I like it. What is it?
C:/TAG/TXT/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0251
This is the Great Google Revolt
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
cccccccccccccccccccccccccc::'...',;,:,..,cx0KKXXXXXXXXXK0000Okdlc:'.   ..':ccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccc:;...,;;;:c;,,:dOKXXNNNNXXXXXXK000OOkdll:'.   .''::ccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccc:;. .'''''',;:cox0KXXNNNNNXXXXXXKK0OOkkxddc,.    ..,:cccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccc:,..........,:coxO0XXNNNNNNXXXXKKK0OOkkxxoc'        .,:cccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccc:;''.....   ..';cdx0XXNNNNNX0dc,....';ldxo;.          .',:cccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccc:;,.'...........';lxXXXXXXKkdooc,...'cdOKKO:           ..,,:ccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccc:;;,...    .......,:OXNXXXK0Oxc'...,,.lKXNNNXx.          .,';ccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccc;:;'.......... ...':kXXNXXXKOxololllclkKXNNNNNKx,..       ,',ccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccc;:,..'....:oOkc,;:';kXXXXXXXKK000OOOO00KXNNNNNXKo         .',ccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccc;;'.'. ..,xxNX0OOO00XXXXXXXXXXXXKK00000KKXNKld0k.      .  .,:ccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccc:;''... ...d0XOkKXXNNXXXXKKKXXXXXXK00OO00KXXKKX0l'         ':cccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccc:','..  .'..kXXOk0XXNNXXXXXKKKKKKKK00000KXXXXK0kl:.       ':ccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccc:.....  .''. .oKXNXOkXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXXOddxdoc,..    .':ccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccc:,...........   .,lxc;oc0XXXNNNNNNNXXXXXNX0xkKK0ko,..  .:cccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccc:,. ..              .,kKXXXXXNNNNNNNNNNXXKKKKKK0Oxxdl:.;ccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccc:. . ..      .......'oKNNXKKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXK0Oocc.;ccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccc:;'....     .....  ..,lxk0O000OOkkkkkkkOOOO00Oxo:'',;cccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccc:. ....   .'..  .cc:::clodddolc:,,''','..;:::::ccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccc;   .     ...  .,lllcc:c::cc:;;:;;,,;;,..:cccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccc:.. .. .'..  .clccccccccccc::;;''......  'cccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccc:,. .... .;ldxodol::;::::;;;;;;''.......;cccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccc:,....ckOOOkkkxxdol:::::;,,','..    ,cccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccc:..:kO000OOOkkxxolcc:;,,,,'....   ;ccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccccxO000000000Okkxdl:;;;,,....    ;cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccccclO00000K000000OOOkkxoc;,,,'..   .:cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0247
This is The History of Work
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooooooooooooodoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooodddddxxddO0ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooodkOKK0Oxloolc:lokkkxkOkxxxxkNKl:coooooooooooooooooooooooolcloooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooodOOKOKO,:oool:ldxO0OkxddoxKWx:::clxkdddddddodddddddlcc;,::llodooooooooooooodoooloooooooooooo
oooooookkO0xcxXOcoooollxkOkxolllOWNl;;;::oOkkkkkddddddddooc:::'','cclloooooooooccclodoloxxdooooooooo
ooooooox0XNKdo0Kxooooolllc:;;ckNWXc;;;;;:ccodxkOddddddddo:;'.''..',;loooooolc,d0dlcccllooooooooooooo
oooooooxXXKOOK0kdoooooooc:;:xWWWX:;;;,;:cccllldddddddol:''......'';oollcc:;','.lNWXx:,,,:loooooooooo
oodooood0KkkOkdlllloooo;,.;c:OWXc,;,;;::ccclloclllllc;'.........,:lll:;;,,;'',..;NWKk;....:ooooooooo
ooddoododOOkxdlc:::cll:..,,ccx0:,,,,;;;::ccl:'..xoc;;;,,,',''';lllllc;;:;;;;,,'..cWWk;.... ;oooooooo
oddooolldxxxdol:::cco:'..,';:o:''',;,,;:cc::....:o:;;;;cllcc:ccooodxddolcc:;;',...dWO:'... .cooooooo
ooooooocO0OKKKdlooodo''',..,;,'..,,,';;;:;,..,.',c:,,;:looc::ccccc:::OKkdkOOkkddol;xdllccclooooooooo
oooddl;'xOKkl,,:oool,''.:'.,''.,,,,.''''....'X:;::;,',;ldxdooodxdododxKNKkxkx0OO0o;'.'lllooooooooooo
ooool:';c;'',,,':llcdl'::;.'..';;,..........,NOc::'''',coxxddddoolllodxOXNXOOOOOc.......'loooooooooo
