000OO00000000000KK0Od..:d0K00kc .cO0l. 'xOO0000kd'.;k0x;.';l
00000000OO0000000000KKK0000000K00000OO0000O0Oxdodk000K000000OOxl'..ck0O:. :O0dc'.'lkO0KKOc  :O0OOdl:
OO0000000000KKKK0000000K0000OOO00000OxO00KO:  .,;,,.,:dO0OO0000OOxl;..;ll. cO0OOOl:'..'....;oOOO0000
00000KKKK000000000000OO00K0OkO000KK0c .d00x. ,xkkxol:   c0000000K00Okkl;.,  :O0000OOkkkOkxO0000K000K
KK00c.;x000000O00KOkddxxO00l'.;lk000O: .o0kl. ....',clddxkx0K00KKKK000OOxd:. c00000KKKKKK00KKKK00000
0KK0Od. .dKKKKK0o. .':;,..,:dOo;..:dOk: .l00kx;..coxOO0x:  c0000000000000kl. .xKKK0KKKKK0000000KK000
0KKKKK0d, .oKKK0c  lO000Oxl'.,ok0dl,,;:l..lKKK0Oxc,''...,,lxKKKK000KKKKKKkc;;okKKK00000KKK00000KKKKK
KKKKKKKK0k; .c0Kx' .lO0KKK0ko;.,kKK00x:'. .:0KK00OOO000OOO0KKKKKKKKKKKKKKK0OO00KKKKKK00KKKKKKKKKKKKK
kKK00KKKKK0k:  :OOd:'.;dk0KKOc  ,OKKKK00OdxdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKKKKKKKKXKKKKKKKKKKKKK00K
 'xKKKKKKKXXK0l. ;O0Kkd:'....,,co0KKKKKXKKKKKKXXXXKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKK
c. .xXXKXXXXXXK0o..lKKKK00OK00KKXXXXKXXXXXXXKKKKKKXKKKKKKKKXXXXKKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKXXXXXX
K0o. .oKKKKKKKXXKKK0KKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXKKKKKKKXXXXXKXXXXXXXKKKKKXX
XKKOdoo0XXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXXKKKKK
XXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKKKXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXKKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0097
This is the Museum of Failure
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
    ..              .................l0o:.................',,,,''''.............                    
    ..           .....    ....';,,:oOKk;..................'''''''................                   
    ..      .:;;;;,.    ..,:k,;00KOxod0c.........................................                   
    ..      ';:;:cccloll:occ::;kkKXK0KKx..........................................                  
    ..   .,:colddd00xxd:.......:'.,cokO0;;:coc:;,'................................                  
    .. .:cccl:;cKOdko,.'.oc'......:,;c,...........'''.:c,...........................                
    ...:,:ldkdddcxd::,.':c.    ....;c..       .........:okxl;..........................             
    ..;.;'.lKOclKd'd;..0Kl,.....x;'''.    ................':dOkl'.......................            
    ..'.. ..;ddxX;.,xc.kXk,c....dko'..';,;.';c;.'''ldOc,,''';;:oK0o;.......................         
    ......cll',:0l'.,dllK0;l::..kKd;;,lxxdodoooc'ldooodolcccccloxkkkOc'.....................        
    .... .:od:',ox. .lkdOXo;okl'.dK0Oxoodooxxdddddxxxxxxdddxxkxxxxxxdxkxxdl;'................       
     .   .d:k:,o;dl..clOckd;KOx:lXXNNNX0kxodxxxxxddooooodddddddddddddddddooddddl;'...........       
    ......ccd. .::do..;xo:;:olcxXK0KK0Ok0XX0Oxdddxxxxdoooooooooooooooooooooooooodddol;'......       
......'......    ..:c'...,lkKXdoddklddkOOk0kKNNKOkddxdxxxdoooooooooooooooooooooooolllollc::;,.      
.....''..';,.........;::;,,.':dxOd'co;.':oONXOKXNWWX0kddddxdoooooooooodddoooooooooooollllcc:;:,...  
.....'...,ld;.........  ';ccclodx,;l..;::ccoONN0Odk0NWWX0kdoooolllllllloddddoooollllllcc:;,,;;;,;;'.
.....'...',;;'............ .,:,,:;:'':xkkdl,lkKNKKxolKNNNWWX0Oxddoodddddddolcc:;;,'.....   .:oc:ccl.