ooool:'',;',,,''',,'xo:c;;.....,,'...........XNOc:;'...',coxxkkkkkkkkOkkk0cxkOd';ccl:;'.:odddooooooo
oooool:..,,','',,',,.;c;;,...................kNN0c,,'.....,,:loodddxxxkkkOkdl,.',,,',;;clloddooooooo
oooooooc'',;',,''',,,::;'....................'XNNXx;;,,''''''';;;:ccc:cok,':;,'...',;,'';;:oddoooooo
oooooooo;:;::;;;;;:;:;,........';;,...........oNNNXXkl;;,,;,,,,;:clldkOKK...::,,,,''.',;''';:okkdooo
ooooooooooolc::::::;,'........,:::,............OXXXXXXKOo:cccc:coxkk000NX....;:;;,,,,'.,,...',ckOkoo
oooooooodddol:::::;'........',:::c;',;,.........0XXXXXNNNX0kdoooxkOOOKNNN.....;,',,,;;;::'.''',ckxoo
oooooooooddolc::::,'...',,'clodxxxdoxxd;........'OXXXXNNNNNNNX0kkkOKNNNNNc'...,,'.'''',;o,....''lxoo
oooooooooodoodoodll:;'',:;;:codddxdldxkloc:;,,,'',OXXXNNNNNNNNNN0o::x0NNNOo'...;,...'...,,'....';koo
oooooooooddddookx:cl::;;::;;clodxdlclokcllllllllll;kXXNNNNNNNNNd.''';ldXNX0l...':'..'...'';',...'doo
ooooooooooooookkxoxxccc;'..;lodol:cldkxcllllllolll,.OXXNNNNNNNOc'..,:lkONNXO:...,;''....;;:''....;do
ooooooooooooooxkkkkkd,..      ;lc::k0Ol:llolclllll'.,XNNNNNNNNNX0,.',cxKNNXXo....:,''''';oc','''.,oo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0233
This is why every website wants you to accept its cookies
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNK0d0KK00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKKKklllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllkkkONNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKOO. ... .                         ...                                  .  ;:,;xXNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKOO' .                       ...:lkOk0Oxl;.                           .  . :;;;kXNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKKO.   .                  .;;;   'xkkkkk0OO:                          ... .;;;,kXNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKK0k..                    .ldddxodkdxo;:000KO.                          .   ;;;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKOk.                     :dOxxkokOOdkd,.'dOo.                      .   ..  ;;;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKOO.  ..                 'okddc.dc;,ldl;'' .                               ;;;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKK00'   .                 .cdkoco:'colkOx;..,.                          .. .;;;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKK00..                    ,oclccll;,cxO,'. ..                         . ..  ;;;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKK0..                    .;;...;o:.lo:ox......  ..          .   .  .       ;;;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKKK.                      .,. .,;lookOl..,dO00kdc;..           .    .  .  .;;;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKKK.                       ..,,;xloK0:    ,dOK0KKXKOo;.    . ... ..        ;;;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKKK.                       .c,,o,;O0x,    .,okkkOO000Oko:'...            . ;;;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKKK.                      .:;..'..,d00lc,.':ok0KKKKKKXK0dkxo:,...   . .  . ;;,;kNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKKK.                        ... ....;x000O0KKKK00000OOOOx00Okkdl:,...  . . ,,;,ONNNNNNNNN
NNXNNXNNNNKKKK.            .                  . .;oddodddododdollodxO00000OOkxol:,... ;;,,ONNNNNNNNN
NNNNNNNXNNKKKK.    . .  . . . .                   .................':oxkO0000000Okdolcc:;;ONNNNNNNNN
NNNNNNNNNNKKKK.                                                     ..',:odkOO000000OkxxoolldkOKXNNN
NNNNNNNNNNNNNNl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;,'';clodxkOOOOOOOkxxxddolldx
NNNNNNNNNNNNNNOooooooooooooooooooooooooooooooooododdooooooooooooooooooodooolc,';:llodxkOkOkkOOkkkxxd
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXNNNNNNNNNNNNNKNXXKKkl,.';;:coodxkkkOOOOkk
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNXXNNNNNNNNXNNXNXXKXXKXXXx...,,;;clodxxkkkOk
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0226
This is One Nation, Tracked
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                 ....                                                                               
                                      .         . .        .  .     .                               
                                         .      ..'  ..       ..                                    
                                  .  ..       .' .;. '..  .' .;.  .           .                     
                                  .  ..  . . .., ';' ;'. '';..;,. .          .                      
                      .   ..  .  ... ... ''. .,; ,:, :', .':..''...    . ..  ..           .         
                       .       . ...... .;,'.',: ,:;.:,,',,;'.....'. ..  '.. ..      .     .    .   
.....    .     .      .  ... ... .....''.''. ... ... .....''''',,,,' ..'.... .....  . .  ..      .  
        .    ..       .. . . . . .''.... ..'..,. ;.; .,... ....',;:, '',.'....'.. .... ... ...... . 
........ .... ..     .............'. .;,;::;'.l;.c'c.;c.;';,.... :c:.','.'....'...  ...  ...    ....
   ..   . .  ....................,,,;cl;;c:c;;,:.;;;.:;;,:,;;';.'cc:';;.';''.''.................... 
.................   ..,'.'''.'''',,,''''.'.......................,::',''',''''''....................
...'.....''..........',,',,,',:,'.......  '  '  ..  .  '  .  . .   .,,.''',,''''''...'....'.. ......
.''''...',,'.,,::',.,:;;:c:;,;,,;..'.; ,..;. :. .. .. .; .;..; , ...;,;:,,,;,,;,,,'.','...''........
',:;;''';::,;:c:;cc::cllclllclllcl;:.:.l.cc:.:,.,'.c' c: ;;..: ;.;.;lc;;;:,;;;;;,''',,,''',''.''''..
c:;ccc:cclcccclcc;c:cloololololllo;c,:;c;c;;,l:;;,.',;.'';;'';.,,,'llll::,::,,;;,',,;,,;,',,'',,,'';
lllllccllllccllllccccooooolooolll:cllc,::;::;'.........',:,',,;;lc,;c:,ccc;::cc:;;,,;c::;::;,;;,,;:;
lllllccllll;;,',':clc::cc::c::',;,',,..........'',.''.'... ... .'..,;,;::':::;,:::;',;,'';;:;;'';;cc
...'''.,..'''.''.'''....'....'..'..   .   ................... .  ..... ..........''.,''''''''..','''
  .   . .... .  . .  . ........... ..  ........ . . .......... ..    ....  .....  ... .. .... .. ...
.. ........'..'.'....   .   .   .   '   '   ,   ,   '   .   '   .   .   .  .   ....,'',',,,,','..'''
..;....',. ';,'..c,,,.  '.  '.  '   :   :   ,   ;   ;   ;   ,   ,. ..  ..  ..  '',;'..,;c'.;:,.'.,;'
.'..''.,'''';'''''':;'  ,   ,   ,. .;  .,  .;   :   ;   ,   ,.  ;.  ,   ,  .,  .,.,c;'':,;,,;;;:..'c
.......'. ..'.  .''',,  ,   ;   ;  .,  .,  .; . c   : . ;.  '.  ,.  .   '   '  ,. .,'..,c, .'::,..',
c.  cll;. 'c:: .cl:c,....   .  ..  ',  ';   .  .,   ,.  '.  ;.  '' .l   ;   ,. .cc,'. .,.. .....;cc;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0225
This is the Age of Instagram Face
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''''''''''''''''''..............':cccccccccccccc::;;;,,,'''''''..............'''.        ...........
''''''''''''''''''............';cccccccccccccccc:::;;,,,'''''''.........''''''''.       ............
''''''''''''''''''...........;cccccccc:::;;;,,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''.........      .............
'''''''''''''''''''.........:cccc::::::::::::::;;,''.',,,,,,'''''''''''......'''.      .............
'''''''''''''''''''........;::::::cccccccccccccc:::::;;;;;;,,,,,''''.'''''''''''.     ..............
'''''''''''''''''''........::::::::cccccc:::::::cc:::::::;;;;;,,,,,'''''',,,.....      .............
''''''''''''''''''''.......;::::::;;,'';::;'..',::;;::::::::;;;;;;,,,,,,... .:ol'       ............