..........',,,,'''...........  .'...,kk0KOod,;xkllk0OXXNXXKKKXNN0xooodkddxd........',''. ....''.....
...........',,;;,,,''.....''''...  .cxxOO00od.;cklxdldOkKX0OOO0Xxd0XK00kkxl.............''.....',''.
......'....'',;;::;,''''''''''''''..,kddxdOkk'.'cd;cc;dlxdllxk0Xx:ccll:;;:;;;,,,;...'',,,',,,,''..  
     .......'',;;;,',,,,,,,'''''''''.:xllxOkx....:l,,;d':lc::clooc'..,.'''',,,','';;,'....          
        ..'..'',''''',;;,'''''''''.''.,oxdkd;...  .,.. ..';::;;,,;,,:';;,''......                   
           .........''''''''''''''''''...''...      .'..    .........                               
             ..............'',,,''',:c:;'....     .                                                 
               .............'',''',:oooo:,...........                                               
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0066
This is Meth, Murder, and Pirates
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
               ...''''''''''.'''''''''''';;;;lOOOOOOOOOOOOOOkOOOOOOOOOOOOOOOOko,....  ..............
                 ...'''''''''''''''''''',;;;;;cxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxl:'.... .. ..............
                    ...'''''''''''''''''lo;;;;;;cxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOko:,........ ... .............
                       ...'''''''''''''';Ox:;;;;;;:dOOOOOOOOOOOOOOkdc,''.......... .... ......''''''
                          ...'''''''''''lkkko:;;;;;;:oxOOOOOOOOdl;'''............. ......'''''''''''
.    ... ... ........... ......'''''''''lxOkkko:;;;;;;;:oxOOx:''''''.................''',,'.  ..''''
.........................,,'......'''''''okOkkkxc;;;;;;;;;:cc,''''''............''''''':::      ''''
.........................,;'........'''''':kOkOkxxo:;;;::::::;'''''.........'''''''''';::c     .'...
..................''',;;;;;;;;........''''',oOOOOkOOdc:::::::;'''''.....'''''''''''''::::'     .....
.....................,;;;;;;;;;'........',,,,:xOOOOOOOOdc::::;'''''''''''''''''''''.,::::'... ......
.............''.....,;;;;;;;;;;'...........,,,,:xOOOOkk00Odl:,.''''''''''''''''.....;:::'...........
....,,,'',,,,,'....,;;;;;;;;;;;'.............,,,,cxOOO000000d'''''''''''''''....'''',::;............
....,;;;;;;;;,.....,;;;;;;;;;;;'...............,,,,:dOOO0Oclc,,,,,,,,,,,,'. .'''''. .'dc'...........
....';;;;;;;;;'....,;;;;;;;;;;,..................,,,,;lkO0Oxo:,,,,,,,,,,.   '''..  ...:d'...........
''''';;;;;;;;;,'''',;;;;;;;;'......................,,,,,:c::cc,,,,,,''....      .......,;'..........
'''''',;;;;;;;;'''',;;;;;,'................   '......,,,,,,,,,,,'.......................';'.........
''''''''',,;;;;,,'..'',,;;;:cc:;,:ld:  ...'....',,,....,,,,,,,,,,,..................................
'''''''''''''......',;:ccccccccccccll,:oxdo'..,,,,,......,,,,,,,,,,,................................
,'''''''''''....';:cccccccccccccccccccoxo:..';;;,..........,;;;;;;;;;;,'............................
;;;,'......,,,;:ccccccccccccccccccccccc:',,,;;;;,............,;;;;;;;;;;;,'.........................
',,,'....',;:cccccccccccccccccccccccccccc;;,..................';;;;;;;;;;;;;;;,'....................
......',;:ccccccccccccccccccccccccccccccc:;'....................';;;;;;;;;;;;;;;;;;,'...............
...';;:cccccccccccccccccccccccccccccccccc;........................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'......