'''''''''''''''''.''.......'::::::;,;ldxxd:,..':oxxl;:::::::::::::;;;;;,;'..,cl:,'       ...........
'''''''''''''''''..'........;:::::::::::cllc::cloolcccccc::::::::::::::::;;;;;;;;;,       ..........
'''''''''''''''.............'::::::::::::::::::::::ccccccccccccccccc:::::::::::::::.       .........
''''''''''''''...............;:::::::::::::::::::::::cccccccccccccclc:cc:::::::::::;         .......
'''''''''''''.................::::::::::;;;;;;::::::::ccccccccccccclocccccccc::::::;          ......
''''''''''''..................c:::::::::;;;;;;::::::::::ccccccccccccllccccccccccccc.          ......
'''''''''''........'..........cc::::::::;;;;;;::::::::::cccccccccccllolccccccccccc:            .....
''''''''''........'..........,ccccc:::::::;;;;::::::::ccccccccc:::cclllccccccccccc'            .....
'''''''''.......'''..........ccccccc::::::;;;;::::::cccccccccc;,',;::cccccccccccc:             .....
'''''''........'''..........:::cccc:::::::;;;;;::::cccclllccccccc::cccccccccccccc.             .....
''''''.......'''...........;:::::::::::::;;;;;;;::cccccccccccccccccccccccccccccc,             ......
'''''.......'''..........,;;;;::::::::;;;;;;;;;;:::ccccccc:::;,,;;:::;,';cccccc:.             ......
''''......''''...........;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,;;;::::::::;'...',;:cclc:,.:cccc:.             .......
'''......''''..............,;;;;;;;,,,,,,,,,,,,;;;;::::;.....',;::cc:;'..:cc::'             ........
''.....''''..........'.......',,,,,,''''''''',,,,;;;;;;;,....,:lodlc;'..'::::,             .........
'......'''.........'''''........''''''''.''''''',,,;;;;,,,,,'',:clc;'..,:::;,             ..........
......'''.........''''''''..................''''',,,,;,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;,              ..........
......''.........'''''''''''.................''''',,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;,.             ...........
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0222
This is the NYC Subway Map
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
NNNNNNOcOK0NNNNNNNNXoooKNNNNN0KOk0docdcckOllXkkONNNNWNNNNWWNN0k0xoNNNNNNNWXKNNNWX0NNNWO00KOKOOk00000
xxxxxxx,kKOldxxxxxxxxdxxxxxxxxxooxoddlxdxxddxdddxxxxxxxxxxxxxdox0OkN0OK00KXXNNNWWNNNNWNNNNNXNN000000
ocodcoocxK0ooooddddddddddddddddccoollc::;;;;;::cclld.odddxxdddddOOcddddddxddlddxxddddxddddddddoooooo
ccdK:ockoNNNNXK0KKXNNXkkkXNNNN0kkc;:;x,lc000KNNNNdoNdlkkNkdkdKNdd::lkccolookldldodcoxclNNNNNNN000000
Od0Ox0kkoNNNNX0O0K00KKxxxXX00XNOkd:lx0ddd0O0OO0KN00NoOK0NddklO0lKkxdOOlkxNXKkX0KxKKKKKKKKKO0XN000000
0kXOOk0koNNNNKoldKNKK00KXX0:,kXOkl:lx:o;clckxdx;0NNNKNNNOkkxXNokNkxoKKxkkWNKOXKKOO000K0OKKOOKN000000
K0000k0koNNNNNXXXXxll0XXK00KXXNOkkkKdl0lOkOONNNNNNNNWNNKlkklOkoXNcdkl0lxod0o0cllooxxxXocxxxoox000000
KOXxOkKddKNNNNNNNNKOkX0xKkXlddKxdKKNO0NKNXKXNNNNNNNNWNNXkdxKNlONNXXNNNXNXNNXNXXNXXXNXWNXXXXXXK000000
xdNoooKxxONNNNXKKNNNNNkdxdKloddkkkXNNNNNNNNNNXNNNNNNWNNok0oxx.OkdxxKcxdNNWNNNNNNWNNXNNNNNNNNWXKKKKKX
olodddNkoNNNNN0c:oood;lo:Nl:o:NOk00KKXNNNNNNNNNNNNNNWNNXOO0NkcXdkk0XkOONNNWNNNNNWWNNNNWNNNNNNXOxOKKK
doOkkkNkoNNNNNNNXkKKxkxxkxx0koNOkOOXK0KKXNNNXKXKNKKXWXXNNWK0kdNlkNNNNNNNNNNWNNNNNWNNNNWWNNNNXkc:cxO0
kxxdxxNdc0kOONOOkK0kkKxdKdKXkkXOkX000XkO00dOd:ccN::cNKXNNWOOc;KoocKkldOKxXXXXKKKKXXXKXKNNNNNXKOkkkO0
dollolNc,klolNdloKNoo0doOdd0xxNOkXXNNNNNNXod00XOokOkKXXNNW0OocKlOkX0kO0KKKXXNXXNXXNXXNXNWNNNNNN00000
XNNNKxKkoXxNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOkXXNNNNNNNNNXK0kk0K0KNNNNWKOkd0cXNNNNNNNNNNNNWNNNNNWNNNNWWNNNNNX0000
0NNNXkKkoNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOkXXNNNNNNNNNNNNXK0KKkOKKKXKOkoNNNNNNNNNNNNNNXdx:l0KdxKNNNWNNNNNNX000
WWWWXxK:.OlklWdloNWWWWxoxlNcllN;'OONKK0XOKWkokoWllcx;okOKNNXo.OlxlXkcdOWWWWOkOO0kx0dkNXXXNXXWWWWWN00
NNNNXkKxl0d0ON0O0XNNNN00Kx0kkxNkkXKKOOOKNNNO0Oo0kxkKk00OOKNN0cOlOdX0O0KNKOll0OxdokO00NNNNNWWNNNNNNX0
NNNNXOXkoNkNNNNNNNNNNNNNNkKOkkNOkXXOO0OkNNNNNNdx0kxNWXK0Kk0NXlxl0OkXN0OdcxOOOdxX00O00XWNNNNWNNNNNNNN
NNNNXkXxlXk0kNOkOXNNNNNNNNNNNNNOkXXN0OOXNNNNNNNNNNNNWNNK0KO0NokNNNXOOkdkxxdkO0xOXXXXNNWNNNNWWNNNNNNN
NNNNNNN:'KdxlXxloONNNNNNNdl0NNNOkXXkO00kNNNNNNNNNNNNWNNNX00XNxdNKXoco0xkox0OkxXXXNNNKOOlXNNNWNNNOKxd
NNNNNNNkoXdNNNNNNNNNNNNNXk0x:ONOkXXNK00XNNNNNNNNNNNNWNNNNK000kcdoo0Ndldk0OxONXXNNWOkKldXWNNNNWOKO:OX
NNNNNNNkoNKNNNNNNNNNNNNKoXNKxdKkxkkK00K0OKNNN0OXkO0NWNNNNXxkxxlxOXOxk0X0O0XKKXNNNNKkxNKkOXNNNXOOKN0k
OOOOkOkodxOkxxdollcccclllooooox;,0OOkxkOOOOOOOOOOOOO0OOOOOd000OdxOOOOOOOOOOOOOOOO0;;0OOOO0OO0l;OOOOO
0,Xo:loxkdxkkO0KXNNNNNXlk:Nl:cXOkXXOk0xkNNNNNNNNNNNNWNNNNNNX00OlXNNNNNNNNNNNNNNNNNNWKXNNNNKNNNWXNNNN
NKNXOXKkoNNNNNNNNNNNNNN0N0NOx0KOkXX0xkdONNNNNNNNNNNNWNNNNNNX00Kl0NNNNNNNNNNNNNNNNNNWKXNNNW0NNNW0XNNN
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0218
This is A Kids Book About
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKdc;;:cll;,:dOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo....':oxkxc:;cdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKl.  ..,;lxOOdclk:lKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO..  ....'cxkOOO0c.xKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXc:clodxxkO0KKo' ..  ..'ck0XNXKkdONNNWWWWNKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK' ....      ... ':cdNWWWWWWWWWMMMMMMMMMMWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK; ';' .....     .cldWNO0WWWWWWWWWWWWWMMWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKc '', ....''.   .:coWkdoWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo.............. .:llWOdOlxd:ldWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd... . .. .     .:ccN0oxkOk00kWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0,''.  . .....    .:ccKK:dxddcc;:KWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKd,,,;,'......      .,cc0XdxOxXKXNNKdXWWWWNXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK:,;;:'............  'ccONoo:;:c;llooXWWWWKOOO0XXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKo''.....   .......  .::kNkkKKXNN0KKX0OONKxdk0XXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0','  ...........   ,::xNOO0xOx0000K0KKXkdclodk0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk',;. ............  ;::dNXXNNNNNNNNNNNNNOOxo':c0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0',;. ..... ......  .;:lNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXclkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK'''....     ...... .;:cNKKK00K0KKXNNNNNNNNXkxOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKc.'';ldo:,.    ... .,::NNNNNNNNK0Okddxd;,:oxx0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKO'''';cl:,. ..''....o;;ddol:;,''.,..''.,codxxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKx,'.',;'.:.  .'........'''''''''.....,cloddxKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKk;'...;ko... ..........'',,,''.. ..,;cclll0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKl:o0KKl..  .......',,,'.',;;,. .',;:cc:xKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0216
This is the Black Cube Chronicles
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;;::::::::::;;;::::;;::;:;;,''...................'.                                               
;;;;:::::::::::;;::::::;:::::::::::;;'..... .'''''''.                                               
;;;;:::::::::;:::::::::;;;;;;,,'....        .;:;;;,,'                                               
;;;;:::::::::;;::::;;,,'....                .'.......                                               