,;;;:cccccccccccccccccccccccccccccccccc:,...........................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,
;;;:clcccccccccccccclcclcccccclccccccc;..............................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0064
This is Lena, the Patron Saint of JPEGs
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;::::cclllllllllllllllllllcc:odddddddd00c:ccccccc:cllllllooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddd
;::::cclllllllllllllllllcccc:codddddddd00l:cccc;..cllllllooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddx
;;;;:ccccccllclllooollclcccc::lodddddoookKd::,....clllllloooooooooooooooddddddddddddddddddddddxxxxxx
,;;;:ccccccccllodxkkOOkdl:c:::looooooooooxO;......clllllloooooooooooooddddooddxkkxddddddddddxxxkxxxx
,;;;::cccc:cccllodxkOO0000l;;:odo:;looooo;......,clllllllooooooooddllclllodkO000KK0kdddddddxxkOOOOkx
,;;;::cc:::cllllldkOO00000KOl;odd:.'cddc......,lddllllllloooooooddlcccccxOOOOOO0000OOxdddddkOOkxxdox
,;;;::x:::cclcldxkkkOOOO0O00Kxodoc:d00Kc.....codddllllllloooooodxdccccokkOOOOOOOOkkkxxddxkOOl::cclxx
,;;;:cxc::ccloodxxxxkkkkkkOOOkOkO00000K,...,odddddllllllloooooodko::cdkkOOOOOOkkdlodddxkO0XNk:::oxxx
,;;;;okol:llllloooododdddxxkkOOO000kod:...:oddddddlllllllloollodOd:cxxkkkkkkdoc''llddxkOKXNNNOoxxxxx
,;;;;cOdlccllllc:,';;,''cxOOOOOxdollc,...:ddddddddlllllllllllllldxlxxxxxxxo:'..;ooodxkOkkKNNN0xxxxxx
,;;;;:lOocccc;''.'..';lkkkkkOOc,:d:.....:oxxxdddddllllllllllllllloddddddoc'...:doodddx0K00KKKxxxxxxx
,;;;:::xcc:,.....'':ddkxxxkO00O,.l.....:odddddddddllllllllllllllllodxdoc,'''.;dlllcldlxKKOkkOxxxxxxx
,;;;:lo;:;''.....;dkdl::cdxOOdl;.c'...;odddddddooolllllllllllllllloolc,';;;';dolc:ckl:l0klkkkxxxxxxx
,;;;ol;'.':.....lkxl;;:d:co0c;:..:;..'lddddddoooodlllllllllllllllll:..';;.':olcclxkOdolkXKKKkxxxxxxx
;:c:'';'.',;..'do:codxxxoll0xoc,.,c..cddooooookOOOollllllllllllllc;..',,',lc;;;:cldoc:coKO0Oxxxxxxxx
;c;;,,:...,;';o,.,clodxdllckkoc...o.;oddoooldOO000ollllllllllllll:'''...:c'',,;:ccocccdk0xxxxxxxxxxx
,:','';;'.;::c..';clooddoldkdc..'.c;oddoooooO000KKolllllllllllllc;.'''',;..',;:ld:;;:okkxxxxxxxxxxxx
;:'.';,;:lx:'....,:clolclldoc...'.;odddooolx0KKKKKollllllllllllc'..'',;,'..',;;cccloxOOkxxxxxxxxxxxx
;''..:::cc;.......',:cloddd:....,';dddddoolkKKK00kollllllllllll:..','';::::llolllooddxxxxxxxxxxxxxxx
;.'.';,::::'.......,:cloodxxo:'.,':llcccccc000x:''clllllllllloc'..';;;,:lolcllodxkOKK0kxxxxxxxxxxxxx
....'.'';cc;,....',,clloodxkO00k,.:ooollcldK0l,;;;llllllllllllc'...,:;..,:c:llodxk0KKXN0xxxxxxxxxxxx
...'....,:c;;'...;;;lllloddxkO0K0'looolll0K0l;:;;;clllllllllldx'...,;'...;:cloodxkOKKXNNKxxxxxxxxddd
........,,,;....;c,clollloddxkO0KkccclllokKo;;,;;,cllllllllllkd,'.,,,..  ,cclooddxO0KXNNNKxxxxdddddd
........':;....;;,cllooolooodxk00Ko;;,.:Oxc',,,;;.clllllllllxko;'..;..   .:llloodxk0KKXNNN0xxxxddddd
....''''',;...',:cllloooooooddxO0K0;;:::l,',;';:'.clllllllllkxo,...;'    ''cllooddkO0KXXNNN0xxxxdxdd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
3/5 (42 POSTS)
>>>