;;;;:::::::;;,,'....                                                                                
;::;;,,'.....                                                                                       
.....                                                                                               
                                                .....                                               
                                                .....                                               
                                                .''''                                               
                                                .,,,'                                               
                                                .;:;,                                               
                                                .',,'                                               
                                                .';;'                                               
                                                .....                                               
                                                .'''.                                   . .. .      
                                                .;:;'                                    ....       
...                                             ':c:,                        .  ...... . .....      
..                                              .,;;'                          . .......  .....    .
.. ...                                          .,,,.                             ....... .   . ....
....  ..                                        ..'..                          .   ..........   ....
..... .. .                                      .....                       .  . . .................
... ..                                          .....                     .    .. ..................
.....                                           ....                      .         ............... 
..   .... ..                                                                 .   .  ................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0211
This is the New York City block party
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXXXXXXKXXXKKKKOdc;xdlllO0:,,0ol;lk; ,lxO:Ok0OOK;:dc:XOOddooxkkxxdkOkdlc::c. ;kkkx0Xdoooc'.';...lo 
XXXXXXXXXXXKKKKOd;:odll:dkOxooOxoo,;lxoccd:xdkOOXlldc:XOkoolxxlloddxxo;;:loo; ;kOOxk0Okkkd,..;;.... 
ldxkOKKXXXXK0OOxoldol::.oxddxdxdxddl:,:dkxcoodOkdoclddXOol;,lkdOxllc:ldlodooxooc,'...ld,';,',;o.    
,,,,:cdKXX0Okdloxdoc,clcll::cllclllc:,'',clccdddool,.,kOkccllkXk. .,;cxkkxc;,oddooodccc; ..'',cd.   
..','..kKOxxc,,coll;;oxl.....';c:ccclccodccdOd:cllox,,kKKOx:coK'   .lllo'.  .clloddlc;..;o...',c'   
,. ....Okdxdllo:;::.;c:.''. ..',''o,,,:lxx::::lododxllk0KkO:ccc ....cclcol. ;ol;;dc,,;,::;          
,'',, ckxkkkd::c::;';:,,locclc;:, '',,,,;odl.codddddo:00KkOl:c;'.....',,;:',;coddoldo:;l:l.         
'',. ;xddkkol;,'..',;:::,';c,',:o.'..''''c::'cc,:l';l;:dO0Ok'.'.         ';,,,;cc;::;':c,do,        
lc:,.oOOOxdxll,.'c,;;;,:doodclldd;...''''':,';ldooooc;,:,oXXlcl;..       .....,:;;,:cc:,,dd.        
loo:cdKX0dxooodlkOc.'',,:cc:;:;;o;.......',. .;::;;,.,,,.lkk:cl:c:,.     'o,koccclooollOloc.        
.';lOXXx;:clodooO0Ol''''.':;,'.,:;''..'oool:coccclllkOcc:xOOloolclol..', .ccokkddddodoxdollc.     ',
.lk00KO;::::cc:;;dc.......;llccc,..''''ckoc;:;;:ccclkOl:;'d0l:coolc:'..   .'..',;:'..:coddl:.    ;:c
:lxkkko;cc:;;..',..........,c:,.........:xoxl;:cdxkxolc,,.:ko:,,,,,;;..','...''''...'';:ccc:    . .,
;;coddc:ccc;ddool;;;;::::cokl:;........:c:::dkkkkxdlc;,:oddocc:,:clc:c:looo;';;::     .''cc:     ...
,,;:clc::c:,dc;'..........,ccclo........,,;:lxxxxxxxdcdxoollc:o:lodoooollc:;,;;c,     ;'.,''..,. ...
.',,,;:::;,cd,,,..,,'',;;,.,ccc::;.....  ..,cdxdxxxdddoc;..'.';loodddddc,';,',;;:;...':'',,'. .. ...
,,;,'''''.'lxc...'..         ..',;::;'..  .:lxxxxxdol:;.  ....,:::ccllc'.',,',;:cccccc:;....      ..
.. .'....'llo;......         . ..''',,,;:ldxxkkxoc:ccld. .'...:;,,;:l;,;..,'.',;;c:cccc:,'       . .
ddxl''...;locl..  ..              .';ldxxxdolcccclodood;,l;''''.';;c,;.,..''.'';:ccccc:;:;.......  .
;;...'...;clocc,',;c.     ..',:cldddcclc;'..:cllllcclod:,;......','''.,..,:,..',:::;;;::;:......    
..'...',;:::llc:cool    .',;;:cclc'... :'..':cccc:;llll:,;........'.. .'cc;..''',,,,,,,,;lc,........
    .'.     ........     .:ccll,. .    .................cx.           'cc,. ........... .xko:;,;;;,,
c:odxl;..............            'o,.,,...'dc''''.''',;;:c:;,.      .;c;.  ............ .:'llol:lol:
lol::;:clolllll,........    .    co,.,;;;::clclccxoooooxdclllc ..',:llc:..............  .;..;:,ldc;;
o;',:,,;,:cc;:;....... ....  .   .:c:;::loclccolc:l'cxdl;;oodo.....l,lc:;.............. .:.....':;,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0208
This is Spoils of #nature
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 ... ...,''.,..'ckcdlxdxdk0KkkKXNXKd:;::;:;;odOkkOOOOOOOOxkdddOO:,;ccclkOO000000K0Oxxkdlx:,c........
.. ............,;l'c:KXXlONONNNNXOdldoocccc:lkdxxxdxocdOlloc:lddc::cOxoooooddxxxkOkdl:;.............
...... . ............;cl':dlKKXXOx:::ooocooolcc:cdddll:oxcoccooodxddlodkxxkddxkol;'.................
.... . ............. .......:;xx,odxdxkdddoxxdllccc:cclldxoo:ccl:col:lll;;c:,.'.....................
...... .  .............'......:...ckdo:'cocddoodllc::ldoddlolc::c;''.'.'..........................'.
...... .  .... .....  .'...........;''...;,,;,:l;:,,.'''''..........................................
.... .    . .. .....  ............................................................................. 
....      . .  ..      ......... ..........................................................    . .  
.....  .  .  ....      ......... ........... ................................ ... ... ...... .. .   
....'.....    ...  .   .......   ...... .......... ... ...................... ...   .     .. . .....
.........      ...... .... ...    ..... .............  .. .    ..... .. . .    ..  .       ..   .'..
...'.   ..   ......'... .. ....  ...... .......  .. .. ..       ..   .. ...     .....       .    ...
  ..........  ... .'......  ...  ............... .. ..... .............   ..      ....     ..... .'.
  ........... ..'.......... ..........';,.'................................,........'...............
 ...,,''..............''.','''........',............................................................
 ...''''''.','.'''.'................................................................................
.....''''''........'................................................................................
..........''.''...''................................................................................
 ....''....',''''''...'....... ,....................................................................
..';c:;.....'''''''''','''''''..'...................................................................
...,...  ...'''''''''',,,,,,,'..'''',''',;',',,:''''.','',..........................................
.............',;';:::::;;;;;,,;;,,;;:;;;;::cclco:;;;;;lcll,,',,','..................................
          .. ................c',',::loldkxlllc;;:llc:::cxlc;;::cclco:;:cc';:'.......................
            ...'.....''.''':cO,,:codxdl:cclccclcooxolccdocd::ldlcllccddkkxkxodll;,,.................
'.'.          ..'.',,c:'',;ddK:'ddcl:lcccc:cxxxxkxoxlcdxlllccokdc:;;dkolooolldxxdol:'...............
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8 (75 POSTS)
>>>